ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประเภท  วิชาการ

************************

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

กลุ่มตำแหน่ง ประเภท วิชาการ จำนวน ๕ รูป/คน คือ

          สังกัด             ตำแหน่ง                   เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

อาจารย์                    ๓๔๑๑๐๐๗       พระมหาศุภชัย  สุญาโณ/ลือคำหาร

อาจารย์                    ๓๔๑๑๐๑๓       พระมหาบุญยงค์  ปุญฺญญาโณ/พลสิงห์

ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์

อาจารย์                    ๐๒๒๑๐๑๙       พระมหายงยุทธ  ธีรธมฺโม/พลมั่น

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์

อาจารย์                    ๐๒๓๑๐๐๑       พระจาตุรงค์  อาจารสุโภ/ชูศรี

อาจารย์                    ๐๒๓๑๐๐๓      นายธนาธิป  ฮาดเนาลี

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

                    อาจารย์                    ๐๓๓๑๐๑๘       -ไม่มีผู้สมัคร-

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

                    อาจารย์                    ๐๔๒๑๐๐๕       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

          เกณฑ์การตัดสิน

ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

         ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยทางกลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบในภายหลัง และให้ท่านคอยติดตามประกาศ ณ เว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (www.central.mcu.ac.th)

 

         ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

 

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้