ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

***********************

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย

 • กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๓ รูปหรือคน

   สังกัด          ตำแหน่ง         เลขที่        ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ᅠᅠᅠᅠนักวิจัย      ๐๖๑๑๐๐๕       นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์

  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ᅠᅠᅠᅠอาจารย์       ๐๕๓๑๐๐๒       พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร/ปุกคำ

  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ᅠᅠᅠᅠอาจารย์       ๑๕๘๑๐๐๔     -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-
ᅠᅠᅠᅠอาจารย์       ๑๕๘๑๐๐๕     -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
ᅠᅠᅠᅠอาจารย์           ๑๒๗๑๐๑๒       พระครูสังฆวิสุทธิคุณ พุทฺธสโร/เมืองทอง

  วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย
ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๑๑๒๑๐๑๔     -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-
ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๑๒๑๐๑๐     -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๔๙๑๐๐๘     -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์           ๑๔๙๑๐๐๑     -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

 

 • กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๑๑ รูปหรือคน

   สังกัด         ตำแหน่ง     เลขที่        ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป             ๐๐๒๒๐๐๕       พระมหาดุริยะ กิตฺติสาโร/สังโยฆะ

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป             ๐๐๑๒๐๓๑       นายธนาธิป ชรินทร์

  กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี 

ᅠᅠᅠᅠนิติกร              ๐๐๑๒๐๑๘       นางสาวภาวิณี เวทวัฒนาพิบูล

  กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป         ๐๐๗๒๐๐๑       พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ/ฤทธิ์กระจ่าง

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการคอมพิวเตอร์      ๐๗๓๒๐๐๕       นางสาวณรัชต์หทัย ทองสุข

  สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา                ๐๐๓๒๐๓๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  วิทยาเขตนครสวรรค์

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการการเงินและบัญชี        ๑๐๙๒๐๐๑       นางสาวณฐยา ราชสมบัติ

  สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตสุรินทร์

     นักวิชาการพัสดุ             ๑๓๔๒๐๐๓       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

  สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา            ๑๓๕๒๐๐๕       นางสาวนิชาภา แก้วขาว

  สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา             ๑๑๙๒๐๐๕       พระบุญญฤทธิ์ ภทฺทจารี/ชูราศรี

  ส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

ᅠᅠᅠᅠนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ๑๑๐๒๐๑๐       นายกมลลักษ์ ศรีวิรัตน์

  สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป        ๑๒๘๒๐๐๘       นางสาวพรพรรณ คะหาญ

  สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตขอนแก่น

ᅠᅠᅠᅠนายช่างเทคนิค         ๑๒๑๓๐๐๔       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา        ๐๐๓๓๐๐๑       นายวิทวัฒน์ สุขมาก

  วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา        ๐๐๕๒๐๐๙       -ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์-

 

 • กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๑๖ รูปหรือคน

   สังกัด   ตำแหน่ง                            เลขที่                       ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๐๕๒๑๐๒๓        พระปลัดวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน/วงษ์ขันธ์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๐๕๒๑๐๒๖        พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชิโต/นกทอง

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๐๕๒๑๐๒๗       นายกำพล ศรีโท

ᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๐๔๒๗๐๐๒       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๐๔๔๗๐๐๖     -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๐๑๑๐๐๓      -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๒๔๗๐๓๔      -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๒๔๗๐๓๕      -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๒๔๗๐๓๖       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาเขตเชียงใหม่

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๒๔๗๐๓๓        พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ/ธรรมวัฒน์ศิริ

  หลักสูตรสังคมเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๒๔๗๐๐๑          นายชนกันต์ ปัญญาวัธนสกุล

  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๑๓๒๗๐๑๕           -ไม่มีผู้เหมาะสม-

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตขอนแก่น

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์       ๑๓๒๗๐๓๑            นายสุริยา บุญยะรังค์

  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์       ๑๓๒๗๐๑๗           -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น

   ᅠᅠᅠ อาจารย์       ๑๓๒๗๐๒๓           -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๑๒๐๗๐๐๘           -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๒๕๗๐๒๐         -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๑๒๕๗๐๒๑          พระพชรพงศ์ ปญฺญาวโร/แผ่นทอง

  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๑๒๕๗๐๒๒           -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๑๔๘๗๐๐๓          -ไม่มีผู้เหมาะสม-

  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๕๙๗๐๐๗          นายธนกร ดรกมลกานต์

  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๕๙๗๐๐๓         -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๕๙๑๐๒๓         -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๕๘๗๐๐๗         -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๕๘๗๐๑๘       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๕๘๗๐๑๙       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๕๘๗๐๒๐        -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๐๗๔๗๐๐๑           -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๐๗๔๗๐๐๒          -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๐๗๔๗๐๐๓          พระสุภกิจ สุปญฺโญ/ธำรงค์ธนกิจ

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๐๗๔๗๐๐๔           แม่ชีกนกวรรณ  ปรีดิ์เปรม

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๐๗๔๗๐๐๕           พระครูใบฎีกาทัตพล จนฺทวํโส/แผลงปาน

