ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ตามที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหนังสือที่ที่ที่ อว ๘๔๒๒/๑๑๖๑๔ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard” ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ ความทราบแล้วนั้น

ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่