เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

ที่เวลาชื่อ ฉายา/นามสกุลสังกัดดาวน์โหลดเกียรติบัตร
14/24/2023 21:17:31นายวิศรุต จิมานังกองกลางClick!
24/25/2023 21:17:31นางสาวนารอน เวียงจันทร์กองกลางClick!
34/25/2023 12:30:59พระปลัดโกมุท สุธีโรกองกลางClick!
44/25/2023 12:33:47พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณกองกลางClick!
54/25/2023 12:42:33ดร.มานิตา ชูช่วยกองกลางClick!
64/25/2023 13:04:52นางสาววรรณา นอกไธสงกองกลางClick!
74/25/2023 15:28:51นางสาวรัชเกล้า สุวรรณภักดีวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีClick!
84/25/2023 15:29:05พระมหาธิติ อนุภทฺโท/พิมพ์เสนกองวิชาการClick!
94/25/2023 15:29:05พระมหาประกาศิต สิริเมโธ(ฐิติปสิทธิกร)วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
104/25/2023 15:29:06พระพรสวรรค์ ใจตรงวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
114/25/2023 15:29:07ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารีวิทยาเขตขอนแก่นClick!
124/25/2023 15:29:22พระมหาไพโร่จน์ ญาณกุสโล นิรัญรักษ์อภิธรรมโชติกะวิทยาลัยClick!
134/25/2023 15:29:27นายจิรพจน์ ภูธำรงวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีClick!
144/25/2023 15:29:31นายวรวัฒน์ ราชิวงศ์วิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
154/25/2023 15:29:32บุณยนุช สุนประโคนวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองClick!
164/25/2023 15:29:35ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัชลดา สุวรรณนวลวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีClick!
174/25/2023 15:29:38พระมหาประสพสุข ปิยภาณี/สุขล้วนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
184/25/2023 15:29:43นางสาวจันทิรา บุตรดีวิทยาเขตสุรินทร์Click!
194/25/2023 15:29:56พระครูโกวิทอรรถวาทีวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
204/25/2023 15:30:12พระมหาไพโรจน์ กนโก (นวลสำลี)ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมฯClick!
214/25/2023 15:31:33อรุณรัตน์. จูมจัตุรัสวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสClick!
224/25/2023 15:32:38พระครูโพธิสีลคุณ อิสุกาโร/เป้งไชยโมวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดClick!
234/25/2023 15:33:12นางทัศนนันท์ ภูมิสุขวิทยาเขตนครราชสีมาClick!
244/25/2023 15:33:46พระมหาถนอม อานนฺโท,ดร.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
254/25/2023 15:33:49นางสุดฤทัย จันทรวงษ์วิทยาเขตพะเยาClick!
264/25/2023 15:35:13พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร/วุฒิยาวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีClick!
274/25/2023 15:35:14นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุลวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
284/25/2023 15:35:25สุรภา ศรีวิชัยกองคลังและทรัพย์สินClick!
294/25/2023 15:35:29นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์วิทยาเขตขอนแก่นClick!
304/25/2023 15:35:36นาย ธีราทร ณ นครวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
314/25/2023 15:35:36พระสมุห์พุฒิพงษ์ พุทฺธิวํโสวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีClick!
324/25/2023 15:35:36นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Click!
334/25/2023 15:35:41นางศิริกร ไชยสิทธิ์วิทยาเขตเชียงใหม่Click!
344/25/2023 15:35:56นางสาวศิริพรรณ วัฒนวรรณวิทยาลัยสงฆ์ระยองClick!
354/25/2023 15:35:56ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์คณะครุศาสตร์Click!
364/25/2023 15:36:04นายณัฐพล แสนเมืองมาวิทยาเขตเชียงใหม่Click!
374/25/2023 15:36:08พระครูโพธิสีลคุณ อิสุกาโร/เป้งไชยโมวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดClick!
384/25/2023 15:36:08ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา กันภัยวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองClick!
394/25/2023 15:36:23นายวีรพล พิชนาหะรีวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
404/25/2023 15:36:26นายจิรพจน์ ภูธำรงวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีClick!
414/25/2023 15:36:27นางจงจิตร แสงทองวิทยาเขตพะเยาClick!
424/25/2023 15:36:27นายดวงดี โอฐสูคณะพุทธศาสตร์Click!
434/25/2023 15:36:39นายเกษม ประอางวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
444/25/2023 15:36:40นางสาวสมหญิง ไทยพลวิทยาลัยสงฆ์ระยองClick!
454/25/2023 15:36:46ผศ. ดร.สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์วิทยาลัยสงฆ์ลำปางClick!
464/25/2023 15:36:50นายกฤตพจน์ คงสีพุทธวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีClick!
474/25/2023 15:37:06นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณีส่วนหอสมุดกลางClick!
484/25/2023 15:37:09พระเจตนิพิฐ พุทฺธญาโณ (กาวิละ)หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษาClick!
494/25/2023 15:37:13พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ)คณะพุทธศาสตร์Click!
504/25/2023 15:37:15นายธนสิทธิ์ ฉัตรสุวรรณสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาClick!
