ข่าวพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  ข้อ ข้อมูล ประเด็น การดำเนินการ O25 นโยบายการบริ …

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Read More »

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเติ …

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ดาเนินการโครงการ “พัฒนาข …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓ Read More »

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับข้อเสนอ ตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญงานพิ …

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “การจัดทำผลงานฯ สำหรับขอรับการประเมินระดับชำนาญการ”

จำนวนคนดู : 6

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับข้อเสนอ ตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญงานพิ …

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ Read More »

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม “การจัดทำผลงานฯ ระดับชำนาญการ” (In-house Training)

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม …

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม “การจัดทำผลงานฯ ระดับชำนาญการ” (In-house Training) Read More »

กองกลาง ถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

วันนี้ (19 มิถุนายน 2560) พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยกอ …

กองกลาง ถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย Read More »

กองกลาง เริ่มถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร 2560-2564

วานนี้ (13 มิถุนายน 2560) พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยกอ …

กองกลาง เริ่มถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร 2560-2564 Read More »