ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสายวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง วิชาการ

****************

               เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดสัดส่วนอัตรากำลังตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ  ๗  ของประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๗ ของประกาศนี้

๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ติด

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

๓.๑ ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท ให้นำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)

๓.๒ หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ภาพสีหน้าตรง

๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ สติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน

๓.๗ หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓.๘ หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุในข้อ ๗ ของประกาศนี้

๓.๙ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

๓.๑๐ แบบ บค. ๐๑ ข้อปฏิบัติในการสมัครงานกับมหาวิทยาลัย

๓.๑๑ แบบ บค. ๐๒ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

๔.   ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

๔.๑   ระดับ ปริญญาโท         จำนวน   ๓๐๐  บาท

๔.๒   ระดับ ปริญญาเอก       จำนวน   ๔๐๐  บาท

๕.   รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

                     ๕.๑   ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

                             ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๖)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

                      ๕.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา  

                      ๕.๓  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบสัมภาษณ์

พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ความรู้รอบตัว ทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์ สาธิตการสอนและการใช้สื่อหรืออุปกรณ์การสอน

๖.   เกณฑ์ตัดสิน

๖.๑  ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

๖.๒  การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๕.๓

การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

๗.   รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้

ลำดับที่ ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. อาจารย์ เลขที่ ๑๐๑๑๐๐๓
(กบม. ๓/๖๒_พฤ ๑๔ มี.ค. ๖๒) เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ๑. เป็นบรรพชิต อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา
๓. มีประสบการณ์
(๑) ในการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
(๒) ในการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม จัดกิจกรรมสัมมนาหรือโครงการเสริมสร้างสันติสุขในองค์กรและชุมชน
๔. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอย่างดี
๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน
๗. มีจิตอาสาและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมที่จะเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น
๘. สามารถทำงานนอกพื้นที่และนอกเวลาได้
๒. อาจารย์ เลขที่ ๐๕๔๗๐๐๖
(กบม ๑๐/๒๕๖๔_พฤ ๑๑ พ.ย. ๖๔) เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชามานุษวิทยา สาขาวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ (ISED ๒๐๑๓)
๓. มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๔. สำเร็จการศึกษาตามแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)
๕. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๖. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
๗. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
๓. อาจารย์ เลขที่ ๑๐๑๗๐๐๑
(กบม ๔/๒๕๖๕_ศ. ๒๐ พ.ค. ๖๕) เงินรายได้ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา หรือสาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากสถาบันที่ราชการให้การรับรอง
๓. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๔. มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๕. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
๔. อาจารย์ เลขที่ ๑๐๑๗๐๐๓
(กบม ๔/๒๕๖๕_ศ. ๒๐ พ.ค. ๖๕) เงินรายได้ส่วนงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ๑. เป็นคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากสถาบันที่ราชการให้การรับรอง
๓. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๔. มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๕. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

               ๘. กำหนดการดำเนินการ

ที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่
๑. รับสมัครสอบ ๑๙ กรกฎาคม ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยื่นใบสมัคร online ที่ URL shorturl.at/lOX17 หรือ QR Code

ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
๓. สอบข้อเขียน ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
๕. สอบสัมภาษณ์ ๒๙ สิงหาคม – ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๖. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
๗. รับเอกสารรายงานตัว ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง
๘. รายงานตัว ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง

***หมายเหตุ*** โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๗๙๑-๗

ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

โดยที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาสถานการณ์และมาตรการทางสาธารณสุขตามนโยบายภาครัฐและมหาวิทยาลัย โดยจะประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกและกำหนดการอื่น ๆ ในภายหลังผ่านเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  https://central.mcu.ac.th

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๒     กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

*ยื่นสมัคร Online ได้ที่ URL : https://hr.mcu.ac.th/HRIS/

*ดาวน์โหลด แบบ บค. ๐๑ ข้อปฏิบัติในการสมัครงานกับมหาวิทยาลัย

*ดาวน์โหลด แบบ บค. ๐๒ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

*ยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