ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง วิชาการ

************************

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดสัดส่วนอัตรากำลังตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ  ๗  ของประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

 • ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙
 • ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๗ ของประกาศนี้
 • ๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ติด

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

 • ๓.๑ ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท ให้นำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)
 • ๓.๒ หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ๓.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ภาพสีหน้าตรง
 • ๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ๓.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ สติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน
 • ๓.๗ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
 • ๓.๘ หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุในข้อ ๗ ของประกาศนี้

๔.   ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

 • ๔.๑ ระดับ ปริญญาโท                     จำนวน           ๓๐๐  บาท
 • ๔.๒ ระดับ ปริญญาเอก                   จำนวน           ๔๐๐  บาท

๕.   รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

 • ๕.๑   ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๖)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

 • ๕.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา 

 • ๕.๓  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบสัมภาษณ์

พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ความรู้รอบตัว ทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์ สาธิตการสอนและการใช้สื่อหรืออุปกรณ์การสอน

๖.   เกณฑ์ตัดสิน

 • ๖.๑  ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
 • ๖.๒  การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯถือเป็นที่สิ้นสุด

๗.   รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน จำนวน ๗ อัตรา ดังนี้

ลำดับที่ ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๓๓๑๐๑๘(กบม. ๕/๒๕๖๓_พฤ ๑๑ มิ.ย. ๖๓) ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

 

 • ๑. เป็นบรรพชิต
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านบริหารการศึกษา
 • ๓. มีใบผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ๔. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
 • ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน
๒. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๔๒๑๐๐๕(กบม. ๘/๒๕๖๔_พ. ๑๕ ก.ย. ๖๔) ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

 

 • ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาจารึกภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
 • ๓. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ๔.  มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
 • ๕. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 • ๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
๓. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๓๔๑๑๐๐๗(กบม. ๘/๒๕๖๔_พ. ๑๕ ก.ย. ๖๔) โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

 

 • ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • ๓. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ๔. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
 • ๕. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 • ๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
๔. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๓๔๑๑๐๑๓ (กบม. ๘/๒๕๖๔_พ. ๑๕ ก.ย. ๖๔) โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

 

 • ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • ๓. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ๔. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
 • ๕. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 • ๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
๕. ตำแหน่ง อาจารย์

เลขที่ ๐๒๒๑๐๑๙ กบม. ๑๑/๒๕๖๔_ศ ๑๗ ธ.ค. ๖๔)

ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
 • ๑. เป็นบรรพชิต
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
 • ๓. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ๔. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕  ปีย้อนหลัง
 • ๕. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 • ๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
๖. ตำแหน่ง อาจารย์

เลขที่ ๐๒๓๑๐๐๑ กบม. ๑๑/๒๕๖๔_ศ ๑๗ ธ.ค. ๖๔)

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
 • ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา หรือสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
 • ๓. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ๔. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕  ปีย้อนหลัง
 • ๕. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 • ๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
๗. ตำแหน่ง อาจารย์

เลขที่ ๐๒๓๑๐๐๓ กบม. ๑๑/๒๕๖๔_ศ ๑๗ ธ.ค. ๖๔)

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
 • ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาหรือสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
 • ๓. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ๔. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕  ปีย้อนหลัง
 • ๕. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 • ๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

 

               ๘. กำหนดการดำเนินการ

ที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่
๑. รับสมัครสอบ ๑๑- ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ยื่นใบสมัคร online ที่ URL : https://hr.mcu.ac.th/HRIS/Recruit/

ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

E-mail : center@mcu.ac.th

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

๓. สอบข้อเขียน ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ์

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • ๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ( https://central.mcu.ac.th/)
๕. สอบสัมภาษณ์ ๑๘-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๖. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

 • ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • ๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ( https://central.mcu.ac.th/)
๗. รับเอกสารรายงานตัว ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง ห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๘. รายงานตัว ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง ห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

***หมายเหตุ*** โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๗๙๑-๗

ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

โดยที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาสถานการณ์และมาตรการทางสาธารณสุขตามนโยบายภาครัฐและมหาวิทยาลัย โดยจะประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกและกำหนดการอื่น ๆ ในภายหลังผ่านเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  https://central.mcu.ac.th

ประกาศ  ณ  วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้