เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ เนื่องในงาน ๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้

เนื่องในงาน “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับชื่อ นามสกุล/ฉายา (นามสกุล)บทบาทหน้าที่สังกัดดาวน์โหลดเกียรติบัตร
0001นางสาวธนัญชาภาวิ์ ชัยประภาเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0002พระสุวัฒน์ อมโร (บุญมี)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0003นางสาวกัญญารัตน์ ลอยครบุรีครูสพม.นครราชสีมาClick!
0004นางสาวสุพรรณี ศรีรัตน์ข้าราชการครูข้าราชการครูClick!
0005นางสายชล แจ่มอ้นครูสพป.ชบ.2Click!
0006นางสาววลัญรัตน์ พันผาดนักศึกษา มมร. ยโสธรมมร.ยโสธรClick!
0007นางสาวเมลาณี บังคมเนตรครูสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5Click!
0008นายพนม แจ้งใจสพป.แพร่ 1สพป.แพร่ 1Click!
0009นายณัศรุฒน์ หลีหนุดครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณClick!
0010นางสาวธนาภา จินตกสิกรรม--Click!
0011นายสุพัฒน์ แผ่พรครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครClick!
0012นางสาวสุพาภรณ์ มีกุศลครูสช.Click!
0013นางสาวสร้อยสุณี บัวเบาครู สพป.ราชบุรี เขต 2สพป.ราชบุรี เขต 2Click!
0014นายอรรถพร ยมะคุปต์ครู สพป.ราชบุรี เขต 2สพป.ราชบุรี เขต 2Click!
0015นางสาวแอนนี่ แซ่หลอครูผู้ช่วยสพป.พิษณุโลก เขต 3Click!
0016นางสาวธาริกา รัตนโสภานิชอาจารย์มทร.อีสาน Click!
0017นางสาวชมพูนุช ภู่แขวงแสงครูสช.Click!
0018นางสาวณัฎฐพัชร์ ภวบริสุทธิ์ประชาชนผู้สนใจสพฐClick!
0019นางสาวชนุตพร พ่วงประเสริฐบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนClick!
0020นางสาวเสาวลักษ์ พูลสระคูครูโรงเรียนบ้านซับน้ำเย็นClick!
0021นางอำภา ชมชื่นศพด.อบต.หนองบ่อศพด.อบต.หนองบ่อClick!
0022นางสาวชนิสรา โต๊ะเด็นครู สังกัด สอศ.Click!
0023นายสุระศักดิ์ อนันตะเสนคณาจารย์ ของ มจรรร.บ้านเกาะมะนาวClick!
0024พระดนัย ชยฺยเมธี (ไชยมี)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0025นางสาวพัชรากร สุฤทธิ์ครูสพป.ชลบุรีClick!
0026นายธนากร สายมายา--Click!
0027นางสาวปทุมเวียง วิเศษเนตรครูโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางClick!
0028นางสาวสตรี เนตรนุชคณาจารย์ ของ มจรหน่วยงานรัฐClick!
0029นางสาวมณฑ์ศรัณย์ ปะรุมรัมย์ครูสพป บุรีรัมย์ เขต 1Click!
0030นางอรวรรณ ทมธิแสง--Click!
0031นายณัฐพล อานพินิจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยClick!
0032นางสาวอรอนงค์ ศรีดีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0033นางสาวมาลัย โหม่งพุฒโรงเรียนวัดทรงธรรมโรงเรียนวัดทรงธรรมClick!
0034นางสิรินาถ โค้วจิริยะพันธุ์ครูสำนักงานประถมศึกษาสพป.พล.3Click!
0035นายทวีศักดิ์ ภู่ชัยประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปClick!
0036นายกิตติพงษ์ ละอองศรี--Click!
0037นายชินวัฒน์ วิเศษวงศาครู สพฐสพฐ Click!
0038นางสาวสุจิตรา ตองอ่อนครูสพปClick!
0039นางสาวกนกนาฏ อึ่งศรีครามครูสพป.กำแพงเพชร เขต1Click!
0040นางสาวชลินทิพย์ ผงผ่านบุคลากรทางการศึกษาสพป.Click!
0041นางณัฐชยา อาจหาญครูโรงเรียนบ้านบูรพาClick!
0042นางศิรญา เหลือง​อ่อน​--Click!
0043นางสาวสุกฤตา แก้วพิทักษ์ครูผู้สอนสพป.Click!
0044นายวิชัย นามมุงคุณครูโรงเรียนบ้านยางโทนClick!
0045นางสาวถวนันท์ ละวงษ์ผู้บริหาร มจรมจร วิทยาเขตClick!
0046นางศรินยา รักษาโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)Click!
0047นางสาวจิตรา ยินดีฉายครูสพป.สุรินทร์เขต1Click!
0048นางจิตติพร เหมือนคิดครูสพป.สงขลา เขต 2 Click!
0049นางอรวรรณ​ มีเบ้าครูโรงเรียนบ้านหนองด่านสพป.หนองบัวลำภู​ เขต​ 2Click!
0050นางสาวจิรนันท์ ศิลปไพรสณฑ์ครูผู้สอนองค์การบริหClick!
0051นางสาวพิมลอร หอมชุนภิรมย์ครูสพปClick!
0052นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์อ่องครูสพป.พิษณุโลก เขต 3Click!
0053Prapaporn Rodjinda ครูอบตClick!
0054นางสาวอรอนงค์ ปิ่นแก้วครูการศึกษาClick!
0055นางสาวสุนารี วีระวรรณครูโรงเรียนวัดคันทดสพป.สุพรรณบุรี เขต 1Click!
0056นางสาวนภัสสร จอกเกล็ดนักเรียนนักเรียนClick!
0057นายชัยณรงค์ ยอนรัมย์ข้าราชการครูสพม.Click!
0058นางสาวอัมพิกา เย็นสุขครูสพป.ตราดClick!
0059นางสาวสรานันท์ เย็นสุขครูธุรการสพป.ตราดClick!
0060นางสาวปิยพร นิลกล่ำครูสพป.นครนายกClick!
0061นางสาววลัยพร สอนจันทร์ครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต1Click!
0062นายธีระพร ไวยครุฑธีครูสพม.สมุทรปราการClick!
0063โสรญา เจะมะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏClick!
0064นางสาววาสนา พันลัยโรงเรียนบ้านคลองระกำสพป.ปราจีนบุรี เขต 2Click!
0065นางสาววาสนา อึ่งศรีครามเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
0066นายณัฏฐวัฒน์ จันทรโทครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมClick!
0067ดร.คงฤทธิ์ แข็งแรงข้าราชการครูสพป.รอ.1Click!
0068นางเกษมศรี ตัณฑพาทย์ครูโรงเรียนClick!
0069นายศิริวัฒน์ แป้นกลางครูสพฐClick!
0070นายอนุวัฒน์ แววศรีบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปClick!
0071สามเณรดำรงค์ชัย มหามิตรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0072นางสาวพวงเพชร นามนิตย์นักศึกษา ของ มมรมมร วิทยาเขตกาฬสินธุ์Click!
0073นางสาววนิดา พยุหะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการสพม.สมุทรปราการClick!
0074นางสาวปรารถนา พิมพาครูรร.บ้านเสือเฒ่าClick!
0075นายบรรณ์พต พรวาปีนักเรียนสพม.พัทลุงClick!
0076นายศุภชาติ ทอดภักดีครูสพม.ร้อยเอ็ดClick!
0077นายอภิษฎา เอกจันทึก__Click!
0078นางสาวสิรินาถ จันทร์ศิริคณาจารย์ ของ มจรรร วัดราชาธิวาสClick!
0079นางวิภาพร พุทธรักษาครู สพฐ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1Click!
0080นางเพ็ญจันทร์ เทพสวัสดิ์ครูสพป.Click!
0081พระมงคล สุมงคโล (ชำนาญ)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0082นายสุรชัย แดนตะเคียนครูสพป.อย1Click!
0083นางสาวอ้อยทิพย์ อู่อำพรคณาจารย์ ของ มจรสำนักเขตพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต 3Click!
0084พระอนิรุทธิ์ จิตฺตทนฺโต (แสนมส)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0085พระอรรถกฤษ ธมฺมธโร (เต่าทอง)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0086นางปวริศา พรหมรักษ์ครูโรงเรียนClick!
0087นางสาววริศรา ทัพมากครูโรงเรียนวัดหาดเสลา (ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)Click!
0088นางสาวกรรณิการ์ อินทชิตครูสพฐClick!
0089นายนพกร โนจาคณาจารย์ ของ มจรสพปClick!
0090กมลวรรณ ด้วงสุขครูโรงเรียนClick!
0091นายสายรุ่ง ลีบ้านลาดบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครClick!
0092นายสุทัศน์ คงศรีสพฐ.สพฐ.Click!
0093นางสาวปาณิสรา เทพรักษ์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0094พระพร้อมพงษ์ จนฺทธมฺโม (โพยนอก)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0095นายมาณพ แสงงามคณาจารย์ ของ มจรโรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามClick!
0096 นาย​กฤต​นัย​ ศรี​ตะ​ปัญญ​ะ​บุคคล​ภายนอก​-Click!
0097นางกชพร มาลากุลต๊ะครูสศศ.Click!
0098ว่าที่ร้อยตรีคมสัน ศรีสำโรงนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0099มิกา ฟ้าประทานพรพนักงานธุรการสพม.นครสวรรค์Click!
0100นางสาวศุภารัตน์ อินทรแก้วศรีครูสพป.Click!
0101นางสาวคนธนันท์ ทะมาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่นClick!
0102นางสาวญาสุภัสสร์ วัชระวาณิชย์ครูสพฐClick!
0103นายอนุชิต นาสมบูรณ์ครูสพมClick!
0104นาย นวภูมิ ถนัดค้า__Click!
0105นางอุบลรัตน์ ฤกษนันทน์ครูสพม.พิจิตรClick!
0106นายธรรม์พงษ์ กันหาชนครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารClick!
