เกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ระดับส่วนงาน และระดับบุคคลเนื่องในงาน ๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข

เกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้
เนื่องในงาน ๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข
ในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับสังกัดนำเสนอระดับชื่อผู้นำเสนอดาวน์โหลดเกียรติบัตร
1คณะครุศาสตร์ส่วนงานพระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ผศ.ดร.Click!
2สำนักงานอธิการบดีบุคคลนายสมคิด น้ำเพชรClick!
3สำนักงานอธิการบดีส่วนงานนายเสน่ห์ แซวรัมย์Click!
4สำนักงานอธิการบดีส่วนงานนายขวัญตระกูล บุทธิจักรClick!
5คณะสังคมศาสตร์ส่วนงานรศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลืองClick!
6คณะครุศาสตร์ส่วนงานดร.ลำพอง กลมกูลClick!
7คณะมนุษยศาสตร์ส่วนงานพระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ, ผศ.ดร.Click!
8สำนักงานอธิการบดีบุคคลนางสาวรวีวรรณ วงค์เดชานันทร์Click!
9สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมส่วนงานพระสมุห์โกมิน จนฺทาโภ,ดร.Click!
10คณะสังคมศาสตร์ส่วนงานพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณClick!
11สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนงานนางสาวศิรินภา กองวัสกุลณีClick!
12สถาบันภาษาส่วนงานดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์Click!
13วิทยาเขตขอนแก่นส่วนงานอมรรัตน์ เตชะนอกClick!
14วิทยาเขตพะเยาบุคคลนางกรนิษฐ์ ชายป่าClick!
15วิทยาเขตพะเยาบุคคลนางศิวพร จติกุลClick!
16คณะครุศาสตร์บุคคลพระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ผศ.ดร.Click!
17สถาบันภาษาบุคคลดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์Click!
18สำนักทะเบียนและวัดผลส่วนงานพระสมุห์ประจิรักษ์ มหาปญฺโญClick!
19สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์บุคคลพระมหาสมยศ สุทฺธิสิริClick!
20วิทยาเขตเชียงใหม่ส่วนงานผศ.ปฏิเวธ เสาว์คงClick!
21สถาบันวิปัสสนาธุระบุคคลพระมหาวริทธิ์ธร วรเวทีClick!
22วิทยาเขตนครศรีธรรมราชส่วนงานพระครูวินัยธรสุริยา สุริโย (คงคาไหว), ดร.Click!
23วิทยาเขตหนองคายบุคคลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มูลยาพอClick!
24วิทยาเขตนครราชสีมาส่วนงานดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์Click!
25วิทยาเขตนครราชสีมาส่วนงานนางสาวศิริพร หาญพิชัยClick!
26สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมส่วนงานพระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญClick!
27วิทยาเขตเชียงใหม่บุคคลพระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก, ดร.Click!
28สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ส่วนงานพระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท, ดร.Click!
29วิทยาเขตแพร่ส่วนงานนายปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พรClick!
30สถาบันพระไตรปิฎกศึกษาส่วนงานนายสมควร ถ้วนนอกClick!
31วิทยาเขตนครศรีธรรมราชบุคคลพระสาโรจน์ ธมฺมสโร(แซ่อู้), ดร.Click!
32วิทยาเขตพะเยาส่วนงานนายคมจักร ศรีวิราชClick!
33วิทยาเขตหนองคายส่วนงานนางอิงอร บุตรศรีผา Click!
34วิทยาเขตนครสวรรค์ส่วนงานผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์Click!
35วิทยาเขตนครราชสีมาส่วนงานพระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร. Click!
36วิทยาเขตนครราชสีมาส่วนงานดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์Click!
37วิทยาเขตขอนแก่นบุคคลนายนิรันดร เลิศวีรพลClick!
38วิทยาลัยสงฆ์นครพนมส่วนงานนางสาวศศิธร ล่องเลิศClick!
39วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนส่วนงานผศ.อาเดช อุปนันท์Click!
40วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนส่วนงานผศ.ดร.สามารถ บุญรัตน์Click!
41วิทยาเขตขอนแก่นส่วนงานดร.ธีร์ดนัย กัปโกClick!
42วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีส่วนงานดร.สุชาติ ใหมอ่อนClick!
43วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติส่วนงานนางสาวสุบินรัตน์ รัตนศิลาClick!
44วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติส่วนงานนายสิทธิชัย อุ่นสวนClick!
45วิทยาเขตอุบลราชธานีบุคคลพระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี,ดร.Click!
46วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทราส่วนงานพระมหาประสพสุข ปิยภาณี (สุขล้วน)Click!
47วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทราบุคคลนางสาวนฤมล โพธิ์ทองClick!
48วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายส่วนงานนายวีระพงศ์ เกียรติไพรยศClick!
49วิทยาเขตอุบลราชธานีส่วนงานพระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดรClick!
50วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิส่วนงานนางสาวกมัยธร มงคลกุลClick!
51วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิส่วนงานผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดชClick!
52วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองส่วนงานพระปลัดพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม, ดร.Click!
53วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษส่วนงานนายธยายุส ขอเจริญClick!
54วิทยาเขตแพร่ส่วนงานผศ.ดร. สมจิต ขอนวงค์Click!
55วิทยาเขตพะเยาบุคคลนางพิงพร ศรีแก้วClick!
56วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนส่วนงานผศ.ดร.ไกรสร แสนวงค์Click!
57สำนักงานอธิการบดีส่วนงานนางสาวนภัสสร กัลปนาทClick!
58วิทยาเขตพะเยาบุคคลผศ.ดร.สหัทยา วิเศษClick!
59วิทยาลัยสงฆ์เลยบุคคลนางส่งสุข ภาแก้วClick!
60วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางส่วนงานนางสาวศิริพร สุทะปาClick!
61วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองส่วนงานนายนุรณ กุลผายClick!
62วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติบุคคลผศ.สมคิด นันต๊ะClick!
63วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองบุคคลนายสมเจตน์ มีตาบุญClick!
64วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐมส่วนงานนายสมชาย สังคดีClick!
65วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐมส่วนงานพระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม,ดร.Click!
66วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองส่วนงานนางเทวา กันภัยClick!
67วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดบุคคลพระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทโธ,ดร.Click!
68วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดส่วนงานผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์Click!
69วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดส่วนงานพระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร (ถาวะโร),ดร.Click!
70วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามส่วนงานพระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.Click!
71วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามส่วนงานนางสาวพิมวดี คำมูลClick!