ประกาศรายชื่อผู้มีสอบข้อเขียน ลูกจ้าง ส่วนกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้

๑. ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ลูกจ้าง วิชาการ

๒. ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ลูกจ้าง ปฏิบัติการวิชาชีพ