ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

************************

   ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 • กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๔ รูปหรือคน คือ

  สังกัด   ตำแหน่ง         เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

   นักวิจัย            ๐๖๑๑๐๐๕      ๑. นางสาวสุดธิดา พาดฤทธิ์
         ๒. นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์

  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

   อาจารย์          ๐๕๓๑๐๐๒       พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร/ปุกคำ

  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี      

   อาจารย์          ๑๕๘๑๐๐๔       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

   อาจารย์          ๑๕๘๑๐๐๕       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

   อาจารย์          ๑๒๗๑๐๑๒       พระครูสังฆวิสุทธิคุณ พุทฺธสโร/เมืองทอง

  วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย

   อาจารย์          ๑๑๒๑๐๑๔       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

   อาจารย์          ๑๑๒๑๐๑๐       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

   อาจารย์          ๑๔๙๑๐๐๘       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

   อาจารย์          ๑๔๙๑๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

 

 • กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๑๙ รูปหรือคน คือ

  สังกัด   ตำแหน่ง         เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

   อาจารย์           ๐๕๒๑๐๒๓       พระปลัดวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน/วงษ์ขันธ์

   อาจารย์           ๐๕๒๑๐๒๖       พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชิโต/นกทอง

   อาจารย์           ๐๕๒๑๐๒๗       นายกำพล ศรีโท

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

   อาจารย์           ๐๔๒๗๐๐๒       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

   อาจารย์           ๐๔๔๗๐๐๖       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

   อาจารย์          ๑๐๑๑๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

   อาจารย์          ๑๒๔๗๐๓๔       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

   อาจารย์          ๑๒๔๗๐๓๕       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

   อาจารย์          ๑๒๔๗๐๓๖       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาเขตเชียงใหม่

   อาจารย์          ๑๒๔๗๐๓๓       พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ/ธรรมวัฒน์ศิริ

  หลักสูตรสังคมเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

   อาจารย์          ๑๒๔๗๐๐๑       นายชนกันต์ ปัญญาวัธนสกุล

  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น

   อาจารย์          ๑๓๒๗๐๑๕     ๑. พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม/เฮียงเหี่ย
         ๒. นายกชภัทร์ สงวนเครือ

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตขอนแก่น

   อาจารย์          ๑๓๒๗๐๓๑       นายสุริยา บุญยะรังค์

  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น

   อาจารย์          ๑๓๒๗๐๑๗       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น

   อาจารย์          ๑๓๒๗๐๒๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย

   อาจารย์          ๑๒๐๗๐๐๘       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

   อาจารย์          ๑๒๕๗๐๒๐       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

   อาจารย์          ๑๒๕๗๐๒๑       พระพชรพงศ์ ปญฺญาวโร/แผ่นทอง

  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

   อาจารย์          ๑๒๕๗๐๒๒       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

   อาจารย์          ๑๔๘๗๐๐๓       นายสังเวียน สาผาง

  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

   อาจารย์          ๑๕๙๗๐๐๗       นายธนกร ดรกมลกานต์

  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

   อาจารย์          ๑๕๙๗๐๐๓       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

   อาจารย์          ๑๕๙๑๐๒๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

   อาจารย์          ๑๕๘๗๐๐๗       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

   อาจารย์          ๑๕๘๗๐๑๘       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

   อาจารย์          ๑๕๘๗๐๑๙       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

   อาจารย์          ๑๕๘๗๐๒๐       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

   อาจารย์          ๐๗๔๗๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

   อาจารย์          ๐๗๔๗๐๐๒       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

   อาจารย์          ๐๗๔๗๐๐๓       พระสุภกิจ สุปญฺโญ/ธำรงค์ธนกิจ

   อาจารย์          ๐๗๔๗๐๐๔       แม่ชีกนกวรรณ  ปรีดิ์เปรม

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

   อาจารย์          ๐๗๔๗๐๐๕       พระครูใบฎีกาทัตพล จนฺทวํโส/แผลงปาน

   อาจารย์          ๐๗๔๗๐๐๖       นางกัญญาพร สุทธิพันธ์

   อาจารย์          ๐๗๔๗๐๐๗       นายสุนทร สุวรรณพร

   อาจารย์          ๐๗๔๗๐๐๘       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

   อาจารย์          ๐๗๔๗๒๑๐       พระครูศรีธรรมวราภรณ์ ธมฺมปสฏฺโฐ/นำประเสริฐ

   อาจารย์          ๐๗๔๗๒๑๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

   อาจารย์          ๐๗๔๗๒๒๔       พลอากาศตรีหญิง ดร.ชญาดา เข็มเพชร

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

   อาจารย์          ๐๗๒๗๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

   อาจารย์          ๐๗๒๗๐๐๔       พระสมุห์ตนุภัทร จินฺตามโย/รุ่งเรืองดี

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

   อาจารย์          ๑๖๐๗๐๑๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

   อาจารย์          ๑๖๐๗๐๑๒       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

   อาจารย์          ๑๖๐๗๐๑๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

   อาจารย์          ๑๖๐๗๐๑๔       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

   อาจารย์          ๑๖๐๗๐๑๕       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

 

 • กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๑๗ รูปหรือคน คือ

  สังกัด   ตำแหน่ง                            เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

   นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๐๒๒๐๐๕       พระมหาดุริยะ กิตฺติสาโร/สังโยฆะ

   นักจัดการงานทั่วไป ๐๐๑๒๐๓๑         ๑. นายธนาธิป ชรินทร์

           ๒. นางสาวธนัฏฐ์พิมล รัตนวงค์

            ๓. นางสาวพจนีย์ อนุตโร

           ๔. นางสาวจิราพร อรรถารส

  กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี 

   นิติกร                                ๐๐๑๒๐๑๘       นางสาวภาวิณี เวทวัฒนาพิบูล

  กองวิเทศสัมพันธ์          สำนักงานอธิการบดี

   นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๐๗๒๐๐๑       พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ/ฤทธิ์กระจ่าง

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   นักวิชาการคอมพิวเตอร์             ๐๗๓๒๐๐๕       นางสาวณรัชต์หทัย ทองสุข

  สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

   นักวิชาการศึกษา                    ๐๐๓๒๐๓๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  วิทยาเขตนครสวรรค์

   นักวิชาการการเงินและบัญชี        ๑๐๙๒๐๐๑       นางสาวณฐยา ราชสมบัติ

  สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตสุรินทร์

   นักวิชาการพัสดุ                     ๑๓๔๒๐๐๓       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

  สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์

   นักวิชาการศึกษา  ๑๓๕๒๐๐๕    ๑. นางสาวนิชาภา แก้วขาว

          ๒. นางสาวลัดดาวัลย์ คงดวงดี

          ๓. นายวสันต์ ใจใหญ่

  สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

   นักวิชาการศึกษา                    ๑๑๙๒๐๐๕       พระบุญญฤทธิ์ ภทฺทจารี/ชูราศรี

  ส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ๑๑๐๒๐๑๐       นายกมลลักษ์ ศรีวิรัตน์

  สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตอุบลราชธานี

   นักจัดการงานทั่วไป                 ๑๒๘๒๐๐๘       นางสาวพรพรรณ คะหาญ

  สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตขอนแก่น

   นายช่างเทคนิค                      ๑๒๑๓๐๐๔       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

   นักวิชาการศึกษา                    ๐๐๓๓๐๐๑       นายวิทวัฒน์ สุขมาก

  วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

   นักวิชาการศึกษา                    ๐๐๕๒๐๐๙       นางนิชาภา เพิ่มพรพิทักษ์

 

 • กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๒๙ รูปหรือคน คือ

  สังกัด   ตำแหน่ง                            เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

   นักจัดการงานทั่วไป  ๐๐๑๘๐๐๔    ๑. พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ/ชนะพจน์

           ๒. นางสาวสายจันทร์ เข็มทอง

           ๓. พระแสงเพชร กิตฺติสาโร/กันทะวง

           ๔. นางสาวณัฐกาญจน์ ชมเชย

  กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

   นายช่างเทคนิค                      ๐๑๕๙๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  สำนักงานพระสอนศีลธรรม       

   นักจัดการงานทั่วไป   ๐๑๒๘๐๐๒   ๑. พระมหานพไกร จิตฺตทนฺโต/ยศศิริ

           ๒. พระพลวัฒน์ สพโล/พวงปากกา

   นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๒๘๐๐๓       พระมหาธวัชชัย อคฺคโชโต/ยศศิริ

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ๐๑๒๘๐๑๐       นายอดิศร ภูแผลงทอง

   นักวิชาการการเงินและบัญชี        ๐๑๒๘๐๑๒       นายอิทธิพัทธ์ บัวทัน

  ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

   นักจัดการงานทั่วไป                 ๑๐๒๘๐๐๒       พระธีรพงษ์ เตชพโล/สีพูน

   นักจัดการงานทั่วไป  ๑๐๒๘๐๐๓  ๑. นายวิรสิชญ์ ภักดี

              ๒. พระมหาชนกานต์ สิริปญฺโญ/กิ่งก้าน

  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

   นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๓๔๘๐๐๗       นางสาวจีรินันท์ เพชรศรีธนัส

   นักจัดการงานทั่วไป   ๐๓๔๘๐๐๖   ๑. พระวิทยา ญาณเวที/ขนชัยภูมิ

           ๒. นายสิรวัทน์ ศรีคะชา

  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

   นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๒๘๐๐๑       พระมหาสมัคร อติภทฺโท/นาซิน

   นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๒๘๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

   นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๒๘๐๑๐       นางสาววรรณทนี สุวรรณจิรไพศาล

   นักวิชาการศึกษา                    ๐๕๒๘๐๑๒       นายกิติพัธ คำสุข

   นักวิเทศสัมพันธ์                      ๐๕๒๘๐๑๓       นายดวงจันทร์ แสงอาทิตย์

  ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์     

   นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๕๘๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

   นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๕๘๐๐๒       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  สำนักงานคณบดี คณะพุทธศาสตร์

   นักวิเทศสัมพันธ์                     ๐๒๑๘๐๐๔       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

   นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๔๔๘๐๐๒       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

  วิทยาเขตหนองคาย

   นักวิชาการคอมพิวเตอร์             ๑๙๑๘๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

   นักการภารโรง                       ๑๘๒๙๐๐๒       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

   นักวิชาการพัสดุ                      ๒๕๑๘๐๐๒       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

   นักวิชาการศึกษา                    ๒๕๒๘๐๐๕       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

   พนักงานขับรถ                      ๒๕๑๙๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

   นักวิชาการศึกษา                    ๔๘๒๘๐๐๕       นางสาววนิดา เจือจันทร์

   นักวิชาการพัสดุ                     ๔๘๑๒๐๐๘       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

   นักวิชาการคอมพิวเตอร์             ๕๘๒๘๐๐๒       พระเทวพงศ์พันธ์ ตนฺติปาโล/ถนอมจิตร

  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

   นักวิชาการการเงินและบัญชี        ๕๙๑๘๐๐๔       นางสาวเบญจมาภรณ์ เขตชมภู

   นักจัดการงานทั่วไป                 ๕๙๑๘๐๐๕       นายภานุพงษ์ โต่นวุธ

   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา           ๕๙๒๘๐๐๒       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

   นักวิชาการศึกษา                    ๕๙๒๘๐๐๓       นางสาวสโรชา จันทะสอน

   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล              ๕๙๑๙๐๐๑       นางสาวพิมพ์ลภัส ไทยวิจารณ์

   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล              ๕๙๑๙๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ๖๑๑๘๐๐๔       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

   นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๓๘๖๐๑       นางสาวกัญญภา เฟื่องสุข

   นักวิชาการศึกษา                    ๐๕๓๘๖๐๔       นางสาวเอวารินทร์ จุลประเสริฐศักดิ์

  สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

   นักวิชาการการเงินและบัญชี        ๗๔๑๘๐๐๑       นางสาวสุทธิดา สิทธิโชติ

  สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

   นักจัดการงานทั่วไป                 ๗๔๒๘๐๐๑       นางสาวปราณี ศุภชล

  สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

   นักวิชาการศึกษา                    ๖๔๑๘๑๐๕       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

 

          เกณฑ์การตัดสิน

ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

   ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 • กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ประจำ และคณาจารย์ลูกจ้าง ในวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 • กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ ในวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 • กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ในวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

   ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

         ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

***ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ***