แบบฟอร์มรายงานและนำเสนอผลการจัดการความรู้

ที่ ชื่อแบบฟอร์ม คำอธิบาย ไฟล์ ตัวอย่าง
๑. แบบฟอร์ม รายงานการจัดการความรู้
๑.๑ บันทึกข้อความ บันทึกส่ง แผนปฏิบัติการ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ DOCX,  PDF
๑.๒ K-AP Form แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี .... XLSXPDF ตัวอย่าง
๑.๓ KM-Form ๐๑ แบบฟอร์ม แต่งตั้งอนุกรรมการจัดการความรู้ส่วนงาน DOCXPDF ตัวอย่าง
๑.๔ KM-Form ๐๒ แบบฟอร์ม รายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน ปี .......... DOCXPDF ตัวอย่าง
๑.๕ QR Code ๑ Google form ส่งรายงาน แผนปฏิบัติการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการจัดการความรู้  ปี ๒๕๖๕ หรือคลิกที่นี่
๒. แบบฟอร์ม นำเสนอผลการจัดการความรู้
๒.๑ บันทึกข้อความ บันทึกส่ง รายงานผล และผลงานด้านการจัดการความรู้ DOCXPDF
๒.๒ KM-Form ๐๓ แบบฟอร์ม นำเสนอผลงานด้านการจัดการความรู้ ปี.... PPTXPDF ตัวอย่าง
๒.๓ QR Code ๒ Google Form ส่ง ผลงานการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๕ หรือคลิกที่นี่
๒.๔ บันทึกข้อความ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ปี 2565 PDF