ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา จึงขอประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒ ๗๐๑๗ สังกัด ภาควิชาการรัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

๒. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๐๗ สังกัด ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์