ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ข้อ ข้อมูล ประเด็น การดำเนินการ
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ

หมายเหตุ

หน่วยงานควรทำการวิเคราะห์ ทิศทางการดำเนินงานขององค์กรก่อนว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย รวมถึงประเด็นในการปฏิรูปประเทศ มีประเด็นใดเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทิศทางการดำเนินการขององค์กรบ้าง หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์ว่า หากจะขับเคลื่อนองค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว จะต้องวิเคราะห์และออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์อย่างไร อาทิ นโยบายการวิเคราะห์อัตรากำลัง นโยบายการสรรหาและคัดเลือก นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยี นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน ฯลฯ ควบคู่ไปกับการออกแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่โปร่งใส ที่จะต้องคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและประโยชน์ทางราชการ

O25-1. แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร

O25-2. บันทึกข้อความแจ้งให้ส่วนงานดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น

– การวางแผนกำลังคน

– การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน

– การพัฒนาบุคลากร (ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)

– การพัฒนาคุณภาพชีวิต

– การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

– การประเมินผลการปฏิบัติงาน

– การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

 1. การวางแผนกำลังคน

(1) มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เรื่อง กรอบอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 6 ปีงบประมาณ (2559-2564)

 1. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน

(1) มติ กบม. ที่เกี่ยวข้องกับกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดคุณสมบัติและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 1. การพัฒนาบุคลากร (ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)

(1) ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ

(1.1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2541

(1.2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

(1.3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

(1.4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

(1.5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

(1.6) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2541

(2) ประกาศเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในตำแหน่งวิชาชีพฯ

(2.1) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ. 2558

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

(1) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2542

(2) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการกำหนดแต่งตั้ง กำหนดภาระงาน การบรรจุแต่งตั้ง การได้รับค่าจ้าง การให้พ้นจากตำแหน่งของลูกจ้าง พ.ศ. 2559

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

(1) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร พ.ศ. 2542

(2) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2544

 1. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พุทธศักราช 2555

(2) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2543

(3) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย พ.ศ. 2543

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

– หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

– หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

– หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

– หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรและ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

(1) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2542

(2) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการกำหนดแต่งตั้ง กำหนดภาระงาน การบรรจุแต่งตั้ง การได้รับค่าจ้าง การให้พ้นจากตำแหน่งของลูกจ้าง พ.ศ.2559

 1. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

(1) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไป สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพฯ พ.ศ. 2558

(2) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560

 1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

(1) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร พ.ศ. 2542

(2) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2544

 1. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

(1) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

(2) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2543

(3) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย พ.ศ. 2543

(4) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรออกจากงานเนื่องจากประพฤติไม่เหมาะสมหรือบกพร่องในตำแหน่งหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2559

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นผลการดำเนินงานประจำปี              บทสรุปผู้บริหาร ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561