514/25/2023 15:37:21อาจารย์สุเทพ สุดเอี่ยมวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีClick!
524/25/2023 15:37:26พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, ผศ.ดร.คณะพุทธศาสตร์Click!
534/25/2023 15:37:29รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดงคณะมนุษยศาสตร์Click!
544/25/2023 15:37:32นางสาววรพร ลีปอพรานวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสClick!
554/25/2023 15:37:34พระครูปลัดสมเกียรติ กิตฺติญาโณ/พูลทองคณะพุทธศาสตร์Click!
564/25/2023 15:37:39พระสิริชัย ธมฺมจาโร (สายสิงห์)วิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
574/25/2023 15:37:41พระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ผศ.,ดร.วิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
584/25/2023 15:37:44นายพิพัฒน์ แก้วใสสถาบันภาษาClick!
594/25/2023 15:37:59ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์วิทยาเขตเชียงใหม่Click!
604/25/2023 15:38:01พระมหาสุริยัน อุตฺตโร/บึงทะเลวิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
614/25/2023 15:38:07นายไว ชึรัมย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
624/25/2023 15:38:16ปิยวัช ละครวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองClick!
634/25/2023 15:38:21พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม, ผศ.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีClick!
644/25/2023 15:38:23Asst.Prof.Dr. PhraAjahn Wichian Parichanoคณะมนุษยศาสตร์Click!
654/25/2023 15:38:35พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ (อุทิศ ตาตะมิ)วิทยาเขตหนองคายClick!
664/25/2023 15:38:43นางสาวไพรินทร์ ไตรวิทยพาณิชย์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีClick!
674/25/2023 15:38:44ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลืองวิทยาเขตหนองคายClick!
684/25/2023 15:38:56ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาดวิทยาเขตหนองคายClick!
694/25/2023 15:38:59ผศ.สุดธิดา พ่วงเฟื่องวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
704/25/2023 15:39:05ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา กันภัยวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองClick!
714/25/2023 15:39:22นายวินัย ภูมิสุขวิทยาเขตนครราชสีมาClick!
724/25/2023 15:39:34นายกฤษฎากานต์ น้อยหมอวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
734/25/2023 15:39:44พระปลัดวุฒิพงษ์ กิตฺติวณฺโณ,ดร.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองClick!
744/25/2023 15:39:51นายสุรัตน์ คำโสภาสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Click!
754/25/2023 15:40:08พระปลัดพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม, ดร. (โชตินอก)วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองClick!
764/25/2023 15:40:39นางอุมาพร โคกกรวดวิทยาเขตพะเยาClick!
774/25/2023 15:40:53นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูงวิทยาเขตแพร่Click!
784/25/2023 15:41:07รศ.ดร. ภัทรพล ใจเย็นคณะสังคมศาสตร์Click!
794/25/2023 15:41:09นางสาวพิราวรรณ จักร์คำวิทยาเขตแพร่Click!
804/25/2023 15:41:16นางสาวนฤมล กันทะอุโมงค์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
814/25/2023 15:41:29ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลาคณะครุศาสตร์Click!
824/25/2023 15:41:31พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี)วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
834/25/2023 15:41:43พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ (วงค์ใส),ผศ.ดร.วิทยาเขตเชียงใหม่Click!
844/25/2023 15:42:13พระครูสิริรัตนานุวัตรวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
854/25/2023 15:42:30พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ(ชูศรี) ดร.คณะพุทธศาสตร์Click!
864/25/2023 15:43:07ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีตคณะสังคมศาสตร์Click!
874/25/2023 15:43:22นายเอกลักษณ์ คงทิพย์วิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
884/25/2023 15:43:25ผศ.ปัญญา กันภัยวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองClick!
894/25/2023 15:43:49วีระ สิริเสรีภาพวิทยาเขตเชียงใหม่Click!
904/25/2023 15:45:04นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
914/25/2023 15:45:05พระครูศรีสิทธิบัณฑิตสำนักทะเบียนและวัดผลClick!
924/25/2023 15:45:25นางสาวนุสรา พุฒซ้อนกองอาคารสถานที่และยานพาหนะClick!
934/25/2023 15:45:30พระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ผศ.,ดร.วิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
944/25/2023 15:45:35นายปัญญา กันภัยวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองClick!
954/25/2023 15:45:38พระมหาถนอม อานนฺโท,ดร.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
964/25/2023 15:46:19นางสาวณัฏฐ์ชิสา เหลืองดอกไม้กองคลังและทรัพย์สินClick!
974/25/2023 15:47:16นายมานิต แน่นอุดรกองอาคารสถานที่และยานพาหนะClick!
984/25/2023 15:47:57นายสมัย เพ็งน้ำคำกองอาคารสถานที่และยานพาหนะClick!
994/25/2023 15:48:02นางสาวปรานอม ดีอาจวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
1004/25/2023 15:48:26นางสาวฉัตรดาว แผลงศรีสำนักงานพระสอนศีลธรรมClick!
1014/25/2023 15:48:29นายสุพล ศิริวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองClick!
