มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตอบแบบสำรวจ “แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๓” ดังนี้

ขอให้ทุกส่วนงานมีบันทึกข้อความตอบรับ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และจัดทำรายงานทั้ง ข้อ ๑. และ ๒.  ในรูปแบบไฟส์  .doc หรือ .xls และ PDF  โดยตั้งชื่อไฟส์ และชื่อเรื่องอีเมล์ว่า “KM-๒๕๖๓- ……….………” ตามด้วยชื่อส่วนงาน  เช่น KM-๒๕๖๓-วิทยาเขตหนองคาย” เป็นต้น  ไปยังอีเมล์  center@mcu.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