ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

*********************

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันอังคาร ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภท วิชาการ และประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑๑ รูป/คน ประกอบด้วย

๑. กลุ่มตำแหน่ง ประเภท วิชาการ

สังกัด             ตำแหน่ง                             เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

อาจารย์                              ๓๔๑๑๐๐๗       พระมหาศุภชัย  สุญาโณ/ลือคำหาร

อาจารย์                              ๓๔๑๑๐๑๓       พระมหาบุญยงค์  ปุญฺญญาโณ/พลสิงห์

ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์

อาจารย์                              ๐๒๒๑๐๑๙       พระมหายงยุทธ  ธีรธมฺโม/พลมั่น

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์

อาจารย์                              ๐๒๓๑๐๐๑       พระจาตุรงค์  อาจารสุโภ/ชูศรี

อาจารย์                              ๐๒๓๑๐๐๓       นายธนาธิป  ฮาดเนาลี

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

          อาจารย์                              ๐๓๓๑๐๑๘       -ไม่มีผู้สมัคร-

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

          อาจารย์                              ๐๔๒๑๐๐๕       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

๒. กลุ่มตำแหน่ง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา    

นักจัดการงานทั่วไป                  ๔๗๑๒๐๐๓      พระมหากัมพล  อตฺถปาโล/ชำนาญ

กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี

         นักจัดการงานทั่วไป                  ๐๑๖๒๐๐๒      นายชัยณรงค์  ธรรมธีรภรณ์

กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

         นักวิชาการการเงินและบัญชี         ๐๐๒๒๐๒๗      นางสาวจตุพร  แน่นอุดร

นักวิชาการพัสดุ                      ๐๐๒๒๐๒๑      นายอนุชา  ป้อมคำ

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

นักวิชาการศึกษา                     ๐๐๓๒๐๓๑      พระมหาวัฒนา  โชติธมฺโม/โลสันตา

สำรอง

๑. พระมหาเทวา  ญาณทสฺสี/ทาศรี

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

นักจัดการงานทั่วไป                  ๐๘๓๒๐๐๑      นายนรินทร์  จันทำ

ส่วนงานวิชาการ สถาบันภาษา

นักวิชาการศึกษา                     ๔๗๒๒๐๐๓     

กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี

         นิติกร                                 ๐๐๘๒๐๐๓      -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอังคาร ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

 • ๑. ใบรายงานตัวเข้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (บค. ๐๓)                      จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๒. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นภิกษุ (บค.๐๕)                    จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๓. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นฆราวาส (บค.๐๖)                จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๔. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)             จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๕. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                 จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๖. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว                                                                 จำนวน   ๑  ใบ
 • ๗. สำเนาบัญชีธนาคารทหารไทย                                               จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๘. สัญญาจ้างทดลองปฏิบัติงาน (บค.๕๕.๒) กรณีทดลองปฏิบัติงาน          จำนวน   ๒   ฉบับ
 •       ๘.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                  จำนวน   ๒   ฉบับ
 •       ๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                           จำนวน   ๒   ฉบับ
 • ๙. สัญญาจ้างบุคลากรประจำ (บค.๕๕) กรณีที่ได้คำสั่งแต่งตั้งแล้ว             จำนวน   ๒   ฉบับ
 •       ๙.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                  จำนวน   ๒   ฉบับ
 •       ๙.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                           จำนวน   ๒   ฉบับ
 • ๑๐. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖)                       จำนวน   ๒   ฉบับ
 •        ๑๐.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน              จำนวน   ๒   ฉบับ
 •        ๑๐.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน   ๒   ฉบับ
 • ๑๑. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑)  จำนวน   ๒   ฉบับ
 •        ๑๑.๑ สำเนาบัตรประชาชน                                                        จำนวน   ๒   ฉบับ
 •        ๑๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน   ๒   ฉบับ
 •        ๑๑.๓ สำเนาทะเบียนสมรส                                                        จำนวน   ๒   ฉบับ

หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บค. ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองกลาง เมนู ดาวน์โหลด หัวข้อ เอกสาร บค. หัวเรื่องแบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้