ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

*****************************

 เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ  ๗  ของประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

 • ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙
 • ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๗ ของประกาศนี้
 • ๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ติด

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

 • ๓.๑ ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท ให้นำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)
 • ๓.๒ หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ๓.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ภาพสีหน้าตรง
 • ๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ๓.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ สติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน
 • ๓.๗ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
 • ๓.๘ หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุในข้อ ๗ ของประกาศนี้

๔. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

 • ๔.๑ ระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี            จำนวน   ๑๐๐  บาท
 • ๔.๒ ระดับ ปริญญาตรี                    จำนวน   ๒๐๐  บาท
 • ๔.๓ ระดับ ปริญญาโท                     จำนวน   ๓๐๐  บาท

. วิธีการคัดเลือก

 • ๕.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

(๑) ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

(๒) ความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการปฏิบัติงานจริง เช่น ความสามารถในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานธุรการ งานฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

 • .๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจกับงานนั้นๆ

 • ๕.๓ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบสัมภาษณ์

พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ  เชาวน์ปัญญา  ความรู้รอบตัว มนุษยสัมพันธ์ และทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ

๖. เกณฑ์การตัดสิน

 • ๖.๑ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒
  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และรวมทุกภาคที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
 • ๖.๒ การสอบสัมภาษณ์ตามข้อ ๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

๗. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน จำนวน ๗ อัตรา ดังนี้ 

ลำดับที่ ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๐๑๒๘๐๑๒  (กบม. ๑/๒๕๖๔_พฤ ๑๔ ม.ค. ๖๔) เงินรายได้สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานพระสอนศีลธรรม
 • ๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเงิน
 • ๓. มีประสบการณ์การทำงานและบริการได้ดี
 • ๔. มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
๒. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๑๘๐๑๗ (กบม. ๒/๒๕๖๔_จ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔) เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
 • ๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ๓. มีประสบการณ์การทำงานและบริการได้ดี
 • ๔. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี
 • ๕. มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
๓. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๑๐๒๘๐๐๗ (กบม ๖/๒๕๖๔_พฤ ๘ ก.ค. ๖๔) เงินรายได้ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ๓. มีประสบการณ์การทำงานด้านให้บริการไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 • ๔. มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
๔. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๕๒๐๐๒ (กบม ๑๐/๒๕๖๔_พฤ ๑๑ พ.ย. ๖๔) เงินรายได้ของกองกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
 • ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ๓. มีประสบการณ์ทำงานในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 • ๔. มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
๕. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค เลขที่ ๐๑๕๙๐๐๓ (กบม ๑๐/๒๕๖๔_พฤ ๑๑ พ.ย. ๖๔)เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • ๑. เป็นคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ๓. มีประสบการณ์การทำงานในเฉพาะตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 • ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
๖. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๐๕๒๘๐๐๕ (กบม ๑๐/๒๕๖๔_พฤ ๑๑ พ.ย. ๖๔) เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 • ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาบัญชี
 • ๓. มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๗. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๐๖๑๘๐๐๒ (กบม ๑๑/๒๕๖๔_พฤ ๑๗ ธ.ค. ๖๔) เงินรายได้ของสถาบันภาษา

สถาบันภาษา
 • ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ๓. มีทักษะการใช้ภาษา หรือภาษาต่างประเทศอื่นในระดับดี
 • ๔. มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการเอกสารงานธุรการ งานการเงินการบัญชี
 • ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

               ๘. กำหนดการดำเนินการ

 

ที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่
๑. รับสมัครสอบ ๑๑- ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 

 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ยื่นใบสมัคร online ที่ URL : https://hr.mcu.ac.th/HRIS/Recruit/

ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

E-mail : center@mcu.ac.th

๒. ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • ๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ( https://central.mcu.ac.th/)
๓. สอบข้อเขียน ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

๔. ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ์

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • ๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ( https://central.mcu.ac.th/)
๕. สอบสัมภาษณ์ ๑๘-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๖. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

 • ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • ๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ( https://central.mcu.ac.th/)
๗. รับเอกสารรายงานตัว ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง ห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๘. รายงานตัว ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง ห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

***หมายเหตุ*** โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๗๙๑-๗

ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

โดยที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาสถานการณ์และมาตรการทางสาธารณสุขตามนโยบายภาครัฐและมหาวิทยาลัย โดยจะประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกและกำหนดการอื่น ๆ ในภายหลังผ่านเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  https://central.mcu.ac.th

ประกาศ  ณ  วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้