ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

**************************

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

กลุ่มตำแหน่ง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑๒ รูป/คน คือ

          สังกัด             ตำแหน่ง                             เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา    

นักจัดการงานทั่วไป             ๔๗๑๒๐๐๓

  • ๑. พระกัมพล  อตฺถปาโล/ชำนาญ
  • ๒. พระมหาชัยวลัญช์  กิตฺติโสภโณ/แสงทอง
  • ๓. พระปลัดอาทิตย์  ธีรปญฺโญ/ศรีพารัตน์
  • ๔. พระ ม.ล.สิทธิโชค สิรินฺธโร/ สวัสดิวัตน์

กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี

                   นักจัดการงานทั่วไป    ๐๑๖๒๐๐๒

  • ๑. นายชัยณรงค์  ธรรมธีรภรณ์
  •  ๒. นางสาวพลอยไพลิน  พงษ์ศิริแสน

กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

                   นักวิชาการการเงินและบัญชี   ๐๐๒๒๐๒๗        นางสาวจตุพร  แน่นอุดร

นักวิชาการพัสดุ                 ๐๐๒๒๐๒๑        นายอนุชา  ป้อมคำ

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

นักวิชาการศึกษา               ๐๐๓๒๐๓๑        ๑. พระมหาเทวา  ญาณทสฺสี/ทาศรี, ๒. พระมหาวัฒนา  โชติธมฺโม/โลสันตา

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

นักจัดการงานทั่วไป             ๐๘๓๒๐๐๑        ๑. นายนรินทร์  จันทำ, ๒. นายพงษ์พัฒน์  เสนหอม

ส่วนงานวิชาการ สถาบันภาษา

นักวิชาการศึกษา               ๔๗๒๒๐๐๓       

กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี

                   นิติกร                            ๐๐๘๒๐๐๓      -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

 

          เกณฑ์การตัดสิน

ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติตรงตามประกาศเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

                  ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยทางกลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบในภายหลัง และให้ท่านคอยติดตามประกาศ
ณ เว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (
www.central.mcu.ac.th)   

         ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้