ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๙ อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประเภท คณาจารย์ประจำ

************************************

ᅟᅟᅟᅟเพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ᅟᅟᅟᅟอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดสัดส่วนอัตรากำลังตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ᅟᅟᅟᅟ๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๗ ของประกาศนี้

ᅟᅟᅟᅟ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๗ ของประกาศนี้

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟ๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติด

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

                     ๓.๑ ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท ให้นำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)

                     ๓.๒ หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                     ๓.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                     ๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ภาพสีหน้าตรง

                     ๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                     ๓.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ สติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน

                     ๓.๗ ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                     ๓.๘ หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุในข้อ ๗ ของประกาศนี้

                     - ผลสอบ MCU-GET                               ไม่ต่ำกว่า ๒๒๐ คะแนน

                     - ผลสอบ TOEFL Paper Based                 ไม่ต่ำกว่า ๓๖๗ คะแนน

                     - ผลสอบ TOEFL Computer Based            ไม่ต่ำกว่า ๑๖๕ คะแนน

                     - ผลสอบ TOEFL Internet Based              ไม่ต่ำกว่า   ๖๖ คะแนน

                     - ผลสอบ IELTS                                     ไม่ต่ำกว่า  ๕.๐ คะแนน

                     - ผลสอบ TOEIC                                    ไม่ต่ำกว่า ๕๔๕ คะแนน

                     - ผลสอบ CU-TEP                                  ไม่ต่ำกว่า   ๖๖ คะแนน

                     - ผลสอบ TU-GET                                  ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน

     หมายเหตุ    - ผลรับรองไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันสมัครเข้ารับการคัดเลือก

                     ๓.๙ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

                     ๓.๑๐ แบบ บค. ๐๑ ข้อปฏิบัติในการสมัครงานกับมหาวิทยาลัย

                     ๓.๑๑ แบบ บค. ๐๒ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

      หมายเหตุ   - โหลด แบบ บค.๐๑ และ แบบ บค.๐๒ ได้ที่  www.central.mcu.ac.th (เมนู ดาวน์โหลด
                       เอกสาร บค)

                     - ให้แนบไฟล์เอกสารที่เป็นไฟล์ .PDF และไฟล์ .JPG เท่านั้น

๔. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

                  ๔.๑ ระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี         จำนวน           ๑๐๐  บาท    
                  ๔.๒ ระดับ ปริญญาตรี                    จำนวน           ๒๐๐  บาท 
                  ๔.๓ ระดับ ปริญญาโท                    จำนวน           ๓๐๐  บาท 
                  ๔.๔ ระดับ ปริญญาเอก                   จำนวน           ๔๐๐  บาท

  •  ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (ตามวุฒิที่สมัคร) พร้อมแนบสลิปการโอน
  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๗๙๑-๗
๕. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

                     ๕.๑   ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

                             ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๖)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

                      ๕.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

                              ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา  / เฉพาะตำแหน่ง

                      ๕.๓  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบสัมภาษณ์

                             พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ความรู้รอบตัว ทักษะความ สามารถทางภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์ (*ประเภทคณาจารย์)  สาธิตการสอนและการใช้สื่อหรืออุปกรณ์การสอน

๖. เกณฑ์ตัดสิน

                     ๖.๑ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

                     ๖.๒  การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

๗. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน จำนวน ๙ อัตรา ดังนี้

 

ลำดับที่

ตำแหน่ง/เลขที่

สังกัด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

อาจารย์

เลขที่ ๑๕๘๑๐๐๔

(กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖)

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา

ศรีทวารวดี

๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
    รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
    และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
    การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
    วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม
    เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
    เรียนการสอนได้ดี

อาจารย์

เลขที่ ๑๔๙๑๐๐๘

(กบม. ๓/๒๕๖๖_อ. ๒๑ มี.ค. ๖๖)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
    ภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาสัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
    การศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
    กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
    ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
    กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
    เรียนการสอนได้ดี

อาจารย์

เลขที่ ๑๕๘๑๐๐๕

(กบม ๓/๒๕๖๖_อ. ๒๑ มี.ค. ๖๖)

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา-

ศรีทวารวดี

๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
    รัฐประศาสนศาสตร์

๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
    และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
    การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
    วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม
    เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
    เรียนการสอนได้ดี

อาจารย์

เลขที่ ๑๔๙๑๐๐๑

(กบม. ๕/๒๕๖๕

พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๖๕)

หลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์

เชียงราย

๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่
    สัมพันธ์

๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
    และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
    การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
    วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม
    เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
    เรียนการสอนได้ดี

อาจารย์

เลขที่ ๑๑๒๑๐๑๐

(กบม. ๕/๒๕๖๖

พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)

วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
     การศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
     ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
     ตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
     กำหนด

๔. มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
     ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการ
    จัดการเรียนการสอน

อาจารย์

เลขที่ ๑๑๒๑๐๑๔

(กบม. ๕/๒๕๖๖

พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)

วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย

๑. เป็นบรรพชิต

๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
     สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
     การศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
     ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
     ตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
     กำหนด

๔. มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
     ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการ
    จัดการเรียนการสอน

อาจารย์

เลขที่ ๑๒๗๑๐๑๒

(กบม. ๕/๒๕๖๖

พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)

วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
     สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธหรือสัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
     การศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
     ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
     ตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
     กำหนด

๔. มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
     ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการ
    จัดการเรียนการสอน

อาจารย์

เลขที่ ๐๕๓๑๐๐๒

(กบม. ๗/๒๕๖๖

ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
    ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านสังคมศาสตร์ ที่เป็น
    สาขาวิชาที่สัมพันธ์ จากสถาบันที่ราชการให้การ
    รับรอง

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
    การศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
    กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
    ตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
    กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม
    เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการ
    จัดการเรียนการสอนได้ดี

นักวิจัย

เลขที่ ๐๖๑๑๐๐๕

(กบม. ๗/๒๕๖๖

ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
    ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
    การศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
    กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
    ตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
    กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม
    เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการ
    จัดการเรียนการสอนได้ดี

๘. กำหนดการดำเนินการ

ที่

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่

รับสมัครสอบ

๒๑-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ยื่นใบสมัคร online ที่ URL

https://hr.mcu.ac.th/HRIS/RecruitMCU/ApplicantLogIn.aspx
หรือ QR Code

ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สอบข้อเขียน

๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐–๑๔.๓๐ น.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สอบสัมภาษณ์

๑๙ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้ สอบได้

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (https://central.mcu.ac.th)

รายงานตัว

๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง

ᅟᅟᅟᅟผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียก ผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ᅟᅟᅟ

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*** ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ ***