ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

*******************************

ᅟᅟᅟᅟตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเลขที่ใบสมัครสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้

  • ประเภท คณาจารย์ประจำ
เลขที่ใบสมัคร ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๗๐๐๑ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร/ปุกคำ
๒๐๒๓๐๗๐๐๔ พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี/พันธ์ศรี
๒๐๒๓๐๗๐๑๙ พระครูสังฆวิสุทธิคุณ พุทฺธสโร/เมืองทอง
๒๐๒๓๐๗๐๓๒ พระไพศาล จนฺทธมฺโม/วงศ์ภูงา
๒๐๒๓๐๗๐๔๒ พระปลัดประพจน์ สุปภาโต/อยู่สำราญ
๒๐๒๓๐๗๐๘๖ นางสาวสุดธิดา พาดฤทธิ์
๒๐๒๓๐๗๐๙๔ นายโชคชัย มันตานุรักษ์
๒๐๒๓๐๗๑๑๔ นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์
๒๐๒๓๐๗๑๑๗ พระศิวกร ปญฺญาวุฑฺโฒ/สังข์ทอง
  • ประเภท คณาจารย์ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัคร ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๗๐๐๖ พระครูใบฎีกาทัตพล จนฺทวํโส/แผลงปาน
๒๐๒๓๐๗๐๑๐ พระครูโสภณปริยัติกิจ นิกฺกสาโว/พงศตุ้ย
๒๐๒๓๐๗๐๑๑ พระพชรพงศ์ ปญฺญาวโร/แผ่นทอง
๒๐๒๓๐๗๐๑๒ พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ/ธรรมวัฒน์ศิริ
๒๐๒๓๐๗๐๒๔ พระสุภกิจ สุปญฺโญ/ธำรงค์ธนกิจ
๒๐๒๓๐๗๐๒๘ นายสุริยา บุญยะรังค์
๒๐๒๓๐๗๐๓๑ นางสาวปัทมาวดี แสนเขื่อนแก้ว
๒๐๒๓๐๗๐๓๓ นายสังเวียน สาผาง
๒๐๒๓๐๗๐๓๕ พระศรัณยู สิริเมโธ/หมื่นอ้าย
๒๐๒๓๐๗๐๓๖ นายกำพล ศรีโท
๒๐๒๓๐๗๐๕๑ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ ธมฺมปสฏฺโฐ/นำประเสริฐ
๒๐๒๓๐๗๐๖๓ พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม/เฮียงเหี่ย
๒๐๒๓๐๗๐๗๑ นางกัญญาพร สุทธิพันธ์
๒๐๒๓๐๗๐๗๒ พระสมุห์ตนุภัทร จินฺตามโย/รุ่งเรืองดี
๒๐๒๓๐๗๐๗๓ นายธนกร ดรกมลกานต์
๒๐๒๓๐๗๐๘๒ นายสุนทร สุวรรณพร
๒๐๒๓๐๗๐๘๗ พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน/วงษ์ขันธ์
๒๐๒๓๐๗๐๘๘ พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชิโต/นกทอง
๒๐๒๓๐๗๐๘๙ นายกชภัทร์ สงวนเครือ
๒๐๒๓๐๗๐๙๕ นายสิรภพ สวนดง
๒๐๒๓๐๗๑๐๖ นายชนกันต์ ปัญญาวัธนสกุล
๒๐๒๓๐๗๐๒๓
แม่ชีกนกวรรณ ปรีดิ์เปรม
๒๐๒๓๐๗๑๒๐ พลอากาศตรีหญิง ดร.ชญาดา เข็มเพชร
  • ประเภท เจ้าหน้าที่ประจำ
เลขที่ใบสมัครสอบ ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๗๐๐๒ นางนิชาภา เพิ่มพรพิทักษ์
๒๐๒๓๐๗๐๐๙ นายกมลลักษ์ ศรีวิรัตน์
๒๐๒๓๐๗๐๑๕ นางสาวเกษศิรินทร์ ปัญญาเอก
๒๐๒๓๐๗๐๑๗ นางสาวณัฐธินันท์ เดชกุลรัมย์
๒๐๒๓๐๗๐๑๘ นายวิทวัฒน์ สุขมาก
๒๐๒๓๐๗๐๒๐ นางสาวนิชาภา แก้วขาว
๒๐๒๓๐๗๐๒๑ นางสาวณฐยา ราชสมบัติ
๒๐๒๓๐๗๐๒๖ นายธนาธิป ชรินทร์
๒๐๒๓๐๗๐๓๐ พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ/ฤทธิ์กระจ่าง
๒๐๒๓๐๗๐๓๔ นางสาวธนัฏฐ์พิมล รัตนวงค์
๒๐๒๓๐๗๐๓๘ นางสาวนิลญา เที่ยงธรรม
๒๐๒๓๐๗๐๔๕ นางสาวลัดดาวัลย์ คงดวงดี
๒๐๒๓๐๗๐๔๖ นางสาวพจนีย์ อนุตโร
๒๐๒๓๐๗๐๔๘ พระมหาดุริยะ กิตฺติสาโร/สังโยฆะ
๒๐๒๓๐๗๐๕๖ นายธีรภัทร หงษ์ทอง
๒๐๒๓๐๗๐๕๘ นายศุภสิทธิ์ คงทน
๒๐๒๓๐๗๐๗๐ พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต/ผลเจริญ
๒๐๒๓๐๗๐๗๔ นางสาวภาวิณี เวทวัฒนาพิบูล
๒๐๒๓๐๗๐๗๕ นายวสันต์ ใจใหญ่
๒๐๒๓๐๗๐๙๐ นายสุตถิพัฒน์ ยิ้มพร
๒๐๒๓๐๗๐๙๑ นางสาวณรัชต์หทัย ทองสุข
๒๐๒๓๐๗๐๙๒ พระบุญญฤทธิ์ ภทฺทจารี/ชูราศรี
๒๐๒๓๐๗๐๙๖ นายชาญชัย ศรีแพทย์
๒๐๒๓๐๗๑๐๑ นางสาวจิราพร อรรถารส
๒๐๒๓๐๗๐๕๗ นางสาวพรพรรณ คะหาญ
  • ประเภท เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัคร ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๗๐๐๓ พระทัศพงษ์ ฐานวุโธ/ลัดดากุล
๒๐๒๓๐๗๐๑๖ นายกฤตภาส ณ เชียงใหม่
๒๐๒๓๐๗๐๒๕ นายอดิศร ภูแผลงทอง
๒๐๒๓๐๗๐๒๙ พระใบฎีกาคณิน สุวณฺโณ/เร่งทอง
๒๐๒๓๐๗๐๓๙ นายดวงจันทร์ แสงอาทิตย์
๒๐๒๓๐๗๐๔๐ พระเทวพงศ์พันธ์ ตนฺติปาโล/ถนอมจิตร
๒๐๒๓๐๗๐๔๑ พระมหานพไกร จิตฺตทนฺโต/ยศศิริ
๒๐๒๓๐๗๐๔๓ นางสาววรรณทนี สุวรรณจิรไพศาล
๒๐๒๓๐๗๐๔๔ พระมหาสมัคร อติภทฺโท/นาซิน
๒๐๒๓๐๗๐๔๙ พระมหาธวัชชัย อคฺคโชโต/ยศศิริ
๒๐๒๓๐๗๐๕๒ นายอิทธิพัทธ์ บัวทัน
๒๐๒๓๐๗๐๕๓ นายศิวดล อมาตยกุล
๒๐๒๓๐๗๐๕๕ นายกิติพัธ คำสุข
๒๐๒๓๐๗๐๕๙ นางสาววนิดา เจือจันทร์
๒๐๒๓๐๗๐๖๐ พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ/ชนะพจน์
๒๐๒๓๐๗๐๖๑ นางสาวสายจันทร์ เข็มทอง
๒๐๒๓๐๗๐๖๒ นายบดินทร์ พาสุพรรณ์
๒๐๒๓๐๗๐๖๔ นางสาวสุทธิดา สิทธิโชติ
๒๐๒๓๐๗๐๖๖ นายภานุพงษ์ โต่นวุธ
๒๐๒๓๐๗๐๖๘ นางสาวปิติญา วิเศษนคร
๒๐๒๓๐๗๐๗๖ นางสาวกัญญภา เฟื่องสุข
๒๐๒๓๐๗๐๗๗ พระแสงเพชร กิตฺติสาโร/กันทะวง
๒๐๒๓๐๗๐๗๘ นางสาวณัฐกาญจน์ ชมเชย
๒๐๒๓๐๗๐๗๙ นายวิรสิชญ์ ภักดี
๒๐๒๓๐๗๐๘๐ นางสาวจีรินันท์ เพชรศรีธนัส
๒๐๒๓๐๗๐๘๑ นางสาวเบญจมาภรณ์ เขตชมภู
๒๐๒๓๐๗๐๘๓ พระภูงาม อนุตฺตโร/ลาเสน
๒๐๒๓๐๗๐๘๔ พระวิทยา ญาณเวที/ขนชัยภูมิ
๒๐๒๓๐๗๐๘๕ พระมหาชนกานต์ สิริปญฺโญ/กิ่งก้าน
๒๐๒๓๐๗๐๙๓ นางสาวสาริณี ไทรสังขสิริพงศ์
๒๐๒๓๐๗๐๙๗ นางสาวเอวารินทร์ จุลประเสริฐศักดิ์
๒๐๒๓๐๗๐๙๙ นายสิรวัทน์ ศรีคะชา
๒๐๒๓๐๗๑๐๐ นางสาวพิมพ์ลภัส ไทยวิจารณ์
๒๐๒๓๐๗๑๐๒ นางสาวสโรชา จันทะสอน
๒๐๒๓๐๗๑๐๔ พระธีรพงษ์ เตชพโล/สีพูน
๒๐๒๓๐๗๑๑๐ นายไตรนิกส์ วรรณพิรุณ
๒๐๒๓๐๗๑๑๒ นางสาวปราณี ศุภชล
๒๐๒๓๐๗๑๑๕ พระพลวัฒน์ สพโล/พวงปากกา

ᅟᅟᅟᅟขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน

  • ประเภท คณาจารย์ประจำและคณาจารย์ลูกจ้าง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • ประเภท เจ้าหน้าที่ประจำ ในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • ประเภท เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ห้อง C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ข้อกำหนดในการสอบ

                ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. และเตรียมความพร้อมด้านหน้าห้องสอบ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

                ๑. อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าห้องสอบ (ผู้เข้าสอบต้องนำมาทุกคน)

                     ๑) ปากกาลูกลื่น น้ำยาลบคำผิด

                     ๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่น ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรแสดงตน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

                ๒. ข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ

                     ๑) ห้าม นำกระเป๋าเครื่องเขียน กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระ เครื่องคำนวณทุกชนิด เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารและเอกสารทุกชนิดหรืออุปกรณ์ช่วยบันทึกเข้าห้องสอบ

                     ๒) ห้าม นำแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

                     ๓) ไม่ควร นำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมา เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

                     ๔) เจ้าหน้าที่ไม่รับฝากและไม่รับผิดชอบสิ่งของหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

                     ๕) เมื่อเวลาผ่านไป ๓๐ นาที มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา

                     ๖) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการสอบให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามคำชี้แจงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น

ᅟᅟᅟᅟเพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมในการสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ โดยมหาวิทยาลัยถือว่า ผู้เข้าสอบข้อเขียนได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเข้าห้องสอบตามประกาศแล้ว และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตรวจค้นเป็นการเฉพาะบุคคลได้ หากมีข้อสงสัยที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยผู้เข้าสอบจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้ และกรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงานสอบ สามารถพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบข้อเขียนทันที

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ᅟᅟᅟᅟ

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

***ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ***