ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง วิชาการ

******************

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดสัดส่วนอัตรากำลังตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ  ๗  ของประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

 • ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙
 • ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
 • ๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ติด

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

 • ๓.๑ ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท ให้นำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)
 • ๓.๒ หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ๓.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ภาพสีหน้าตรง
 •  ๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ๓.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ สติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน
 • ๓.๗ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
 • ๓.๘ หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุในข้อ ๗ ของประกาศนี้

๔.   ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

 • ๔.๑   ระดับ ปริญญาโท         จำนวน   ๓๐๐  บาท
 • ๔.๒   ระดับ ปริญญาเอก       จำนวน   ๔๐๐  บาท

๕.   รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

 •  ๕.๑   ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๖)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

 • ๕.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา 

 • ๕.๓  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบสัมภาษณ์

พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ความรู้รอบตัว ทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์ สาธิตการสอนและการใช้สื่อหรืออุปกรณ์การสอน

๖.   เกณฑ์ตัดสิน

 • ๖.๑  ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
 • ๖.๒  การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

๗.   รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน จำนวน ๙ อัตรา ดังนี้

 

ลำดับที่ ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๑๓๗๐๐๓
(กบม. ๑/๒๕๖๔_
พฤ. ๑๔ ม.ค. ๖๔) เงินรายได้ของ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
หลักสูตร

M.A.(Buddhist Studies-Inter Program) IBSC

 • ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
 • ๓. มีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
 • ๔. มีใบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ๕. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
 • ๖. ทักษะด้านดิจิตทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
๒. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๑๓๗๐๐๖
(กบม. ๑/๒๕๖๔_
พฤ. ๑๔ ม.ค. ๖๔) เงินรายได้ของ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (นานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

Ph.D.(Peace Studies-Inter Program) IBSC

 • ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
 • ๓. มีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
 • ๔. มีใบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ๕. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
 • ๖. ทักษะด้านดิจิตทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
๓. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๐๑๑๐๐๓
(กบม. ๓/๖๒_พฤ ๑๔ มี.ค. ๖๒)
เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

 • ๑. เป็นบรรพชิต อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา
 • ๓. มีประสบการณ์ (๑) ในการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (๒) ในการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม จัดกิจกรรมสัมมนาหรือโครงการเสริมสร้างสันติสุขในองค์กรและชุมชน
 • ๔. มีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสันติศึกษา
 • ๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอย่างดี
 • ๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน
 • ๗. มีจิตอาสาและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมที่จะเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น
 • ๘. สามารถทำงานนอกพื้นที่และนอกเวลาได้
๔. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๕๔๗๐๐๖ (กบม ๑๐/๒๕๖๔_พฤ ๑๑ พ.ย. ๖๔)

เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
 • ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชามานุษวิทยา สาขาวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ (ISED ๒๐๑๓)
 • ๓. มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 • ๔. สำเร็จการศึกษาตามแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)
 • ๕. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ๖. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
 • ๗. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

  ๘. กำหนดการดำเนินการ

ที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่
๑. รับสมัครสอบ ๑๑- ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 

 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ยื่นใบสมัคร online ที่ URL : https://hr.mcu.ac.th/HRIS/Recruit/

ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

E-mail : center@mcu.ac.th

๒. ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • ๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ( https://central.mcu.ac.th/)
๓. สอบข้อเขียน ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

๔. ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ์

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • ๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ( https://central.mcu.ac.th/)
๕. สอบสัมภาษณ์ ๑๘-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๖. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

 • ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • ๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ( https://central.mcu.ac.th/)
๗. รับเอกสารรายงานตัว ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง ห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๘. รายงานตัว ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง ห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

***หมายเหตุ*** โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๗๙๑-๗

ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

โดยที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาสถานการณ์และมาตรการทางสาธารณสุขตามนโยบายภาครัฐและมหาวิทยาลัย โดยจะประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกและกำหนดการอื่น ๆ ในภายหลังผ่านเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  https://central.mcu.ac.th

ประกาศ  ณ  วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้