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๐๗๔๗๐๐๖            นางกัญญาพร สุทธิพันธ์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๐๗๔๗๐๐๗             นายสุนทร สุวรรณพร

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๐๗๔๗๐๐๘             -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๐๗๔๗๒๑๐                 พระครูศรีธรรมวราภรณ์ ธมฺมปสฏฺโฐ/นำประเสริฐ

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๐๗๔๗๒๑๑                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๐๗๔๗๒๒๔                 พลอากาศตรีหญิง ผศ.ดร.ชญาดา เข็มเพชร

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๐๗๒๗๐๐๑                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๐๗๒๗๐๐๔                 พระสมุห์ตนุภัทร จินฺตามโย/รุ่งเรืองดี

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๖๐๗๐๑๑                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๖๐๗๐๑๒                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๖๐๗๐๑๓                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๖๐๗๐๑๔                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์           ๑๖๐๗๐๑๕                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

 

 • กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๒๐ รูปหรือคน

   สังกัด   ตำแหน่ง                             เลขที่                       ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป           ๐๐๑๘๐๐๔            นางสาวสายจันทร์ เข็มทอง

  กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ᅠᅠᅠᅠนายช่างเทคนิค                 ๐๑๕๙๐๐๓          -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  สำนักงานพระสอนศีลธรรม       

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป         ๐๑๒๘๐๐๒          พระมหานพไกร จิตฺตทนฺโต/ยศศิริ

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๒๘๐๐๓    -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠᅠᅠนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ๐๑๒๘๐๑๐    นายอดิศร ภูแผลงทอง

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการการเงินและบัญชี      ๐๑๒๘๐๑๒    นายอิทธิพัทธ์ บัวทัน

  ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป         ๑๐๒๘๐๐๒          พระธีรพงษ์ เตชพโล/สีพูน

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป          ๑๐๒๘๐๐๓          พระมหาชนกานต์ สิริปญฺโญ/กิ่งก้าน

  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป          ๐๓๔๘๐๐๗          -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป          ๐๓๔๘๐๐๖           พระวิทยา ญาณเวที/ขนชัยภูมิ

  ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์     

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป           ๐๕๕๘๐๐๑                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป           ๐๕๕๘๐๐๒                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๐๕๒๘๐๐๑            พระมหาสมัคร อติภทฺโท/นาซิน

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป        ๐๕๒๘๐๐๓            -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป         ๐๕๒๘๐๑๐            นางสาววรรณทนี สุวรรณจิรไพศาล

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา             ๐๕๒๘๐๑๒            นายกิติพัธ คำสุข

ᅠᅠᅠᅠนักวิเทศสัมพันธ์               ๐๕๒๘๐๑๓            นายดวงจันทร์ แสงอาทิตย์

  สำนักงานคณบดี คณะพุทธศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠนักวิเทศสัมพันธ์        ๐๒๑๘๐๐๔     -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป         ๐๔๔๘๐๐๒        -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

  วิทยาเขตหนองคาย

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการคอมพิวเตอร์        ๑๙๑๘๐๐๑        -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักการภารโรง                       ๑๘๒๙๐๐๒        -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการพัสดุ          ๒๕๑๘๐๐๒            -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา        ๒๕๒๘๐๐๕            -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠᅠᅠพนักงานขับรถ            ๒๕๑๙๐๐๑            -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา        ๔๘๒๘๐๐๕            นางสาววนิดา เจือจันทร์

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการพัสดุ           ๔๘๑๒๐๐๘           -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการคอมพิวเตอร์          ๕๘๒๘๐๐๒          พระเทวพงศ์พันธ์ ตนฺติปาโล/ถนอมจิตร

  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

ᅠᅠᅠᅠนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ๖๑๑๘๐๐๔           -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการการเงินและบัญชี    ๕๙๑๘๐๐๔                 นางสาวเบญจมาภรณ์ เขตชมภู

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป                 ๕๙๑๘๐๐๕                 นายภานุพงษ์ โต่นวุธ

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการโสตทัศนศึกษา      ๕๙๒๘๐๐๒                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา                    ๕๙๒๘๐๐๓                 นางสาวสโรชา จันทะสอน

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป               ๕๙๒๘๐๐๔                 นางสาวพิมพ์ลภัส ไทยวิจารณ์

ᅠᅠᅠᅠเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล            ๕๙๑๙๐๐๓                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

  วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๓๘๖๐๑                 นางสาวกัญญภา เฟื่องสุข

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา                    ๐๕๓๘๖๐๔                 -ไม่มีผู้เหมาะสม-

  สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการการเงินและบัญชี        ๗๔๑๘๐๐๑                 นางสาวสุทธิดา สิทธิโชติ

  สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป                 ๗๔๒๘๐๐๑                 นางสาวปราณี ศุภชล

  สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา              ๖๔๑๘๑๐๕                 -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

 

ᅠᅠᅠᅠให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่    ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

ᅠᅠᅠᅠ

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 *ดาวน์โหลด :