0107 นางอาภาภรณ์ อริวันครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตClick!
0108นางสาวณัฐฐินันท์ เวชไธสงบุคลากรทางการศึกษาสพป.บร.4Click!
0109นายอรรถวิท เนินนิราชครู โรงเรียนสะโนวิทยาสพป.สุรินทร์ เขต 1Click!
0110นางจารุวรรณ ปัททุมครูสพฐ.Click!
0111นางสาวสุวารี แสงอรุณครูโรงเรียนบ้านน้ำลาดClick!
0112นางสาววันเพ็ญ รอดภัยครูผู้สอนสพฐ.Click!
0113นายชนะชัย สุจริตครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯClick!
0114นางสาวหทัยทิพย์ พานิชย์นักศึกษามรภ.สุรินทร์Click!
0115นางสาวนฤมล ทับศฤงฆราคณาจารย์ ของ มจรโรงเรียนClick!
0116นางสาวนิภารัตน์ จันทอนผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาClick!
0117นายจักรพงษ์ แสนสุริวงค์ครูสพป นครพนม เขต1Click!
0118นายณัฐพล ย่านสากลครูโรงเรียนClick!
0119นางสาวสุภาวดี คำดีครูสพฐClick!
0120นายยุทธิชัย เครือจันผาประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปClick!
0121พระ ชูคิด โยตา ( ชิตมาโร )นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0122พระศุภกร พลวุฑฺโฒ (บุญเกิด)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0123นางสาวระตินุช หนูเครือลูกจ้างมจร หน่วยวิทยบริการClick!
0124พระไพรวัลย์ ขนฺติธมฺโม (สีดา)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0125พระ สิทธิศักดิ์ ธมฺมทีโปนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0126พระครูสิทธิพลธรรม(นันต์ชัย พลธมฺโม)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0127พระนิติพล โอภาโส (เพชรโรจน์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0128พระสุพจน์ พลวฑโฒ (คชรินทร์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0129นายศุภฤกษ์​ ทอง​แถว​ครูโรงเรียนClick!
0130พระเสกสรร จนฺทสาโร (กุลจันทร์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0131นางสาวณัฏฐ์จริยา แทนพรมมาครูสพม.พชClick!
0132พระพงศธร กมฺมสุทฺโธ (พรานเสือ)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0133นางกาญจนา มูลสิงห์ครูสพม.สงขลา สตูลClick!
0134นางสาววชิราภรณ์ ทิมเทพคณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0135พระประดิษฐ ปญฺญาวโร (ฟ้าธรณีแสง)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0136Pongpadid Promthongdeeครูสพป.กจ.2สพป.กจ.2Click!
0137นางสาวสุวิภา แสนสุขครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลClick!
0138นางนวรัตน์ พวงนาคครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยClick!
0139นางสาวธรพรกมล อินทะเวผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนบ้านประพาสClick!
0140นายณรรฐธนพล ปะจีนข้าราชการครูโรงเรียนสังกัด สพฐ.ข้าราชการครูโรงเรียนสังกัด สพฐ.Click!
0141พระอุเทน มหาปญฺโญ ป. (กวดนอก)ศิษย์เก่ามจร วิทยาเขตClick!
0142นายปฏิภาณ รินทรักษ์ครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์Click!
0143นางสาวนภาพร พระชนะสงครามครูสพป.Click!
0144นางสาวมัสยา ขินเพชรบุคคลากรทางการศึกษาศพด.อบต.หนองโอ่งClick!
0145พระถวิล ยโสธโร (ที่ดินดำ)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0146นางสาวอภิชญา เหรีญยทองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษClick!
0147นายภัทรพงษ์ กิจรันต์ครู สพฐ.สพฐ.Click!
0148นายอำนวยวิทย์ รุทระกาญจน์คณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0149นางสาวพัชรี ศรีเศษประชาชนทั่วไปอปทClick!
0150นางสาวปรารถนา อุ้ยฟักข้าราชการครูสพฐClick!
0151นางชิตวรี เถาวัลยาครูสพป.ชร4Click!
0152พระมหาวันชนะ ปญฺญาวโร (สันรัมย์)นิสิตเก่ามจร วิทยาลัยClick!
0153นางสาวบุษกร ปาปะขาคณาจารย์ ของ มจรโรงเรียนบ้านประแหย่งClick!
0154พระมหาตุ๋ย ขนฺติธมฺโม (คำหน่อ)คณาจารย์ ของ มจรวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีClick!
0155นายกนกศักดิ์ ทินราชครูกทมClick!
0156นาย ปรีชา ดวงศรีครูการศึกษาพระปริยัติธรรมเขต8Click!
0157นางศิริรัตน์ นิยะมานนท์ผู้ที่สนใจสพป.สป2Click!
0158นายสุรัส ผูกพันธ์--Click!
0159นายอนันต์ คติยะจันทร์คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0160นายปรีชา รัตนมงคลพนักงานราชการทั่วไป ครูผู้สอนรร.วังโป่งพิทยาคมClick!
0161ดร.คงฤทธิ์ แข็งแรงคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0162พระธรพร อาจาโร (เทพพิทักษ์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0163นางสาวศิริพร นาคเนนัยครูรร.Click!
0164นางวิภาดา กรองกระโทกครูโรงเรียนClick!
0165นายเอกลักษณ์ แซ่ด่านครู ศธ.Click!
0166นายสุรวุฒิ สมภพนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0167พระแดนชัย​ สุริยวํโส​ (สุริยวงศ์)​นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0168phramahakaveewat chansingมมรมมรClick!
0169นางสาวทัศนีย์ เกื้อเส้งครูสพม.13Click!
0170นายหฤทัย คำเม้าคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0171ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา จันทวารีย์คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0172พระสมุห์ปิยะพงษ์ สิริจนฺโท (วงศ์ตาผา)เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0173พระณัฐวุฒิ​ ณฎฺฐวุ​ฑฺโฒ​ (ปันเงินเถาว์)​นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0174นางสาวนพวรรณ นิลสกุลครูโรงเรียนบ้านกาแบงโรงเรียนบ้านกาแบงClick!
0175นายสมชาย สังคดีเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0176นายกัญกฤษเขม แดนที่ึีครูสพฐClick!
0177นางสาวศศิลักษณาพร วงศ์ฟักคุณาการครูอปทClick!
0178นายครรชิต บุญไกรพนักงานราชการโรงเรียนนครศรีธรรมราชClick!
0179นางสาวกาญจนา พาเรืองนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0180พระพรหมพิริยะ ถาวโรคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0181นางสาวดารินทร์ คงสุขมากครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองติมClick!
0182นางสาวขวัญชนก คำเณรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0183นางบุญชู พรหมหากุลครูผู้สอน และหัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ (หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) / สพป.อ่างทองClick!
0184พระภูผา ปิยธมฺโม (พันธุมาตร์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
0185พระเอกภพ อคฺครโต (ศุภณัฐนฤมล)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0186นางสาวอารียา ดีแสงครู-Click!
0187รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0188นายเสน่ห์ แซวรัมย์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0189นางสาวปริญญา ชาทองยศนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0190พระทัศน์ สุทฺธสีโล (สีปัญญา)ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติClick!
0191นางสาวแวฟาดีละห์ ยูโซะครูสพป.ยล1Click!
0192รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต เถื่อนช้างคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0193นายณัฐพล วงศ์ทะเนตรครูสอนโรงเรียนวัดนาราบวิทยาClick!
0194นายสมชัย พันธ์กงครูโรงเรียนClick!
0195นางสาวสุทธิดา ขุนชุมนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0196นาง วรรณภา ดวงศรีพนักงานเทศบาลเทศบาลปะโคClick!
0197นางสาวสุลาวัลย์ พระคงประชาชนทั่วไปอปทClick!
0198ผศ.ลิขสิทธิ์ สิงห์งอยคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0199พระปลัดนิคม ปญฺญาวชิโร (ปักษี)คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0200นางสาวศัณสนีย์ สมวงศ์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0201พระวิระพันธ์ ติกฺขปญฺโญ (เสียงเย็น)คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0202นางสาวสมสิริ ปิยดิลกครูโรงเรียนClick!
0203ผศ.ดร.พรหมเรศ แก้วโมลาคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0204เนตรนภา จรรยาเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0205นางสาวศศิธร ล่องเลิศคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0206ดร.ลำพอง กลมกูลคณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0207นางสาวอัญชลี วงษ์เจริญนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0208นายสราวุธ กรองกระโทกครูโรงเรียนClick!
0209นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูงผู้บริหาร มจรมจร วิทยาเขตClick!
0210พระสาโรจน์ ธมฺมสโร (แซ่อู้), ดร.เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0211นายอังคนันท์ เทพอำนวยครูสพป เชียงใหม่ เขต 3Click!
0212Phra​ Boun​ XAYYASONE​นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0213พระครูสังฆรักษ์วรภัทร ธนญฺชยเมธีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0214ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0215นางสาววรัญญา สนขาวนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0216นายพิทยา แดนที่--Click!
0217นางสาวลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดาผู้สนใจผู้สนใจClick!
0218นายนิรันดร เลิศวีรพลเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0219ผศ.ปัญญา กันภัยคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0220นางสาวจิรณัฐ กองณรงค์บุคคลทั่วไปเทศบาลเมืองClick!
0221ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิต ขอนวงค์คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0222ส.ท. อนุชิต เกิดอะโนนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0223พระครูโอภาสสราธิคุณ, ดร.คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0224นายวัชรานนท์ พรมสมบัติประชาชนโรงเรียนบ้านคำเเคนClick!
0225นายวิทวัฒน์ หิรัญพิพิธชัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิClick!
0226นางสาวยศวดี อารมณ์ดีเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0227นางสาวสุทธิกานต์ บุญครองครูอัตราจ้างสพป.Click!
0228นางบุญญารัสมิ์ จันทสิทธิ์ครูโรงเรียนClick!
0229พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสีเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0230นายเจษฎา ผลภาคครูโรงเรียนClick!
0231นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโรคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0232นางสาวมัลลิกา นำระนะครูสพป.Click!
0233นางสาวพชรพร วรธรรมอังกูรครูโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์Click!
0234ธนาชัย บูรณะวัฒนากูลผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0235พัชรพร ภู่ใหม่นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0236นายปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พรคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0237นางสาวรวีวรรณ วงค์เดชานันทร์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0238ส.อ.เอกพล อินลานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0239นายวิศรุต จิมานังเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0240นายธวัชชัย ศรีสุขเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0241นายสมเจตน์ มีตาบุญเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0242นายเสกสิทธิ์ ถูระพีนักศึกษา มรภ ชยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิClick!
0243นางสาววาสนา ปิ่นตุรงค์ครูโรงเรียนวัดคอกช้างClick!
0244ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อินนันใจคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0245ศิลปะ หินไชยศรีคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0246ชบา บัวอ่อนเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0247นางสาวกัลฐิพร ชัยประทานพงษ์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0248ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา สุนันตาคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0249นางสาวจารุวรรณ บุญสูครูสพฐ.Click!
0250นางสาวมินตรา กาลนิลผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0251นางสาวชุดาพร จรจรัสเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0252 นายศรณ์พงศ์ เตชะวัชรานนท์ครูสพม.สป.Click!
0253นายพิชากร ลาทองครูโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์Click!
0254สิบโท พิพัฒน์ การิสันตินิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ปัตตานีClick!
0255พระอธิการศักดิ์ดา ฉนฺทโก,ดร. (สุวรรณทา)เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0256พระศักดา สิริวฑฺฒโน (สายไชยสาน)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0257พระครูสัง​ฆ​กิจจา​นุ​รักษ์, ดร.(สิริเชษฐ์พงษ์)​พระสอน​ศีลธรรม​มจร ส่วนกลางClick!
0258พระครูใบฎีกาชาญยุทธ จิรสุโภเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0259นางสาวโซโม กันเกตุนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0260นายศุภณัฐ​ กุล​ทวี​นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0261สามเณรอานนท์ พันอ้นนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0262นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักรเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0263นายผลิน ใจกันทาครู สพป.ลำพูน เขต 2สพป.ลำพูน เขต 2Click!
0264พระมหาพงษ์เทพ ปภากโรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0265นางสุดฤทัย จันทรวงษ์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0266พระอนุสรณ์. โสธรญาณิโกนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0267ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลืองเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0268นางสาวณัชชา ณัฐโชติภคินเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0269นางสาวภาราดา ปัญญาครูโรโคกสำโรงวิทยาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม.ลพบุรีClick!
0270นางสาวชุตินารถ มูลมณีครูผู้สอนสพม.สระบุรีClick!
0271นางสิริกร พันธุ์ดีครูรร.สังกัด อทป.Click!
0272นายณัฐพงศื แจวจันทึกครูโรงเรียนเกียรติคุณวิทยาClick!
0273นางสาวสุภาพร วิชัยโยครูสพฐ.Click!
0274นางสาวพิชญา บุญชูนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0275พระราชเขมากรผู้บริหาร มจรมจร วิทยาเขตClick!
0276นางสาว อรอุมา กาดอนป่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร-Click!
0277วีรพงศ์​ พิชัย​เสนา​ณรงค์​คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0278ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0279นายศตวรรษ บุตรพาครูสพป.อุตรดิตถ์ เขต1 Click!
0280นางสาวมะลิ บุญคู่ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม จันทบุรีโรงเรียนแหลมสิงหืวิทยาคมClick!
0281ส.ท.ภานุพงษ์ งามดีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0282นายสุวิท​ ขันธสามลเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0283นางสาวศศิธร สุขแจ่มครู รร.บ้านเขาสักClick!
0284อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบคณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0285นางศุภานิช ศรีขมภูครู ของ สพป.โรงเรียนClick!
0286นางสาวผกากรอง บุญทองครูสังกัด สพฐสพฐClick!
0287นางอิงอร บุตรศรีผาเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0288สามเณรชีวาวิชญ์ ดวงทวีโชตินิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0289สามเณรฐพลภัทร ถมเพชรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0290นางสุกันยา สุขญาติครูสพป.ชลบุรีเขต2Click!
0291ดร.พิกุล มีมานะคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0292สมคิด น้ำเพชรเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0293นางสาวชนิกานต์ จับจัดครูสพฐClick!
0294พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร.ผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0295พระอุดม สิริธมฺโมนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
0296นางสาวศิริพร หาญพิชัยเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0297นางสาวจุฑามุกมณี คงอินทร์นักเรียน ของอม.นักเรียน อม.Click!
0298นางสาวพัชรวรรณ สวัสดีเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0299นายพิชิต เชาว์​ชาญ​เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0300ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภราดร สุขพันธ์คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0301พระครูปริยัติวรากร, ผศ.,ดร.คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0302นายจักรชัย แก้วพิภพผอ.โรงเรียนบ้านแควป่าสักสพป.พช.3Click!
0303พีรภัฒน์ ระรื่นรมย์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0304นางสาวสุภารัตน์ ลิ้มดำรงค์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0305นางวีณา นาคะพันธุ์ครู สพม.กาญสพม.กาญจนบุรีClick!
0306นางสาวทัศนีย์ อะโรคาเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0307นายณัฐฐิพันธุ์ พรหมประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านคลองขุดสพป.สตูลClick!
0308พระจีระยุทธ จิรเมธี (สุวอ)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0309นางสาวนันทิศา จึงตระกูลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0310นางสาวรัตน์ นพเก้าครูสพม.สุโขทัยClick!
0311รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภาคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0312นายวิชยานนท์ ทรัพย์ถาวรธานีบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกClick!
0313นางสาวรัชฎาภรณ์ วุฒิมานพบุคคลทั่วไปสพป.Click!
0314นายเจมจิต บริสุทธิ์ประชาชนทั่วไปไม่มีClick!
0315นางสาวอุไรวรรณ เจริญวิทย์ธนเดชครูอัตราจ้างมจร ส่วนกลางClick!
0316ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0317นายติณณภพ บัวเนตรคุณครูโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยาClick!
0318นางกัญญาทิพย์ ชีพนุรัตน์ครู สพฐ.สพฐ.Click!
0319นางสาววิชชุดา นนทศิลาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่Click!
0320พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน (เหลาทอง), ดร.เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0321นายรังสรรค์​ วัฒนา​ชัย​วณิช​เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0322นางสาวจรีนุช คำแก้วนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0323พระสมุห์ประจิรักษ์ มหาปญฺโญ (เมฆหมอก)ผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0324นางสาววาทินี แสนโรจน์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0325นายณ​พ​นต์​ ทอง​ยวง​เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0326นางสาวพุทธชาติ นากรณ์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0327นางทวินันท์ แผ่นทองครูโรงเรียนClick!
0328ผศ สุพจน์ แก้วไพทูรย์ผู้บริหาร มจรมจร วิทยาเขตClick!
0329นางรพีพร มณีวรรณเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0330พระปลัดธนพล ธนพโล (เรือนมา)ครูโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0331พระหัสชัย ปภสฺสโร (เชื้อเมือง​แสน)​นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0332พระนัฐวุฒิ สิริจนฺโท (ศรีจันทร์)คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0333 นางอุมาพร โคกกรวดผู้บริหาร มจรมจร วิทยาเขตClick!
0334ดร.เจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0335พระมหากริช ถิรธมฺโมคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0336นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ครูผู้สอนสพฐ.Click!
0337นางสุพรรณี บึงลอยคณาจารย์ ของ มจรสพม.สมุทรปราการClick!
0338สามเณรจิรายุทธ พัดอากาศนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0339นางสาวนิตยา ลิ้มเล็กครูสพป.สส.Click!
0340พระครูปลัดพงษ์พันธ์ วํสวโรผู้บริหาร มจรมจร วิทยาลัยClick!
0341นางกิ่งการณ์ ทิพากรครู สพฐ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3Click!
0342นายปัญญา ไชยสุขเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0343พระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร.คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0344นายภูวนัย ปริศนาเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0345นายปัญญา โพธิ์ทองเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0346นางอัจฉรา ตาลพวงครูโรงเรียนClick!
0347พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร, ดร.คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0348พ.อ.อ.วิชัย ศรีษะเกษอาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์Click!
0349พระมหาบุญมา ฐิตธมฺโมผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0350ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0351พระทินกร ฐิตปุญฺโญ (หาญธงไชย)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0352นางสาวทักษิณา กาสุริยะผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานสพฐ.Click!
0353นางสาวธันยาพร สมแหงมครูสพฐClick!
0354นางสาวยุพา หมีนพรานครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นสพป.ชุมพร เขต 1Click!
0355ดร.อาทิตย์ แสงเฉวกเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0356นางสาวกัณฐมณี สุวรรณเวลาครูโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีClick!
0357พระมหานำเกียรติ วิสุทฺโธ, ดร.คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0358พระครูปริยัติวรเมธี, ผศ.คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0359นายศักรินทร์ ป้องเศร้าเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0360พระมหาอภัย ฐิตวีริโย (มูลสาร)เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0361นางสาวกาญจนา ละไมไพเราะภายนอกภายนอกClick!
0362นางสาวเพชรลดา เรืองราษฎร์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0363พระเรืองชัย ฐิติโก (ยศบุญเรือง)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0364นางสาวพิมพ์ลภัส ไทยวิจารณ์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0365เอกลักษณ์ หมอยานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0366นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียวเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0367พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณคณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0368นายเอกลักษณ์ คงทิพย์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0369นางสาวธัญญาลักษณ์ นิล​ประดับ​ประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปClick!
0370พระอธิการสุทิน ปณฺณภาโร (เสาวกุล)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0371พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ, ดร.เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0372นยศุภวิชญ์ ทาต่อยสพฐ.สพฐ.Click!
