วันอาทิตย์, มิถุนายน 13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ และสังคมศาสตร์

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา จึงขอประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒ ๗๐๑๗ สังกัด ภาควิชาการรัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

๒. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๐๗ สังกัด ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.