ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

*************************

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ  ๗  ของประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

 • ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙
 • ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
 • ๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ติด

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

 • ๓.๑ ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท ให้นำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)
 • ๓.๒ หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ๓.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ภาพสีหน้าตรง
 • ๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ๓.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน
 • ๓.๗ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
 • ๓.๘ หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุในข้อ ๗ ของประกาศนี้

๔. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

 • ๔.๑ ระดับ ปริญญาตรี                    จำนวน   ๒๐๐  บาท
 • ๔.๒ ระดับ ปริญญาโท                     จำนวน   ๓๐๐  บาท

. วิธีการคัดเลือก

 • ๕.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

(๑) ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

(๒) ความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการปฏิบัติงานจริง เช่น ความสามารถในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานธุรการ งานฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

 • .๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจกับงานนั้น ๆ

 • ๕.๓ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบสัมภาษณ์

พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ  เชาวน์ปัญญา  ความรู้รอบตัว มนุษยสัมพันธ์ และทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ

๖. เกณฑ์การตัดสิน

 • ๖.๑ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒
  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และรวมทุกภาคที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
 • ๖.๒ การสอบสัมภาษณ์ตามข้อ ๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

๗. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน จำนวน ๗ อัตรา ดังนี้

ลำดับที่

ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๔๗๑๒๐๐๓ (กบม ๗/๒๕๖๒_ศ ๙ ส.ค. ๖๒) ส่วนงานบริหาร
สถาบันภาษา
 • ๑. เป็นบรรพชิต
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ๓. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเอกสารงานธุรการ งานประชุม งานบริหารงานบุคคล
 • ๔. มีจิตอาสาและน้ำใจในการให้บริการ
 • ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๒. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๔๗๒๒๐๐๓ (กบม ๓/๒๕๖๓_พฤ ๑๒ มี.ค. ๖๓) ส่วนงานวิชาการ
สถาบันภาษา
 • ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ ด้านครุศาสตร์ หรือสาขาวิชาอักษรศาสตร์
 • ๓. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียนได้ดี
 • ๔. มีประสบการณ์ในการทำงานและบริการได้ดี
 • ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๓. ตำแหน่ง นิติกร เลขที่ ๐๐๘๒๐๐๓ (กบม ๖/๒๕๖๔_พฤ ๘ ก.ค. ๖๔) กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี
 • ๑. เป็นคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านกฎหมาย
 • ๓. มีความรู้ในวิชากฎหมายและมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม
 • ๔. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๔. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๐๑๖๒๐๐๒ (กบม ๙/๒๕๖๔_จ ๑๘ ต.ค. ๖๔)

กองกิจการพิเศษสำนักงานอธิการบดี
 • ๑. เป็นคฤหัสถ์
 • ๒.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านสังคมศาสตร์
 • ๓. มีประสบการณ์การทำงาน ในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 • ๔. มีความรู้และทักษะงานด้านเลขานุการ งานพิธีการและงานประชุม และด้านติดต่อประสานงาน
 • ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๕. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๐๐๒๒๐๒๗ (กบม ๘/๒๕๖๔_พ ๑๕ ก.ย. ๖๔) กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี
 • ๑. เป็นคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • ๓. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินด้วยระบบ MIS ในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
 • ๔. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๖. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เลขที่ ๐๐๒๒๐๒๑ (กบม ๘/๒๕๖๔_พ ๑๕ ก.ย. ๖๔) กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี
 • ๑. เป็นคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ๓. มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำระบบ MIS ด้านกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
 • ๔. มีความรู้ ความสามารถงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๗. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

เลขที่ ๐๐๓๒๐๓๑ (กบม ๙/๒๕๖๔_จ ๑๘ ต.ค. ๖๔)

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
 • ๑. เป็นบรรพชิต
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ๓. จบเปรียญธรรม ๙ ประโยค
 • ๔. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๘. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๐๘๓๒๐๐๑ (กบม. ๑๐/๒๕๖๔_พฤ ๑๑ พ.ย. ๖๔)

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
 • ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
 • ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ๓. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 • ๔. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

 

  ๘. กำหนดการดำเนินการ

ที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่
๑. รับสมัครสอบ ๑๑- ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ยื่นใบสมัคร online ที่ URL : https://hr.mcu.ac.th/HRIS/Recruit/

ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

E-mail : center@mcu.ac.th

๒. ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • ๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ( https://central.mcu.ac.th/)
๓. สอบข้อเขียน ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

๔. ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • ๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ( https://central.mcu.ac.th/)
๕. สอบสัมภาษณ์ ๑๘-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๖. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

 • ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • ๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ( https://central.mcu.ac.th/)
๗. รับเอกสารรายงานตัว ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง ห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๘. รายงานตัว ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง ห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

***หมายเหตุ*** โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๗๙๑-๗

ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

โดยที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาสถานการณ์และมาตรการทางสาธารณสุขตามนโยบายภาครัฐและมหาวิทยาลัย โดยจะประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกและกำหนดการอื่น ๆ ในภายหลังผ่านเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  https://central.mcu.ac.th

ประกาศ  ณ  วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้