1024/25/2023 15:48:37นายสำรวย เกิดไธสงกองอาคารสถานที่และยานพาหนะClick!
1034/25/2023 15:48:53ดร.เดชา ตาและนึกวิทยาเขตเชียงใหม่Click!
1044/25/2023 15:48:54ดร.สุขอุษา นุ่นทองวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีClick!
1054/25/2023 15:49:20นายมงคล เพ็งน้ำคำกองอาคารสถานที่และยานพาหนะClick!
1064/25/2023 15:50:04นายบรรจง เพ็งน้ำคำกองอาคารสถานที่และยานพาหนะClick!
1074/25/2023 15:50:26พระมหาวิศิต ธีรวํโส (กลีบม่วง)วิทยาเขตสุรินทร์Click!
1084/25/2023 15:50:48นายจรรยา โนนคู่เขตโขงกองอาคารสถานที่และยานพาหนะClick!
1094/25/2023 15:51:51นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาวกองกลางClick!
1104/25/2023 15:52:31ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดชวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิClick!
1114/25/2023 15:52:46พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี), ผศ.ดร.วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
1124/25/2023 15:54:39นางฐาปนี ศิริวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองClick!
1134/25/2023 15:55:46ดร.ปรธภร ปุระกันวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิClick!
1144/25/2023 15:56:14พระมหาวินัย วชิรเมธีสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาClick!
1154/25/2023 15:57:26นายอนุพงษ์ วงศ์รัตนมัจฉาวิทยาเขตเชียงใหม่Click!
1164/25/2023 15:58:02พระมหาวิศิต ธีรวํโส (กลีบม่วง)วิทยาเขตสุรินทร์Click!
1174/25/2023 15:59:37ดร.ประคอง มาโตวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีClick!
1184/25/2023 15:59:44ทัศนีย์ อะโรคาส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯClick!
1194/25/2023 16:00:41ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีตคณะสังคมศาสตร์Click!
1204/25/2023 16:01:42รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดมวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
1214/25/2023 16:03:12นภัสสร กัลปนาทกองสื่อสารองค์กรClick!
1224/25/2023 16:04:11ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีตคณะสังคมศาสตร์Click!
1234/25/2023 16:04:37สมบูรณ์ จารุณะวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสClick!
1244/25/2023 16:05:16ดร.อำนาจ ขัดวิชัยวิทยาเขตเชียงใหม่Click!
1254/25/2023 16:06:16นางสาวดาววรินทร์ แก้ววิชิตวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิClick!
1264/25/2023 16:06:56นายมานพ ปานสุวรรณวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิClick!
1274/25/2023 16:08:22นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักรวิทยาเขตแพร่Click!
1284/25/2023 16:09:45ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษวิทยาเขตพะเยาClick!
1294/25/2023 16:10:08พระมหาไพศาล วิสาโล/ดิษฐพันธ์คณะพุทธศาสตร์Click!
1304/25/2023 16:14:16พระนคร ปัญญาวชิโร, ดร.วิทยาเขตเชียงใหม่Click!
1314/25/2023 16:21:31นางนันทิชา ใยสุขหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษาClick!
1324/25/2023 16:27:58นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุลสำนักงานอธิการบดีClick!
1334/25/2023 16:29:48วิมลฤดี เกศะรักษ์วิทยาเขตเชียงใหม่Click!
1344/25/2023 16:35:07นายรัตน์จิโรจน์ วงศ์อรัญวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
1354/25/2023 16:35:52พระมหาเสรีชน นริสฺสโร/พันธ์ประโคนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Click!
1364/25/2023 16:41:44นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่างกองวิชาการClick!
1374/25/2023 16:43:09ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ สิงห์เดชส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯClick!
1384/25/2023 16:46:14พระสมพร อนาลโย/สะอิ้งรัมย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
1394/25/2023 16:47:07นางสาวศุทธิรัตน์ ขันธไพรศรีกองคลังและทรัพย์สินClick!
1404/25/2023 16:48:49ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ปรีชา​ ศรี​สอนใจ​วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1414/25/2023 16:49:16พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.คณะพุทธศาสตร์Click!
1424/25/2023 17:08:33พระศรีญาณมุนี,ดร.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิClick!
1434/25/2023 17:10:19พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ(วงค์ใส),ผศ.ดร.วิทยาเขตเชียงใหม่Click!
1444/25/2023 17:15:36พระปลัดนิคม ปญฺญาวชิโร (ปักษี)วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีClick!
1454/25/2023 19:12:18นายภานุมาตร์ เนโสวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสClick!
1464/25/2023 19:26:59นายสุวัตร์ ทวนท้าววิทยาเขตหนองคายClick!
1474/25/2023 20:05:20รศ.ดร.กฆต ศรียะอาจสำนักงานอธิการบดีClick!
1484/25/2023 21:06:05พระมหาสมมาส ชุติมนฺโต (พงษ์สุพรรณ)วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิClick!
1494/25/2023 22:37:57พระสาโรจน์ ธมฺมสโร (แซ่อู้)วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
1504/26/2023 5:15:04พระปลัดนิคม ปญฺญาวชิโร (ปักษี)วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีClick!