ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

********************

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันอังคาร ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยไว้ดังต่อไปนี้

ก. กลุ่มตำแหน่ง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๕ รูป/คน

สังกัด   ตำแหน่ง                            เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

นักวิชาการการเงินและบัญชี        ๐๑๒๘๐๑๒       พระปลัดดิศเณศวร์ ยสโสภโณ/ชัชเวช

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๑๘๐๑๗       นายวรมันต์  อิทธิพัฒน์อมร                 

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

นักจัดการงานทั่วไป                 ๑๐๒๘๐๐๘       พระสมุห์ประสิทธิ์  วิชโย/แก่นชา

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๐๒๘๐๐๖       นายรุ่งชาติ  สมานทอง

สถาบันภาษา   

นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๖๑๘๐๐๒       นางสาวพิชชาพร  มาเนตร์

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายช่างเทคนิค                      ๐๑๕๙๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัคร-

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์      

นักวิชาการการเงินและบัญชี        ๐๕๒๘๐๐๕       -ไม่มีผู้สมัคร-

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันจันทร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หากไม่ส่งเอกสารรายงานตัว ตามวัน และเวลากล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่   ๒๕   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้