ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

**********************

                 เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันศุกร์ ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

     ๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ  ๗  ของประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๗ ของประกาศนี้

๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ติด

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

๓.๑ ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท ให้นำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)

๓.๒ หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ภาพสีหน้าตรง

๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ สติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน

๓.๗ หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓.๘ หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุในข้อ ๗ ของประกาศนี้

๓.๙ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

๓.๑๐ แบบ บค. ๐๑ ข้อปฏิบัติในการสมัครงานกับมหาวิทยาลัย

๓.๑๑ แบบ บค. ๐๒ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

๔. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

๔.๑ ระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี            จำนวน   ๑๐๐  บาท

๔.๒ ระดับ ปริญญาตรี                     จำนวน   ๒๐๐  บาท

๔.๓ ระดับ ปริญญาโท                     จำนวน   ๓๐๐  บาท

               ๕. วิธีการคัดเลือก

                     ๕.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

                             (๑) ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

                             (๒) ความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการปฏิบัติงานจริง เช่น ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานธุรการ งานฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

        ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจกับงานนั้นๆ

๕.๓ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบสัมภาษณ์

พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ  เชาวน์ปัญญา  ความรู้รอบตัว มนุษยสัมพันธ์ และทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ

๖. เกณฑ์การตัดสิน

๖.๑ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และรวมทุกภาคที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

๖.๒ การสอบสัมภาษณ์ตามข้อ ๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

๗. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน จำนวน ๙ อัตรา ดังนี้

ลำดับที่ ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. นักจัดการงานทั่วไป
เลขที่ ๐๑๑๘๐๑๗
(กบม. ๒/๒๕๖๔_จ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔) เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีประสบการณ์การทำงานและบริการได้ดี
๔. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี
๕. มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
๒. นายช่างเทคนิค
เลขที่ ๐๑๕๙๐๐๓
(กบม ๑๐/๒๕๖๔_พฤ ๑๑ พ.ย. ๖๔) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ๑. เป็นคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓. มีประสบการณ์การทำงานเฉพาะตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
๓. นักวิชาการการเงินและบัญชี
เลขที่ ๐๕๒๘๐๐๕
(กบม ๑๐/๒๕๖๔_พฤ ๑๑ พ.ย. ๖๔) เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาบัญชี
๓. มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๔. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เลขที่ ๐๑๑๘๐๐๑
(กบม ๑๑/๒๕๖๔_ศ ๑๗ ธ.ค. ๖๔) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
สำนักงานตรวจสอบภายใน ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๓. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี การเงิน พัสดุ การตรวจสอบภายใน หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า๒ ปี
๔. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
๕. นักวิชาการศึกษา
เลขที่ ๐๕๒๘๐๐๒
(กบม ๓/๒๕๖๕_ศ. ๑๐ มี.ค. ๖๕) เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
๓. มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๔. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๖. นักจัดการงานทั่วไป
เลขที่ ๐๕๑๘๐๐๒
(กบม ๔/๒๕๖๕_ศ. ๒๐ พ.ค. ๖๕) เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการ และด้านบริหารจัดการงานสารบรรณ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๔. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๗. นักจัดการงานทั่วไป
เลขที่ ๐๕๔๘๐๐๒
(กบม ๔/๒๕๖๕_ศ. ๒๐ พ.ค. ๖๕) เงินรายได้ของหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีประสบการณ์การทำงานด้านวารสาร ด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ระบบงานทะเบียนนิสิตได้
๔. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๘. นักจัดการงานทั่วไป
เลขที่ ๐๕๕๘๐๐๑
(กบม ๔/๒๕๖๕_ศ. ๒๐ พ.ค. ๖๕) เงินรายได้ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์หรือด้านการเงินและบัญชี
๓. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๙. นักจัดการงานทั่วไป
เลขที่ ๑๓๒๘๐๐๓
(กบม ๔/๒๕๖๕_ศ. ๒๐ พ.ค. ๖๕) เงินรายได้ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมระบบทะเบียนและวัดผลเป็นอย่างดี
๔. มีความสามารถสื่อสารภาษาได้ดี
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

               ๘. กำหนดการดำเนินการ

ที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่
๑. รับสมัครสอบ ๑๙ กรกฎาคม ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นใบสมัคร online ที่ URL shorturl.at/lOX17 หรือ QR Code

ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
๓. สอบข้อเขียน ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
๕. สอบสัมภาษณ์ ๒๙ สิงหาคม – ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๖. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
๗. รับเอกสารรายงานตัว ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง
๘. รายงานตัว ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง

***หมายเหตุ*** โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๗๙๑-๗

ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

โดยที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาสถานการณ์และมาตรการทางสาธารณสุขตามนโยบายภาครัฐและมหาวิทยาลัย โดยจะประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกและกำหนดการอื่น ๆ ในภายหลังผ่านเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  https://central.mcu.ac.th

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

*ยื่นสมัคร Online ได้ที่ URL : https://hr.mcu.ac.th/HRIS/

*ดาวน์โหลด แบบ บค. ๐๑ ข้อปฏิบัติในการสมัครงานกับมหาวิทยาลัย

*ดาวน์โหลด แบบ บค. ๐๒ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

*ยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