ประกาศผลการตัดสินรางวัลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศผลการตัดสินรางวัล
การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๔
“๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ระดับส่วนงาน

๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่วนงาน ชื่อผลงานระดับดาวน์โหลดเกียรติบัตร
1วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐมศูนย์วิสาหกิจทวารวดีดีเลิศClick!
2วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกระบวนการปฏิบัติการบริหารการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายภายใต้ชีวิตวิถีใหม่...การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราชดีเด่นClick!
3คณะครุศาสตร์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID ๑๙มาตรฐานClick!
4คณะสังคมศาสตร์เทคนิคการให้คำปรึกษาและพัฒนานิสิตคณะสังคมศาสตร์มาตรฐานClick!
5สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมการเรียนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาในสถานการณ์ โควิท ๑๙ สำหรับครูสอนและเครือข่ายมาตรฐานClick!
6วิทยาเขตขอนแก่นApplication MCUKK มาตรฐานClick!
7วิทยาเขตนครราชสีมา“เรื่องเล่านอกห้องเรียน :การอนุรักษ์ศาสนวัตถุ คัมภีร์โบราณ”มาตรฐานClick!
8วิทยาเขตแพร่การจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่แบบบูรณาการเนื้อหา สหวิทยาการเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนมาตรฐานClick!
9วิทยาเขตพะเยานวัตกรรมทางการศึกษาสู่การบริการวิชาการแก่สังคมมาตรฐานClick!
10วิทยาเขตนครสวรรค์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (วิชาชีพครู)มาตรฐานClick!
11วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีขั้นตอนการส่งเกรด หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีมาตรฐานClick!
12วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติครุศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม : หนังสือฝึกทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำ ภาษาพาเพลินไปกับมาตราตัวสะกดภาษาไทย ป. ๑มาตรฐานClick!
13วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทราคู่มือการใช้ Google Workspace: สื่อการสอนออนไลน์มาตรฐานClick!
14วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายรูปแบบการสอนมาตรฐานClick!
15วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิการใช้งานแอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียนการสอนยุคใหม่มาตรฐานClick!
16วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-๑๙ มาตรฐานClick!

๒. ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

ที่ส่วนงาน ชื่อผลงานระดับดาวน์โหลดเกียรติบัตร
1วิทยาเขตเชียงใหม่พุทธจิตรกรรมลายรดน้ำล้านนาร่วมสมัยดีเลิศClick!
2วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนCBL KM : การออกแบบการเรียนรู้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานดีเด่นClick!
3คณะครุศาสตร์การผลิตผลงานวิชาการเพื่อเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมาตรฐานClick!
4สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการสัมมนาวิชาการ (ออนไลน์)มาตรฐานClick!
5วิทยาเขตนครราชสีมาหอพุทธศิลป์ Buddhist Art GalleryมาตรฐานClick!
6วิทยาลัยสงฆ์นครพนมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานClick!
7วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนCBR KM : การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อท้องถิ่นของทีมวิจัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนมาตรฐานClick!
8วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติการยกระดับสินค้าและผลงานด้านศิลปะในเชิงพาณิชย์ของศิลปิน ในกลุ่มจังหวัดล้านนามาตรฐานClick!
9วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนมาตรฐานClick!
10วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองการมีส่วนร่วมของวัดและชุมชนในการอนุรักษ์โบราณสถานพื้นที่อุทยานพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์มาตรฐานClick!
11วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามการจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์มาตรฐานClick!

๓. ด้านการยกระดับการดำเนินงานตามภารกิจ

ที่ส่วนงาน ชื่อผลงานระดับดาวน์โหลดเกียรติบัตร
1สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ผ่านเว็บไซต์ดีเลิศClick!
2กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี การบริหารระบบสนทนาอัตโนมัติในสื่อโซเชียลมีเดียของส่วนงานในมหาวิทยาลัยดีเด่นClick!
3กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดีคู่มือการกรอกงบประมาณรายจ่ายในระบบ MISมาตรฐานClick!
4สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดีการจัดการความรู้สำนักงานพระสอนศีลธรรมมาตรฐานClick!
5คณะครุศาสตร์ต้นแบบการจัดประชุมวิชาการ Virtual Conference เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติมาตรฐานClick!
6คณะมนุษยศาสตร์การจัดระบบให้บริการด้านการศึกษาแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์มาตรฐานClick!
7คณะสังคมศาสตร์แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์มาตรฐานClick!
8สถาบันภาษาขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาตรฐานClick!
9สำนักทะเบียนและวัดผลการพัฒนาการจัดทำบัตรนิสิตออนไลน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาตรฐานClick!
10สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมการติดตามการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมมาตรฐานClick!
11สถาบันพระไตรปิฎกศึกษาเทคนิคการปริวรรตคัมภีร์พุทธศาสนามาตรฐานClick!
12วิทยาเขตหนองคาย“การพัฒนากระบวนการทำงาน ประกันคุณภาพการศึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและแบบการมีส่วนร่วมตามพันธกิจและความรับผิดชอบของส่วนงาน”มาตรฐานClick!
13วิทยาเขตขอนแก่นระบบการบริหารจัดการความก้าวหน้านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มาตรฐานClick!
14วิทยาเขตอุบลราชธานีการสวดมนต์นำธรรมะภาคปฏิบัติสู่การพัฒนาสุขภาวะจิตใจในสถานการณ์โควิด - ๑๙มาตรฐานClick!
15วิทยาเขตแพร่แนวทางการนาเสนอประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษามาตรฐานClick!
16วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนมหาจุฬาฯลำพูน : มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนและสังคมมาตรฐานClick!
17วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กร มาตรฐานClick!
18วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐมการบริหารโครงการตามหลัก OKRsมาตรฐานClick!
19วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองกระบวนการให้บริการห้องสมุด/คลังความรู้” มาตรฐานClick!
20วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดมาตรฐานClick!
21วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดรูปแบบการจัดการโรงพยาบาลสนาม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาตรฐานClick!
22วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามกระบวนการจัดประชุมสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาตรฐานClick!

ระดับบุคคล

ที่ผู้เสนอผลงาน สังกัดชื่อผลงานระดับดาวน์โหลดเกียรติบัตร
1นางกรนิษฐ์ ชายป่า วิทยาเขตพะเยาพุทธนวัตกรรมการสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานสำหรับนิสิตต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสอนเชิง (ADDIE MODEL) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนิสิตต่างประเทศที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยดีเลิศClick!
1และนางศิวพร จติกุลวิทยาเขตพะเยาพุทธนวัตกรรมการสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานสำหรับนิสิตต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสอนเชิง (ADDIE MODEL) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนิสิตต่างประเทศที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยดีเลิศClick!
2นางสาวนฤมล โพธิ์ทองวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรคู่มือการตรวจสอบหลักฐานเพื่อการเบิกจ่ายเงินดีเด่นClick!
3นายสมคิด น้ำเพชรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดีคู่มือปฏิบัติงาน การประเมินสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาตรฐานClick!
4นางสาวรวีวรรณ วงค์เดชานันทร์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดีคู่มือการปฏิบัติงาน/หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรมาตรฐานClick!
5พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ผศ.ดร.คณะครุศาสตร์นวัตกรรมชุมชน เพื่อการพัฒนาสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการมาตรฐานClick!
6ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์สถาบันภาษาขั้นตอนการจัดทำวิจัยสถาบัน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาตรฐานClick!
7พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์การพัฒนาระบบติดตามหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยมาตรฐานClick!
8พระมหาวริทธิ์ธร วรเวทีสถาบันวิปัสสนาธุระการใช้งานโปรแกรมZOOM สำหรับผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ONLINEมาตรฐานClick!
9ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอวิทยาเขตหนองคายการพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา ในจังหวัดหนองคายมาตรฐานClick!
10พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก, ดร.วิทยาเขตเชียงใหม่การพัฒนานวัตกรรมพื้นที่การเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบ (Knowledge Center)มาตรฐานClick!
11พระสาโรจน์ ธมฺมสโร (แซ่อู้), ดร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกระบวนการประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตสู่ความเป็นเลิศในขีวิตวิถีใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชมาตรฐานClick!
12นายนิรันดร เลิศวีรพลวิทยาเขตขอนแก่นระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรมาตรฐานClick!
13พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี, ดร.วิทยาเขตอุบลราชธานีกลยุทธ์และวิธีการสอนออนไลน์มาตรฐานClick!
14นางพิงพร ศรีแก้ววิทยาเขตพะเยาพุทธนวัตกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมผ่านโครงงาน "ความเป็นพะเยา"มาตรฐานClick!
15ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษวิทยาเขตพะเยาเวียงบัว : พื้นที่ประวัติศาสตร์สู่พื้นที่สาธารณะศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (Historical site to Community Creative Art Space)มาตรฐานClick!
16นางส่งสุข ภาแก้ววิทยาลัยสงฆ์เลย“หกวิธีวิเศษกับการนิเทศแบบเอื้ออาทร”มาตรฐานClick!
17ผศ.สมคิด นันต๊ะวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติสรุปงาน และติดตามผล การสอนออนไลน์, อยู่ที่ไหนก็สอนได้ รายงานผลยิ่งสะดวกมาตรฐานClick!
18นายสมเจตน์ มีตาบุญวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองกระบวนการทำงานด้วยระบบ Google Forms มาตรฐานClick!
19พระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทโธ,ดร.วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและแนวคิด ๗เสาหลักของพระสงฆ์และชุมชน วัดป่าจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดมาตรฐานClick!