ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๔๕ อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประเภท คณาจารย์ลูกจ้าง

************************************

ᅟᅟᅟᅟเพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ᅟᅟᅟᅟอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ อังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดสัดส่วนอัตรากำลังตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท คณาจารย์ลูกจ้าง ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ᅟᅟᅟᅟ๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๗ ของประกาศนี้

ᅟᅟᅟᅟ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๗ ของประกาศนี้

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟ๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติด

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

                     ๓.๑ ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท ให้นำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)

                     ๓.๒ หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                     ๓.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                     ๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ภาพสีหน้าตรง

                     ๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                     ๓.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ สติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน

                     ๓.๗ ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                     ๓.๘ หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุในข้อ ๗ ของประกาศนี้

                     - ผลสอบ MCU-GET                               ไม่ต่ำกว่า ๒๒๐ คะแนน

                     - ผลสอบ TOEFL Paper Based                 ไม่ต่ำกว่า ๓๖๗ คะแนน

                     - ผลสอบ TOEFL Computer Based            ไม่ต่ำกว่า ๑๖๕ คะแนน

                     - ผลสอบ TOEFL Internet Based              ไม่ต่ำกว่า   ๖๖ คะแนน

                     - ผลสอบ IELTS                                     ไม่ต่ำกว่า  ๕.๐ คะแนน

                     - ผลสอบ TOEIC                                    ไม่ต่ำกว่า ๕๔๕ คะแนน

                     - ผลสอบ CU-TEP                                  ไม่ต่ำกว่า   ๖๖ คะแนน

                     - ผลสอบ TU-GET                                  ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน

     หมายเหตุ    - ผลรับรองไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันสมัครเข้ารับการคัดเลือก

                     ๓.๙ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

                     ๓.๑๐ แบบ บค. ๐๑ ข้อปฏิบัติในการสมัครงานกับมหาวิทยาลัย

                     ๓.๑๑ แบบ บค. ๐๒ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

      หมายเหตุ   - โหลด แบบ บค.๐๑ และ แบบ บค.๐๒ ได้ที่  www.central.mcu.ac.th (เมนู ดาวน์โหลด
                       เอกสาร บค)

                     - ให้แนบไฟล์เอกสารที่เป็นไฟล์ .PDF และไฟล์ .JPG เท่านั้น

๔. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

                  ๔.๑ ระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี         จำนวน           ๑๐๐  บาท    
                  ๔.๒ ระดับ ปริญญาตรี                    จำนวน           ๒๐๐  บาท 
                  ๔.๓ ระดับ ปริญญาโท                    จำนวน           ๓๐๐  บาท 
                  ๔.๔ ระดับ ปริญญาเอก                   จำนวน           ๔๐๐  บาท

  •  ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (ตามวุฒิที่สมัคร) พร้อมแนบสลิปการโอน
  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๗๙๑-๗
๕. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

                     ๕.๑   ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

                             ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๖)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

                      ๕.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

                              ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา  / เฉพาะตำแหน่ง

                      ๕.๓  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบสัมภาษณ์

                             พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ความรู้รอบตัว ทักษะความ สามารถทางภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์ (*ประเภทคณาจารย์)  สาธิตการสอนและการใช้สื่อหรืออุปกรณ์การสอน

๖. เกณฑ์ตัดสิน

                     ๖.๑ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

                     ๖.๒  การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ᅟᅟᅟᅟ๗. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน จำนวน ๔๕ อัตรา ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อาจารย์

เลขที่ ๑๐๑๑๐๐๓

(กบม. ๓/๖๒_พฤ. ๑๔ มี.ค. ๖๒) เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติ
ศึกษา

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๓ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี
อาจารย์

เลขที่ ๑๕๙๑๐๒๓

(กบม. ๕/๒๕๖๖
พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

อาจารย์

เลขที่ ๑๕๙๗๐๐๓

(กบม. ๕/๒๕๖๖
พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

อาจารย์

เลขที่ ๑๕๙๗๐๐๗

(กบม. ๕/๒๕๖๖
พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

อาจารย์

เลขที่ ๑๒๔๗๐๓๓

(กบม. ๕/๒๕๖๖
พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตเชียงใหม่

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาเขตเชียงใหม่
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
พระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ และมี
ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะ

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

อาจารย์

เลขที่ ๑๓๒๗๐๑๕

(กบม. ๕/๒๕๖๖
พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
บริหารการศึกษา

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

อาจารย์

เลขที่ ๑๓๒๗๐๑๗

(กบม. ๕/๒๕๖๖
พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชารัฐศาสตร์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

อาจารย์

เลขที่ ๑๓๒๗๐๒๓

(กบม. ๕/๒๕๖๖
พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชานิติศาสตร์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๑๐ อาจารย์

เลขที่ ๑๓๒๗๐๓๑

(กบม. ๕/๒๕๖๖
พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตขอนแก่น
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๑๑ อาจารย์

เลขที่ ๑๒๕๗๐๒๐

(กบม. ๕/๒๕๖๖
พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๑๒ อาจารย์

เลขที่ ๑๒๕๗๐๒๑

(กบม. ๕/๒๕๖๖
พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๑๓ อาจารย์

เลขที่ ๑๒๕๗๐๒๒

(กบม. ๕/๒๕๖๖
พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๑๔ อาจารย์

เลขที่ ๑๔๘๗๐๐๓
(กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนการสอน

๑๕ อาจารย์

เลขที่ ๑๖๐๗๐๑๑
(กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา อังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน

๑๖ อาจารย์

เลขที่ ๑๖๐๗๐๑๒
(กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา อังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน

๑๗ อาจารย์

เลขที่ ๑๖๐๗๐๑๓
(กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา อังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน

๑๘ อาจารย์

เลขที่ ๑๖๐๗๐๑๔
(กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา อังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน

๑๙ อาจารย์

เลขที่ ๑๖๐๗๐๑๕
(กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา อังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน

๒๐ อาจารย์

เลขที่ ๐๗๔๗๐๐๑
(กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
ศรีไพบูลย์

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน

 

๒๑ อาจารย์

เลขที่ ๐๗๔๗๐๐๒
(กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
ศรีไพบูลย์

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน

๒๒ อาจารย์

เลขที่ ๐๗๔๗๐๐๓
(กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
ศรีไพบูลย์

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน

๒๓ อาจารย์

เลขที่ ๐๗๔๗๐๐๔
(กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
ศรีไพบูลย์

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน

๒๔ อาจารย์

เลขที่ ๐๗๔๗๐๐๕
(กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
ศรีไพบูลย์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน

๒๕ อาจารย์

เลขที่ ๐๗๔๗๐๐๖
(กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
ศรีไพบูลย์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน

๒๖ อาจารย์

เลขที่ ๐๗๔๗๐๐๗
(กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
ศรีไพบูลย์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน

๒๗ อาจารย์

เลขที่ ๐๗๔๗๐๐๘
(กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
ศรีไพบูลย์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน

๒๘ อาจารย์

เลขที่ ๑๕๘๗๐๐๗

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์พุทธ

ปัญญาศรีทวารวดี

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
ด้านครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแผ่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๒๙ อาจารย์

เลขที่ ๑๕๘๗๐๑๘ (กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์พุทธ

ปัญญาศรีทวารวดี

๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ ศึกษา
และได้รับการเผยแผ่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๓๐ อาจารย์

เลขที่ ๑๕๘๗๐๑๙ (กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์พุทธ

ปัญญาศรีทวารวดี

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ ศึกษา
และได้รับการเผยแผ่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๓๑ อาจารย์

เลขที่ ๑๕๘๗๐๒๐ (กบม. ๖/๒๕๖๖
พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การพัฒนาสังคม

วิทยาลัยสงฆ์พุทธ

ปัญญาศรีทวารวดี

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
การพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลัก เกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลัก เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน

๓๒ อาจารย์

เลขที่ ๑๒๐๗๐๐๘
(กบม. ๗/๒๕๖๖

ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)
โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตหนองคาย

หลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

วิทยาเขตหนองคาย

๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๓๓ อาจารย์

เลขที่ ๑๒๔๗๐๓๔

(กบม. ๗/๒๕๖๖

ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตเชียงใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลัก เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๓๔ อาจารย์

เลขที่ ๑๒๔๗๐๓๕

(กบม. ๗/๒๕๖๖

ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตเชียงใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลัก เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๓๕ อาจารย์

เลขที่ ๑๒๔๗๐๓๖

(กบม. ๗/๒๕๖๖

ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตเชียงใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลัก เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๓๖ อาจารย์

เลขที่ ๐๗๒๗๐๐๑

(กบม. ๗/๒๕๖๖

ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคม
ศึกษา การสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์

๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๓๗ อาจารย์

เลขที่ ๐๗๒๗๐๐๔

(กบม. ๗/๒๕๖๖

ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคม
ศึกษา การสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาสัมพันธ์

๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ ศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษา อังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๓๘ อาจารย์

เลขที่ ๐๗๔๗๒๑๐

(กบม. ๗/๒๕๖๖

ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

หลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและ
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๓๙ อาจารย์

เลขที่ ๐๗๔๗๒๑๑

(กบม. ๗/๒๕๖๖

ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

หลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและ
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๔๐ อาจารย์

เลขที่ ๐๗๔๗๒๒๔

(กบม. ๗/๒๕๖๖

ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

หลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ ศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๔๑ อาจารย์

เลขที่ ๑๒๔๗๐๐๑
(กบม. ๗/๒๕๖๖

ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมสงเคราะห์

หลักสูตร สังคมสงเคราะห์ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์

วิทยาสงฆ์เชียงใหม่

วิทยาเขตเชียงใหม่

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับ
ปริญญาเอก ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษา อังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๔๒ อาจารย์ เลขที่ ๐๔๒๗๐๐๒ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ส่วนงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๔๓ อาจารย์ เลขที่ ๐๔๔๗๐๐๖ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตายภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๔๔ อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๗๐๒๖ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๔๕ อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๗๐๒๗ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๘. กำหนดการดำเนินการ

ที่

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่

รับสมัครสอบ

๒๑-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ยื่นใบสมัคร online ที่ URL

https://hr.mcu.ac.th/HRIS/RecruitMCU/ApplicantLogIn.aspx
หรือ QR Code

ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สอบข้อเขียน

๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐–๑๔.๓๐ น.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สอบสัมภาษณ์

๑๙ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้ สอบได้

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (https://central.mcu.ac.th)

รายงานตัว

๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง

ᅟᅟᅟᅟผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียก ผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ᅟᅟᅟ

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*** ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ ***