วีดีโอโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

วีดีโอโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

  • ตอนที่ 1-11 เป็นเนื้อหาวิทยากรบรรยาย
  • ตอนที่ 12-15 เป็นการตอบประเด็นในหมวดต่างๆและแลกเปลี่ยนเรียรู้กันภายใน

พิธีเปิดโครงการ

ตอนที่ 1 การพัฒนาองค์กรโดยเกณฑ์ EdPEx

ตอนที่ 2 การนำองค์กร

ตอนที่ 3 เกณฑ์คุณภาพ EdPEx โครงร่างองค์กร

ตอนที่ 4 หมวด1 การนำองค์กร 1.1

ตอนที่ 5 หมวด 1 การนำองค์กร 1.2

ตอนที่ 6 หมวด 2 กลยุทธ์

ตอนที่ 7 หมวด 3 ลูกค้า

ตอนที่ 8 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์, KM

ตอนที่ 9 หมวด 5 บุคลากร

ตอนที่ 10 หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ

ตอนที่ 11 พิธีปิดโครงการฯอบรม EdPEx มจร

ตอนที่ 12 ตอบประเด็น หมวด 3 ลูกค้า

ตอนที่ 13 ตอบประเด็น หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์, KM

ตอนที่ 14 ตอบประเด็น หมวด 5 บุคลากร

ตอนที่ 15 ตอบประเด็น หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ

*ที่มา : ประกันคุณภาพการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย