แจ้งประกาศเรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก
***************************

          เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หมวด ๕ ข้อ ๕.๒ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศชื่อบุคลากรดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้

 • ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ๑
  • ดร. ศุภณัฐ เจริญสุข หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ๒

  • ผศ.ดร. ยุทธนา ปราณีต หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ๓

  • ดร. จเด็ด โพธิ์ศรีทอง หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ๔

  • นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ๕
  • รศ.ดร. วันชัย พลเมืองดี หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ๖

*แหล่งข่าว : https://pvd.mcu.ac.th/?p=603