ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร (ออนไลน์) ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร (ออนไลน์)

ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

**************************

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

๑. พระกัมพล  อตฺถปาโล/ชำนาญ

๒. พระมหาชัยวลัญช์  กิตฺติโสภโณ/แสงทอง

๓. พระปลัดอาทิตย์  ธีรปญฺโญ/ศรีพารัตน์

๔. พระ ม.ล.สิทธิโชค สิรินฺธโร/ สวัสดิวัตน์

๕. นายชัยณรงค์  ธรรมธีรภรณ์

๖. นางสาวพลอยไพลิน  พงษ์ศิริแสน

๗. นางสาวจตุพร  แน่นอุดร

๘. นายอนุชา  ป้อมคำ

๙. พระมหาเทวา  ญาณทสฺสี/ทาศรี

๑๐. พระมหาวัฒนา  โชติธมฺโม/โลสันตา

๑๑. นายนรินทร์  จันทำ

๑๒. นายพงษ์พัฒน์  เสนหอม

  • สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ในวันอังคาร ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ID : ๗๓๑ ๔๓๒ ๒๗๔๕

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

  • ๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
  • ๒. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ โดยเคร่งครัด
  • ๓. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้แน่ใจ ว่าสามารถใช้งานได้ และสถานที่สอบสัมภาษณ์มีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้สอบสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน สามารถมองเห็นจากกล้อง
  • ๔. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องอยู่ในห้องเพียงลาพัง ไม่มีบุคคลอื่นรบกวน

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้