0373นางสาวกัลยาณี ล่องลมนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0374ดร.ธนกร ดรกมลกานต์คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0375นายกิติพงศ์ คำอ่อนนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0376นางสาวนิสรา​ คำล้านนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0377ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทองผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0378นางสาวทัดหทัย เจริญรักษาครูสพป.รบ.2Click!
0379นายขวัญตระกูล บุทธิจักรผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0380นางสาวยุวภัทร คำกองแก้วครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒Click!
0381นางสาวพรทิวา สิงห์พันธ์รอง ผอ.สพม.บรClick!
0382นางรมิดา สวนมะไฟเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0383จักรพล แสงจันทร์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0384 พัณณ์ชิตา อยู่ยืนนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0385นางสาวนงค์นุช ญาติอภิรักษ์ครูโรงเรียนClick!
0386สุรวงศ์ ศรคำรณผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0387พระมหานัฐพล อิสฺสรธมฺโม (สดีวงค์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0388พระพนมพร กลฺยาณธมฺโม (จันทะจิต)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0389จงรักษ์ สะชนะพันธ์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0390พระธงชัย โกวิโท (วงษ์ศรีแก้ว)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0391พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ (อุทิศ ตาตะมิ)ผู้บริหาร มจรมจร วิทยาเขตClick!
0392นางสาวณัฏฐนันท์ จิราธนาเกียรติครูสพป.Click!
0393นางสาวจริยา สุริมาเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0394 พระมหาเทวฤทธิ์ จนฺทเมธี (ฤทธิ์ประเสริฐ)ครูพระสอนศีลธรรมวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0395วีระยา จันทรแจ่มเสนนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0396นางสาวศุภสุตา วงศ์สนิทครูสพป.Click!
0397กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธีผู้บริหาร มจรมจร วิทยาเขตClick!
0398ลัฎฐิกา ต่วนจะโปะบุคคลทางการศึกษาสพป.Click!
0399พระอธิการวิพล วิพโล (บัวทุม)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0400นายอดิศร บุดดาวงค์ครูโรงเรียนบ้านเสรียงClick!
0401สุชานันท์ พุฒิยัตินิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0402พระทัศพงษ์ ฐานวุโธ นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0403นางสาวปรานอม เกษฎางศรีครูโรงเรียนClick!
0404พระมหาเสฏฐวุฒิ วชิรญาโณ (ปาสวน)เจ้าหน้าที่ ของ มจรสถาบันพระไตรปิฏกศึกษาClick!
0405สามเณรอิน ตาสังนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่วิทยาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0406นางสาวชไมพร สาระวารีเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0407นางวัชราภรณ์ ปะสะจันคณาจารย์ ของ มจรสศศ.Click!
0408ส.ณ.ภานุสรณ์ คำโคกกรวด นักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา Click!
0409นางสาววรรษมน ศักดิ์ชัยภูมิคณาจารย์ ของ มจรโรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)Click!
0410พระปลัดพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม, ดร. (โชตินอก)คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0411นางสาวจิรัชยาภา ปรุรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลชุลีพร Click!
0412นางสาวทิพวรรณ ลิ้มรัตน์ครูโรงเรียนClick!
0413นายเทียนชัย พิสิฐธาดาผู้บริหาร รร.บ้านคลองขุดสพป.สตูลClick!
0414สามเณรนาคสุวรรณ์ ดีเอี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0415พระครูปลัดพรรคพงศ์ ปิยธมฺโม (สุระชัย)เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0416สามเณรพัชรพล เจนอ่านนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0417สามเณรภาคภูมิ ลาภโตนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมClick!
0418นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณีเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0419สามเณรศุภกร ตาราราญนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0420สามเณรกิตติกร ต้องใจนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0421ณชิตา แก้วทองใหญ่เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0422นางจงจิตต์ ดิษฐาอภิชนครูสพป.รบ ๑Click!
0423พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน (วิเชียรโชติ)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0424ธัญญาสิริ สมใจนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0425พระภานุพงษ์ ปภสฺธโร บุญแปลงนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0426นางสาวอมรรักษ์ ราศรีจันทร์ครูสพฐ.Click!
0427พระครู​ปลัดณ​ฐ​ภ​ณ​ จิตฺ​ต​ทนฺ​โต​เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0428นายพัชรธนพร อุทโทครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาClick!
0429นางทิชิตา สว่างวงษ์ครูสพฐ.Click!
0430พระครูโพธิสีลคุณ อิสุกาโร (เป้งไชยโม)คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0431พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที ผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0432นางพีรนันท์ เชิดชายครูโรงเรียนบ้านชุมแสงสพป.สร1Click!
0433พระมหาเสรี ง้าวเทพนิมิตรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0434สิบเอกณฐพงษ์ พันธุ์หวยพงษ์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0435นางฐานิตา วินิจฉัยครูโรงเรียนบ้านหนองแสงClick!
0436สามเณร ฐิติวุฒิ แก้วมานักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมClick!
0437สามเณรภูวนัฐ วงค์สมุทรนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0438นางสาว ธนัชพร แสงสว่างนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0439พระสุขเวท อาทิจฺโจ (หอมดอกไม้)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0440นางสาวสุวพิชญ์ เดชาวัฒน์เจ้าหน้าที่สถานศึกษาของรัฐสพฐ.Click!
0441พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, ดร.คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0442นางสาววนิศา ชาญประเสริฐเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0443สามเณรวร แป้งนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0444นางสาวคนึง เรืองเดชกรณ์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0445สามเณร นพดล วงศ์เมทานักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0446พระครูโอภาสปัญญาวรคุณคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0447นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัสเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0448นางสาวดรุณี โพธิ์เจริญผู้บริหาร รร.บ้านคลองขุดสพป.สตูลClick!
0449สามเณร ชิษณุพงศ์ เสียงกึกนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมClick!
0450สามเณร ภานุวัฒน์ ปองดองนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมClick!
0451สามเณร ธีระวัฒน์ ขันเวลนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านใหม่วิทยาClick!
0452พระพงษ์ศักดิ์ ฐิติญาโณนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0453พระสุริยา ญาณกิตฺติ (ศรีพะลาน)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0454นางวันเพ็ญ บุญประดับครูโรงเรียนศรีนครClick!
0455นางสาวจุฑามาศ นิลวัลย์ครูสพม.หนองคายClick!
0456สามเณร บรรณวิชญ์ จิตแหลมนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0457นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0458สามเณรนนทกร ใจอยู่นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0459พระมหาพงษ์เพ็ชร วชิรเมธี (แสงใส)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0460นางสาวณัฐสุดา มาประดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดท่าหลวงพล (ถาวรวิทยา)Click!
0461สามเณรเสกข์ ตาจ้อยนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมClick!
0462นางพริ้มพรา ขจิตวิชยานุกูลครูผู้สอนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาาราชClick!
0463นางสาวนวลนิภา สาทะเขียวครู สังกัด สพฐ.โรงเรียนป่าแป๋วิทยาClick!
0464สามเณร วันเฉลิม วางเชิงนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0465นางสาวภัทราภรณ์ นามเกตุนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0466นางสาวสุภาพร ปฐพีครูอปท.Click!
0467นางรสสุคนธ์ โปซิวครูผู้สอนสพฐ.Click!
0468นางสาวประภาศรี เกียรติคุณณวงศ์ครูผู้สอนสพฐ.Click!
0469มณีบุษย์ษบัน ศิริอรรถนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0470นางกรรชริญา ขอโหมกลางคณาจารย์ ของ มจรโรงเรียนClick!
0471สามเณร ชญานนท์ ผันผายนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0472พระณัฐวุฒิ ธมฺมปาโล (ปากเมย)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0473พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท (ต้นไทรทอง)ผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0474นางสาวพรพิมล สุขศีลล้ำเลิศประชาชน-Click!
0475พระมหาสุปัญญา สุปญญานาโคนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0476พระมหาสมเดช ตปสีโล (ศรีลางัด), ดร.ผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0477พระอรรณพ โชติธมฺโมนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0478สามเณรณัฐธวุฒิ ดวงดอกมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0479นางสาวเสาวนิตย์ ชูแก้วคณาจารย์ ของ มจรสพป.พท2Click!
0480พระมหาทองจันทร์ กตคุโณเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0481พระอิทธิกร วิสุทฺธิสีโล (ยศสา)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0482พระครูสังฆรักษ์เจษฎา โชติมนฺโต (จุลพันธ์)เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0483พระณัฐวุฒิ​ วชิรปญฺโญ (พุดมี)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0484สามเณรภาคิน ตะยะแซดสามเณรโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0485นายธีรวีร์​ แพบัว​นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0486นาย​นิเวศน์​ มณี​รัตนวงศ์​คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0487นายนาวี แก้วดีเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0488สามเณรสวิตต์ กลิ่นมาลานักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0489นางสาวอทิตยา บัวงามครูผู้สอนสพป.ราชบุรี เขต1Click!
0490ส.ณ.สมใจ ทุนคำสามเณรสามเณรClick!
0491สามเณร จิรายุทธ พัดอากาศนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0492นางสาวอรวรรณ พงษ์เกษมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดClick!
0493สามเณรจักรภัทร พันมะโนนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0494อรศรี โยนิจเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0495นางสาวณัฏฐิกา ย้วนบุญหลิมประชาชนทั่วไป-Click!
0496ดร.สุชาติ ใหมอ่อนคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0497นางระพี ไกรภพข้าราชการครูสพฐ.Click!
0498นางสาวรจนีย์ มามีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0499พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ(โคตรสุนทร)คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0500น.ส.พรรณนิภา เทพปินตาเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0501สามเณรชาตรี พัดแดงนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0502นางสาวพิชชาพร แซ่เหล้าครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีClick!
0503นายปราโมทย์ เมืองสังข์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0504นายธนพงษ์ จอมพระข้าราชการครูสพป.ปราจีนบุรี เขต 1Click!
0505นายณัฐพล แสนเมืองมาเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0506นางสาววัชรมน จันรองเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0507พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโมมมร มมรClick!
0508พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.ผู้บริหาร มจรมจร วิทยาลัยClick!
0509นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์ครูโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย นครปฐมClick!
0510นางสาวสุชานันท์ เหมือนนามแก้วครูสพฐ.Click!
0511พระฐิติพงศ์ ฐานวีโร (ทำพนม)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0512พระสุกฤษฎิ์ ภทฺทรเมธีเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0513นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยาเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0514เจริญ กันทะวงค์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0515นายคณิตพงศ์ พิมพ์มีลายนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0516ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้บริหาร มจรมจร วิทยาเขตClick!
0517ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิตารีย์รัตน์ อาญาเมืองครูผู้สอนโรงเรียนบ้านพิณโทClick!
0518อมรรัตน์ เตชะนอกผู้บริหาร มจรมจร วิทยาเขตClick!
0519นางสาวกุณฑิกา สุคันธมาลาเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0520ดิเรก แก้วจรรยานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0521นางสาวเกสรอุบล วิชัยครูโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูลสพป.นศ2Click!
0522สามเณรธนพล เกตุหอยนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0523นางสาววัลยา อินทองมากครูสพป.Click!
0524ปุณญาภา มาตุเวสขเาราชการครูโรงเรียนวัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์)Click!
0525รัตนากร ฉิมพานะนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0526นายธนากร ภู่ภูวเศรษฐาวรครูรรClick!
0527น.ส มัลลิกา ไชยปราบนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0528พระสุรินทร์ โอภาโส (ลุนลา)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0529นางสาวณชนก อินถาวรครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองClick!
0530นางสาวอภิญญา ฮมแสนครูผู้ช่วยสพป.สน.2Click!
0531นายบัณฑิต สายทองนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0532กมลภพ ใจรักษานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0533เอกพงษ์ มานิโต (อินทะ)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0534พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์, ดร.รก.เจ้าคณะอำเภอภาชีอาจารย์พิเศษ มจร.ส่วนกลางClick!
0535นางเบญจพร จุนโกเศศครูโรงเรียนClick!
0536นาย จารุกิตติ์ เพชรมณีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0537นายสมพรชัย กอเจริญพัฒนาชัยครูสพป.รบ 1Click!
0538นางจีรพรรณ หนูช่วยครูสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2Click!
0539นางวาสนา เพ็งสกุลครูผู้สอน วัดสามัคคีนุกูล สพป.นศ.2Click!
0540ส.ณ. ภานุวัฒน์ ชูประดิษฐ์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0541พันตำรวจโท นัฏฐ์ โกมุทธพงศ์ตำรวจจเรตำรวจClick!
0542นายชูเกียรติ ยิ่งยงยุทธบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกClick!
0543นายประเสริฐศักดิ์ ชุมชาติครูสพฐ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2Click!
0544VEN. MONY KEO (พระมุนี มุนีรกฺขิโต)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0545นางยุพวรรณ คำแฝงครูสพม.ร้อยเอ็ดClick!
0546นายสมพร จะเริกรัมย์ครูสพป.บุรีรัมย์ เขต 1Click!
0547นางสาว จุฑามาศ จันทร์เกิดเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0548พระครูสุตวรธรรมกิจ, ผศ,ดร,ผู้บริหาร มจรมจร วิทยาลัยClick!
0549อุทัเทพ. หนูมานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0550นายศราวุฒิ ทิพย์พิมลเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0551นางสาว​สายรุ้ง​ ทิพย์​อักษร​ครู​ครู​โรงเรียน​อนุ​ราช​ประสิทธิ์​Click!
0552นายพินิจ วงษ์เป็นสุขครูสพฐ.Click!
0553พระครูสมุห์ศักดิ์สยาม โชติปาโล (เดชแพ)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0554นางสาวรุ่งนภา แก้วยอดครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชรClick!
0555นางสาวนฤมล โพธิ์ทองเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0556นางสาวธันวารัตน์ โพธิ์นอกนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0557ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา กองขุนทดครูสพฐ.Click!
0558จ.ส.อ.ธนน จุมพลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0559นายคมจักร ศรีวิราชเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0560ว่าที่ ร.ต.ประสพชัย มงคลศิลป์ครู สพป.ขอนแก่น เขต1Click!
0561Dr.Duangta Rach-a-saอาจารย์พิเศษมจร.ร้อยเอ็ดClick!
0562พระศรีญาณวงศ์, ดร.ผู้บริหาร มจรมจร วิทยาเขตClick!
0563สามเณรณัฐพัฒน์ กลิ่นมาลานักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0564นางเบญจวรรณ ดอนพรมมะครูสพป.ราชบุรี เขต 2Click!
0565พระสมุห์โกมิน จนฺทาโภ, ดร.ผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0566นายอนุสรณ์ สุวรรณแพทย์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0567พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ผศ.ดร.คณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0568พระวีระพล ไชยศีร (สุขิโต)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0569นายณัฏฐพัชร เมธาพรธิวัฒน์ครู โรงเรียนพญารามวิทยาสพม.สุรินทร์Click!
0570นางสาวศศินา พันธุ์ศรีครูสพป.บุรีรัมย์ เขต1Click!
0571นายธนวัฒน์ วิชัยสูงเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0572พระปลัดนฤดล กิตฺติภทฺโท (ไชยประสิทธิ์)เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0573Phra Natthathpon Baotanนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0574นางสาวสุนิศา อ่อนจันทร์ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชClick!
0575พระอธิภัทร อธิจิตฺโต (มีศิลป์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0576ผศ.ดร.สามารถ บุญรัตน์คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0577นายปัญญา นราพันธ์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0578นางสาวณัฎฐธิดา มณีพิพัฒน์ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครClick!
0579นางสาววราภรณ์ น้อยสุวรรณครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางขันเเตก (บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)Click!
0580นางสาวชุติมา อิศรานุกูลข้าราชการครูสพม.กท1Click!
0581สิบเอก ณัฐชนน แท่งทองนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0582นางสาวแสงฤทัย วิจารณกรณ์ครูสพป.Click!
0583นายชิตพล สมคิดนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0584นางปนัดดา เครือสารเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0585รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาส พาวินันท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหงคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหงClick!
0586พระมหาชูศักดิ์ ชุติวณฺโณเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0587นางสาววิชชุดา เนตรคุณครูสพป.นครพนม เขต2Click!
0588ปาริขา ดารากัยครูสพป.Click!
0589พระภวัต ธมฺมจาโร เหลืองศิล นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0590นางพิทธยาภรณ์ มาตาครูสพม.Click!
0591นางณัฐณิชา เหลือดีโรงเรียนอนุบาลกาบเชิงสพป.สุรินทร์เขต3Click!
0592พระเรืองเดช โชติธมฺโม (เสียงเพราะ)คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0593พระครู​ปลัด​เอ​กรินทร์​ เอก​ริ​นฺโท​ (นวล​ขาว)​นิสิต/นักศึกษา ของ มจรวิทยาลัย​สงฆ์​สุ​ราษฎร์​ธานี​Click!
0594พระชัยดิษฐ์ จารุวณฺโณ (อีสา )นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0595พระใบฎีกาธเนศวร ธีรธมฺโมนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0596น.ส ภรณ์ทิพย์ เจิมจันทร์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรไม่มีค่ะClick!
0597Phra Taxi Aditto (Keokalong)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0598นายแจ่มนภา คำมาครู สพป.บึงกาฬสพป.Click!
0599นางชรินรัชต์ สุวรรณมิสระครูสพป.กาญจนบุรี เขต 1Click!
0600พระครูสังฆรักษ์คุณากร ฐานิสฺสโร (ลัยรักษา)เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0601นางวริศรา ทองแม้นครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงClick!
0602นางภัคสรณ์ พลพวกครูผู้สอนสพป.บร.1Click!
0603นางเทวา กันภัยเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0604พระบุญตา ฐานธมฺโม (ทองบ่อ) นิสิต/นักศึกษา ของ มจรวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
0605นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรมนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0606 แม่ชีศศิมา นิธิวัฒน์ธนากรจิตอาสาวัดปากน้ำClick!
0607พระมหาประเสริฐ อุตฺตมเมธี (ฤทธิแสง)พระสอนศีลธรรมมจร วิทยาลัยClick!
0608พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ (มะโนจันทร์)ผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0609นางสาวพัทธ์ธีรา สบายใจครูผู้สอนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชClick!
0610นายฯาณทัศน์ บุญทศบุคลากรทางการศึกษาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงClick!
0611พระณัฐพล ธมฺมทีโป (ทองยะ)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0612นางทิพมณี สุมนครูสพป.สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2Click!
0613นางสาวสุภัคชญา อัดโดดดรครุโรงเรียนบ้านวังทับไทรClick!
0614นายสมควร ถ้วนนอกเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0615นางสาวรัตนาภรณ์ ระแสนพรมครูสพฐClick!
0616นางสาวปานวลัย รัตณบุตรศรีคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0617นางสาวนภัสสร กัลปนาทผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0618นางสาวสิริวิภา แซ่เฮ้าบุคคลภายนอกสพป.ระนองClick!
0619นางสาวพรรษพรณ์ สุขผลครูสวนกุหลาบวิทยาลัย​ ธนบุรีClick!
0620ส.อ.หญิงบัวเงิน จันทสารนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0621ดร.ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่าผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0622นายนฤดล มงคลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0623น.ส.เบญจรัตน์ มะโนปลื้มนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0624อนุตตรีย์ รัตนะเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0625ส.ท.หญิง นันท์วดี คดีพิศาลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0626นางสาวสิริยุพิน พุ่มไพศาลชัยครูสพป.นวClick!
0627นายสะบา เจริญฤทธิ์ครูสพป.สตูลClick!
0628นางสาวอรนภา มงคลไวย์ครูโรงเรียนบ้านแป้งวิทยาClick!
0629กณภัทร รัตน์ซ้อนเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0630นางรุ่งรัตน์ กันทวงศ์พนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลไชยปราการClick!
0631นางสาวอรนุช ผุดผาดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชClick!
0632นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0633นายอาคม มาตาครูสพป.Click!
0634พระพลวัฒน์ สพโลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0635ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ สายหยุดคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0636นายชิน​ภัทร​ สมุทร​ทัยเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0637นางสาวญาณิน ม่วงจินดาครูผู้สอนสพป.นครนายกClick!
0638พระกิตติพงศ์ ติสฺสวํโส (สูงศักดิ์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0639พระมหาใจสิงห์ สิริธมฺโม (เถื่อนศรี)ครูพระสอนศีลธรรมมจร วิทยาลัยClick!
0640นางสาวจิรัชญา สุระสุขเวสเทิร์นเวสเทิร์นClick!
0641พระมหาสังคม ชยานนฺโท, ดร.คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0642นางชวิศา พรหมขวัญคณาจารย์ ของ มจรโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูลClick!
0643นายประทีป บัวขำนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0644พระศักดิธัช สํวโร, ดร.คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0645นางสาวณัฐริกา แป้นถึงนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0646นายกิตติศักดิ์ พรหมกุลเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0647นางสาวนิศาชล วงค์ใหม่เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0648นายเจษฎา ตั้งมงคลสุขบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปClick!
0649นายมงคล เพ็งน้ำคำเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0650นายพัสกร อุ่นกาศคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0651พระมหาดวงเดือน มหาวีโรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0652พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ จำนงศักดิ์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0653นายศรันย์ สภาพสวัสดิ์ครูสพม.พระนครศรีอยุธยาClick!
0654นายนิรัช พืชเพ็งนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0655นายพรสวรรค์ จิตปรีดาประชาชนทั่าไปประชาชนทั่วไปClick!
0656นางสาวพิราวรรณ จักร์คำเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0657ฤดี แสงเดือนฉายเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0658Phra khenon LORCHITTAMOUNนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0659นายวีระพงศ์ เกียรติไพรยศคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0660นายสิริวัฒน์ มหาวงค์ครูโรงเรียนบ้านในเมืองClick!
0661พระสมุห์ดำรงศ์เกียรติ ตนฺติปาโล (ศรีอร่าม)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0662พระมหาตุ๋ย ขนฺติธมฺโม (คำหน่อ)คณาจารย์ ของ มจรวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีClick!
0663นางสาวสมหญิง สิงห์โตครูสพม.สระแก้วClick!
0664นายธนรัฐ อดทนเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0665นายวุฒิภัทร มูลศรีคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0666นายวิโรจน์ หลอมนาคเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0667นางชุติมน โตสุวรรณนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
0668จ.ส.ท.นราธร เทพอาจนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0669สมพงษ์ แซ่ท้อคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0670นายปิยชาติ สุดใจครูสพป.นครนายกClick!
0671นายวีรพล พิชนาหะรีเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0672นาย​วิษณุ​ ศักดา​เดช​เรือง​ศรี​ประ​ชา​ชน​ทั่วไป​-Click!
0673นายสมศักดิ์ ธรรมศรเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0674พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, ดร.อาจารย์มมร.มวก.Click!
0675พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโมผู้บริหาร มจรมจร วิทยาเขตClick!
0676นางสาวฉัตรดาว แผลงศรีเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0677นางสางจิดาภา รัตนพงษ์ครูปฐมวัยสพป.นนทบุรี เขต 1Click!
0678ส.ต.อ.เอกพันธ์ มะเดื่อนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0679นางสาวลักษณพร วันยะนาพรครูสพป.เชียงใหม่ เขต2Click!
0680นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณครูชำนาญการสพม.สฏชพClick!
0681ณัฐชยา อินบุญส่งนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0682พระมหาวิเชียร สิงห์คิบุตร ผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0683นางสาวสุนารี วีระวรรณสพป.สพ.1โรงเรียนวัดคันทดClick!
0684พระชาญณรงค์ คมฺภีรปญฺโญเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0685พระสมศักดิ์ อิสิญาโณ (มูลทองหลาง)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0686นางสาวรุ่งนภา กองบุญครูสพม.เชียงใหม่Click!
0687พระมหาเมธาณุ​วัฒน์​ ญาณรํสีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0688นายธนากร สิทธิประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปClick!
0689นางสาวฐิติวรดา ชูสกุลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิClick!
0690นางไก่ทอง สุนันต๊ะครูสพป.ชม.2Click!
0691นาย​อภิสิทธิ์​ อีด​เกิด​ประ​ชา​ชน​ทั่วไป​-Click!
0692พัชรวรรณ จันมะณีย์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0693พระสมพงศ์ ข้ามสี่เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0694พระมหาแสงตะวัน ขนฺติเมธีเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0695พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก (ประชุณหะ), ดร.คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0696พระอธิการพีระศักดิ์ ธีรสกฺโกครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมจร ส่วนกลางClick!
0697ธนสิทธิ์ ฉัตรสุวรรณเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0698พระมงคล จนฺทโชโต (จันทะดวง)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0699นางอรทัย ไตรธเนศนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0700นางจริยาภรณ์ คุ้มพันธ์ครูรร.ชุมชนวัดเสด็จClick!
0701นางสาว กนกวรรณ ทองแก้วนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0702นางสาวอลีนา สุปินะเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0703นางบุญสิตา เจือจุลครูสพป.Click!
0704นางสาวกชพร บุดสีสวยบุคลากรทางการศึกษาสพปClick!
0705พระสมพร จนฺทวํโส จันทวิชัยนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0706พระครูสุตกืจสโมสรคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0707พระมงคล ธมฺมทีโปนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0708พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโนผู้บริหาร มจรมจร วิทยาเขตClick!
0709นางสาวพิมวดี คำมูลผู้บริหาร มจรมจร วิทยาลัยClick!
0710นางสาวกนกภรณ์ ขุนสมุทร์ครูสพม.เชียงใหม่Click!
0711นางสาวดรุณี ยืนวงศ์ครูสพป.สุพรรณบุรี เขต1Click!
0712นายภูวนาท พูนสวัสดิ์ครูผู้สอนโรงเรียเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือClick!
0713นางสาววิมลวรรณ รักษาชื่อครูโรงเรียนบ้านควนเลียบสพป.ตรัง เขต 2Click!
0714นายอรุณรัชช์ ศาสตร์สกุลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0715นางพัชรี ประสาทนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0716นางสาวนฤมล เกล้าพิมายประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปClick!
0717พระอธิการสาทร จตฺตสลฺโลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0718สามเณร ศุภฤกษ์ จงเป่านักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0719นางสาวศิริลักษณ์ วังหนองหว้านิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
0720พระรังษี อุทาโน (อุดมโภชน์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0721พระมหาธนโชติ กตปุญโญ (โคตรจันทา)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0722นายสุริเยศ​ กัลยานักศึกษา​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงราย​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงราย​Click!
0723นายทรงพล โชติกเวชกุลคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0724นางสาวกฤษณี ศรีขวานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0725พระสมุห์อิทธิพล กิตฺติพโล (พรหมมาพันธุ์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0726กนิษฐา กิจตรองครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดสุทธจินดาClick!
0727นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุลเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0728นางสาวชลลดา วงค์ชมพูประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปClick!
0729พระมหาศิริศักดิ์ สาสนเมธีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0730นางสาวรุจิรา ประขวัญครบุรีครูสพป.ปราจีนบุรี เขต 2Click!
0731นายกิตติ เจริญเกียรติครูสพม.Click!
0732นางสุภาภรณ์ แสงเพชรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0733นางพิงพร ศรีแก้วคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0734พระสายยัณห์ จนฺทสุวณฺโณ (นามนานอก)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0735นายสันทัด จันทร์ทาทองเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0736พจมาน หุยทุมาเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0737พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.คณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0738นายวิทยา ใจกล้าครูกศน.อำเภอวิเชียรบุรีClick!
0739พระมหาสุภกิณห์ มหพฺพโล (ทั่งบุญ)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0740สามเณรสุทธิเดช ถาราชนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0741นางสาวศุภวรรณ บางทิพย์ครูตากClick!
0742ปวีณา ฉอสันเทียะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครClick!
0743นายรัชวุฒิ วิเศษเกื้อกูลครูผู้สอนโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบClick!
0744อรุณ​ ชั​ยวงศ์​เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0745ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิเวธ เสาว์คงคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0746นางวรษา ขุนสนธิเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
0747จีรนันท์ ตันสุหัชเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงClick!
0748นางสาวประทุมทิพย์ แก้วทองคำคณาจารย์ ของ มจรวิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทคClick!
0749ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดชเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0750สามเณรนนทการ พรามพิลานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0751นางสมพิศ โมฬีบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกClick!
0752นางปวรรณรัตน์ ศรีทาครูสพม.เชียงใหม่Click!
0753พระมหาสรเพช็ร อาสโภ (ปานแหลม)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0754นางสาวเครือวัลย์ จันทร์เกตุครูสพปClick!
0755นางสาวชไมพร นาคแสงครูสพป.นครปฐม เขต 1Click!
0756นายวีรภัทร ไม้ไหวครูครูClick!
0757พจีจณัฏฐ์ มูลยาพอนักศึกษามจร วิทยาเขตClick!
0758นางสาวปุญญิศา จันหนูครู ร.ร.บ้านหนองตะขบClick!
0759นายธม แก้วคงครูสพม.นครศรีธรรมราชClick!
0760ส.อ.วัฒนา จันทร์เมธานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0761สณสุภวัฒน์ อุผานักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0762นายชิษณุชา แสงสอนครูโรงเรียนเทวรักษ์Click!
0763นางสาวสุภาภรณ์ อยู่ประยงค์ครูสพม.9Click!
0764นายไพสม สายหยุดเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0765นางสาวชนาทิป พ่อธานีครูโรงเรียนClick!
0766นายสมหมาย อาสากิจนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0767นายอภิวัฒน์ จันทรมณีครูสพฐ.Click!
0768นางสาว วรรณพร บุญรัตน์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0769นางสาวรัตนา ไชยภาบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปClick!
0770นางเมทิณี ม่วงจินดาครูสพม.Click!
0771สามเณร​ เอก​อนันต์​ สิงห์​งอย​นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0772นายอนุวัฒน์ ประจุไทยนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
0773นายวัชรพงษ์ ปวงบุผาครูสพฐClick!
0774นางสาวศิริพร สุทะปาเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0775นรยนรุณ กุลผายคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0776นางสาวอรณัฐ วิไชยภูมิครูกรุงเทพมหานครClick!
0777พระอธิการภูมิสิษฐ์ ปิยสีโล (กิตติทิพย์)คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0778นางสาวจุฑารัตน์ สีทองนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0779พระมหาธวัชชัย ธมฺมรํสี, ดร.คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0780พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโรคณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0781นางสาวเกษศิรินทร์ สัจสุวรรณ์ ครูครูClick!
0782นางสาวรวงทอง มาตผลครูผู้สอนสพฐ.Click!
0783นางสาวกัลยาณี เผ่ากัณหาครูครูClick!
0784ชานนท์ มงคลทองนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0785นางสาวจิตรา พุฒซ้อนครูโรงเรียนวัดคันทดClick!
0786นายอนุรักษ์ วงค์เขียวเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0787ผศ ดร สหัทยา วิเศษคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0788กนกฤทัย ศรีสังข์งามเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0789ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ โอฐสูผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0790ชัยพร นะคะจัดครูผู้สอนสพม.นครพนมClick!
0791พระครูพิศาลสรวุฒิผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0792Phra Dechkhajorn Phuthipคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0793นายศราวุฒิ จ่าบาลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0794พระครูอุทิตปริยัติสุนทรคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0795สามเณร ณัฐพล ทองอ้มนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0796หัสดี มูลยาพอนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0797นางสาวบุษยมาศ บุญมาครูสอนโรงเรียนพระปริยัติะรรมแผนกสามัญศึกษาClick!
0798พระมหาอำพล ธนปญฺโญ (ชัยสารี)เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0799นายอิทธิพล พิสุทธิ์ครูครูClick!
0800นางจารุวรรณ เดชคุ้มครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาClick!
0801พระปลัดสถาพร สุฐานวุฑฺฒี (ปุ่มเป้า)คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0802Ven.BUDDHANANDAนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0803ณัฐวุฒิ แสนหล้ากลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0804นางสาวนูรีซัน สะมะแอครูสพป.สงขลา เขต 3Click!
0805นางสาวแสงเดือน พิมพ์เสนาครูอปทClick!
0806เด็กหญิง ณหทัย สูงศักดิ์นักเรียนพานพิทยาคมClick!
0807นางสาวนนทพร กลิ่นรื่นครูอปท.Click!
0808นางสาวพัทยา สิงห์คำมาเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0809พระอธิการวิพล วิพโล (บัวทุม)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0810พระธีรยุทธ ธีรปญฺโญ (ศิริวัฒน์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0811นางสาว อลิสา หนูทองนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0812นางสาวซัลมา พาลิชันครูสพฐClick!
0813พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.ผู้บริหาร มจรมจร วิทยาลัยClick!
0814นายสัญญา สดประเสริฐคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0815นางสาวชมพูนุช วงศ์ญาติครูสพป.สพ.1Click!
0816นางสาวนิภาพร เงาะเศษบุคคทั่วไปสพป.Click!
0817อินทิรา เกตุอินทร์ครูโรงเรียนสงวนหญิงClick!
0818พระวรุต วิสุทฺโธ คนเพียรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0819นางจิราวรรณ วิลามาศครูโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยาClick!
0820นางวีรยา ไชยมงคลโรงเรียนบ้านพนอมสพป.นครพนม เขต 2Click!
0821นายสุริยา ไชยถาครูสพฐClick!
0822นายไชยยา เรืองดีคณาจารย์ ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
0823พระมหาทศพร อาภสฺสโรเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0824นายหะหมะ ยุโส๊ะครูโรงเรียนบ้านพรุหลุมพีClick!
0825นางสาวปุณณภา เพิ่มพูลครูสพป.ราชบุรีเขต1Click!
0826นางอรทัย มะลากันครูสพป.สพป.ฉะเชิงเทราClick!
0827พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร.คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0828นางสุรีพร ตะโกครูสพฐClick!
0829นายฤทธิชัย พลมั่นผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านปล้องทองพัฒนาClick!
0830นางสาวนารอน เวียงจันทร์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0831ดร.รุ่งนภา กิตติลาภมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออวClick!
0832นายคงศักดิ์ ไตติลานนท์ผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาClick!
0833พระศศิพงษ์ ธมฺมวโร (ชัยสิทธิ์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0834นางสาวเสาวรส​ ดวงไขครู​ อปท.โรงเรียน​อนุบาล​เทศบาล​ต​ำ​บ​ล​ระโนด​Click!
0835นางสาวกนกอร หินเงินครูผู้สอนสชClick!
0836นางสาว​ ​กัญญา​ภัค​ ​ศรี​ชำ​นา​ญ​นักศึกษา​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เทพ​สตรี​Click!
0837พระมหาเตือนใจ แก้วฝ่าย ( กตธมฺโม )นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0838นายอำนาจ ขัดวิชัยคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0839พระมหาเกรียงไกร กิตฺติปุญฺโญเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0840นางสาวประเสริฐศรี ชื่นพลีครู สพฐ. สพป. สป.2Click!
0841นางวลัยพรรณ อินเต็มเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0842นางสาวอิสราภรณ์ อภิวงค์งามครูสพป.เชียงใหม่ เขต1Click!
0843นางสาวสุทิศา สะขะโรครูโรงเรียนวัดโคกโพธิ์Click!
0844นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ครูโรงเรียนClick!
0845นายพัทธนันท์ ปุณญพรครู สพฐ.สพป.นม.1Click!
0846พระสมุห์ตนุภัทร จินฺตามโย นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0847นายนเรศ พราหมณ์เลิศนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0848นางสาวณฤกรณ์ ศรีทองเพชรครูสพฐClick!
0849นายเกริกชัย พลข่าคณาจารย์ ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
0850นายอภิเมธิวัฒน์ คำปัญญาธิกุลครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาClick!
0851นางสาวธิภารัตน์ มูลราชบุคคลธรรมดาบุคคลภายนอกClick!
0852นางสาวสุกาญดา เทนอิสสระเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0853นางสาวกัญจ์ญาณัฏฐ์ อมรชาติครูสช.Click!
0854นาย อาคม สายจันทร์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0855พระมงคลรัตน์ ศรีหาวัตรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0856นางสาวนภัสสร เสาร์ใสผู้สมบทสพฐClick!
0857ส.อ. เมธิชัย มีสุวรรณนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0858นางสาวสิริลักษณ์ รัตนะครูโรงเรียนบ้านยูงทองClick!
0859นางสาวดุจฤดี คำปันศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งClick!
0860พระ นัทธพงศ์ คำนาศักดิ์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0861นางสาวกมลพัฒน์ ไชยสงคราม__Click!
0862นางวีนา แมวาโซะครูโรงเรียนเขื่อนบางลางClick!
0863นายสกล ตรีเดชาครูโรงเรียนสามพรานวิทยาClick!
0864นางธนญา ไพเราะครูสพฐClick!
0865พระยอดรัก ปญฺญาวชิโร สง่างามนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0866นางสาวสุนิสา จันทิพย์ครูสพป. ชม. 6Click!
0867นางสาวเข็มทอง กลิ่นจัตุรัสครูสพป.อย.2Click!
0868นายวัชรพงษ์ สมสานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0869นางสาวเบญจวรรณ เกตุคำขวาครูสพป.กทม.Click!
0870นางกรนิษฐ์ ชายป่าคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0871นางสาว จุฑามาศ คงแจ้งครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานีClick!
0872นายสุทัศน์ โพธิ์ดู่ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านอาจญาClick!
0873นางสาวพิลาศลักษณ์ เสริมพงษ์ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาClick!
0874นางสาว​ประคิ่น คง​หอม​ครู​ผู้สอนศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​ต​ำ​บล​ทุ่ง​มะพร้าว​Click!
0875นายวิรัตน์ ทองภูคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0876พระครูสิท​ธิกาญจนกิจ ​เอกวัณโณ​นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
0877นายอมร ธนาชัยกำจรเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0878นางสาวสุนิตา สายทองสถิตย์ครูสพป.ระยอง เขต2Click!
0879ว่าที่ร้อยตรีสนธยา สิทธิเกรียงไกรเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0880นางสาวทิพวรรณ จันทร์โม้นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0881พระอุทิศ ปญฺญาภรโณ (เรียนชารี)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0882นางสาวลัดดาวัลย์ โมเทียนเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
0883นายเสกศักดิ์ อยู่ดีเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0884นายเฉลิม กลิ้งกลองนักวิชาการโรงเรียนClick!
0885นายสมรส ไกลถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันโค้งClick!
0886นางสายสุนีย์ สีสมบูรณ์ครูโรงเรียนClick!
0887นางสาวทิพย์วรรณ ยิ้มแย้มครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จClick!
0888นายนิรุต ป้องสีดาเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0889นายเกรียงไกร คูเมืองนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0890นางสาวพิชชา รุ่งโรจน์อารีครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จClick!
0891 นางสาวสุภาพร สินพรข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จClick!
0892พระดนัย ญาณธีโรเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0893นางศิริพร โพธิ์สุวรรณบุคลากรทางการศึกษาสพฐ.Click!
0894พระมหาวรเมธ ปิยวฑฺฒนเมธี (สมสายผล)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0895นายเสกสรรค์ บุญจันทร์ครูโรงเรียนบ้านลาดแคClick!
0896นายกฤตยชญ์ หุนารัตน์ครูสพฐClick!
0897พระคณาธิป สุทฺธิวิญฺญู ( ตะติยะ )คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0898นายประคอง มาโตคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0899นายอดิศักดิ์ เผยศิริคณาจารย์ ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
0900นายกฤษฎา รักร่วมประชาชนทั่วไปสพฐClick!
0901นางสาว ศญาภา นาทะสันนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0902นางสุภาพร เจริญผลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมโรงเรียนสบปราบพิทยาคมClick!
0903สามเณรอนันตชัย รับเพ็ชรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0904ดร.นิกร ศรีราชคณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0905พระครูปลัดเรืองเดช ถาวรธมฺโม (เหมาะสม)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0906นางสาวชมพูนุท คงนองครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์สช.Click!
0907นางสาว อลิษา เฉียบแหลมนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0908ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0909นายอนุชา ไชยจะแสนสุขครูโรงเรียนClick!
0910นายบราฮัง สาและครูอปทClick!
0911นางสาวสุภาพร ลายพยัคฆ์ครูสพป.Click!
0912พิมพ์นิภา ไชยสัตย์ครูสช.Click!
0913พระธีรพงษ์ เตชพโล (สีพูน)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0914นางสาวอลิตา รัตนะครูโรงเรียนบ้านดอนตะเคียนClick!
0915ศศิธร บุญนูนครูครูClick!
0916พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโธ (ทรงราษี)คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0917นางสาวศรีนคร ทองปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครClick!
0918ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาเดช อุปนันท์ คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0919ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์คณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0920พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน (ไกรฤกษ์ศิลป์)ผู้บริหาร มจรมจร วิทยาลัยClick!
0921พระอดุลย์ เทวเตโช (ตะนะสอน)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0922นางโสภิดา เชื้อขำครูอปท.Click!
0923นางสาวอรวรรณ เกิดสุขครูสพป.นครนายกClick!
0924นางสาวณิชารินทร์ ถนอมโกมลครูโรงเรียนClick!
0925พระครูสังฆรักษ์สวงค์ นาถสีโลคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0926นางสาวณัฐพร สุขมณีครูผู้ช่วยสพฐClick!
0927นางสาวกุลนา พรุเตยครูสช.Click!
0928นายกิตติกวินท์ มาซาครูสพฐ.Click!
0929พระมหาทองคำ ฐิตเปโม (ยืนยิ่ง)ผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
0930นายอภิชาติ จันทร์ศรีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0931นางสาวมณฑกาญณ์ ชำนาญครูอปทClick!
0932นายวชิรพล ศิริกุลครูสพม.เชียงรายClick!
0933นางสาวอรวรร สุขสบายกุลเดชข้าราชการครูสพป.บร.3Click!
0934นางสาวปวริศา ปรางวิสุทธ์คณาจารย์ ของ มจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีClick!
0935นางสาวอศิราภรณ์ พิลึกครูโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑Click!
0936นางประกายเพชร ชารินทร์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0937นางวิไลวรรณ กลั่นเกษรครูโรงเรียนClick!
0938นางพริ้มเพรา ทองสุขครู รร.วังวิเศษโรงเรียนวังวิเศษClick!
0939นางอัจฉราภรณ์ ปรางโท้คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0940นางจิรภา โกมินทร์ครูกรุงเทพมหานครClick!
0941นางสาวฐิตารีย์ อ่อนแก้วครูโรงเรียนบ้านเขาวังClick!
0942นางอ้อยทิพย์ ดวงจันทร์ครู สพฐสพม.เชียงใหม่Click!
0943นางสาวสุธิดา นูหว้านิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0944นางสาวชลรัตน์ กอหาญโรงเรียนประถมนนทรีสพป.กทม.Click!
0945นางสาวเขมจิรา คำหงษานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0946นางสาวชุติมา คงเสือครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีClick!
0947นางสาวปรารถนา พิศพันธ์ครูโรงเรียนClick!
0948นางสาวจุฑาทิพย์ สายบัวครูสพป.จันทบุรี เขต 1Click!
0949นางสาวเบญจพร แสงสุวอบุคคลการทางการศึกษาสพป.รอ 1Click!
0950นางสาวสุภัค แซ่เฮ้งบุคลากรการศึกษาสพฐ.Click!
0951นางสาวปรารถนา อุ้ยฟักข้าราชการครูสพฐClick!
0952นายณัฐชัย ชูไข่หนูครูสชClick!
0953นางสาวพรนภา รัตนพิทักษ์ครูปฐมวัยทม.สมุทรสครามClick!
0954นางสาวแสงดาว มูลเมฆครูโรงเรียนสพป.Click!
0955นางสาวศศิธร ด้วงนครคณาจารย์ ของ มจรสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3Click!
0956นางอาภรณ์ ศิริคณินทร์ครูสพม.กท.เขต 2Click!
0957นวพร เอะเวอร์เรทท์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0958นางสาวสาวิตรี สุจริตครู สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2Click!
0959 นางอุษณา ผอมกลัดครูโรงเรียนClick!
0960นางสาวจิตรลดา สิงหฬครูสะป.สบ.2Click!
0961นายศักดิ์ชาย ขวัญสินครูสพฐ.Click!
0962นางสาวปราณี ชัยชนะผู้สนใจสพป.ชม2Click!
0963นางธัญญลักษณ์ วงษ์คำจันทร์ครู สังกัดสพฐสพป.เลย เขต 1Click!
0964นางสาวภรณ์ทิพย์ พิพิธครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จClick!
0965นางสาววราลักษณ์ บรรดาศักดิ์ ครูสพป.Click!
0966พระอนันต์ อินทญาโณ (นรสาร)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0967นางสาววรญา แสงสว่างครูสพฐClick!
0968พระธนายุทธ ปภาธโร (เขตแวงควง)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
0969นางปานใจ แคล้วภัยคณาจารย์ ของ มจรสพป.ระนองClick!
0970นางสาวจิตรตรีพร บุญเจริญครูอปท.พะเยาClick!
0971นางสาวขนิษฐา สิงห์พรมครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีClick!
0972นางปนัดดา สกลธรรมวุฒิคณาจารย์ ของ มจรเทศบาลนครแหลมฉบังClick!
0973นางสาวสรณีย์ เดชะปราปต์ครูสพป.กทมClick!
0974นางสุรีรัตน์ ไชยทาครู สพฐClick!
0975นางทิวาพร เฮงประเสริฐครูสพป.อ่างทองClick!
0976นางสาวเพ็ญพักตร์ เมืองโคตรครูสพป.มุกดาหารClick!
0977นายนพดล ตลับแก้วผู้บริหารสพป.ปราจีนบุรี เขต2Click!
0978นายปรเมษฐ์ ตึกดีครูปละบุคลากรทางการศึกษาสพฐClick!
0979นางสาวนริศรา สมัครณรงค์ประชาชนทั่วไปทั่วไปClick!
0980นางสาวปาณิสรา สำนักผู้ดูแลเด็กอปท.Click!
0981นางสาวสุรีรัตน์ นพรัตน์ครูสพป.อย 1Click!
0982นางสาวธนาภรณ์ วงค์คำลือครูสพป.ปราจีนบุรี เขต 2Click!
0983พระสุเมธ สุจิณฺโณนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
0984นางธิติพร ศรีจันดาผู้บริหารสถานศึกษาสพป.ชัยภูมิ เขต 3Click!
0985นางสาวดาววรินทร์​ แก้ววิชิต​เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0986นายณรงค์ คงมีข้าราชการครูสพม.ตากClick!
0987นางสาวอัจฉรา สิงห์ลอครูสพป.ชบ.1Click!
0988สามเณรศรายุทธ วางโตสามเณรโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
0989 พระใบฎีกาไพบูลย์ จิตฺตวโร (สร่างโศก)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
0990นายยุทธพงศ์ ไทยสวัสดิ์ประชาชนสพม.นนทบุรีClick!
0991นายอานนท์ คำหลอมคณาจารย์ ของ มจรสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนClick!
0992นางสาวอโนทัย ทองแก้วผู้ดูแลเด็กอบต.หนองเสือช้างClick!
0993นายสุภชีพ วิไลรัตน์นักศึกษาอวClick!
0994นางสุภาพร แสงวุธผู้บริหารสถานศึกษาสพป.ปทุมธานีเขต1Click!
0995นางสาวศศิมา ภูมิภาคครูผู้สอนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนClick!
0996นางสาวสายชล ไพอุปรีครูเอกชนสช.Click!
0997นายรุ่งโรจน์ สายเกิดครูสพป.ชม.2Click!
0998นายเกียรติศักดิ์ สร้อยสวนครูสพป.นว.1Click!
0999นางสาวเสาวภาพ สันติวิทยานนท์ครูโรงเรียนClick!
1000นางสาวนันธิยา ไทยสมบูรณ์ครูผู้สอนอบจ สตูลClick!
1001นายเกษม สุขช่วยประชาชนทั่วไปสพฐClick!
1002นางวรรณศิริ สิงห์มาโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาClick!
1003นางวรลักษณ์ โกยรัมย์อปท. อบจ. ศรีสะเกษClick!
1004พระมหาเมธี จนฺทวํโส ไวยุวัฒน์คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1005นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2Click!
1006นางสาววรัญญา นวลแก้วครุโรงเรียนClick!
1007นางสาวจิณฬเพชกานดา ทับภูธรครู-Click!
1008พระสุทัช ภทฺรธมฺโม หอมสุคนธ์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1009นางเกษมศรี ตัณฑพาทย์ครูโรงเรียนClick!
1010นางสาวธัญลักษณ์ ลือยศครูสพป.กำแพงเพชร เขต 2Click!
1011พระวชิรวิชญ์ ฐิตฺวํโส, ดร.คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1012นางสาวฐิติวรดา ชูสกุลนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิสกอClick!
1013นางสาวสิรามล ชูสุวรรณนิสิต/นักศึกษา ของ มจรประชาชนทั่วไปClick!
1014นายก้องภพ ทองธรรมสิริครูโรงเรียนสุขานารีClick!
1015สามเณร เจตริน จันทรนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
1016อาจารย์สรรค์ชัย ไชยสกุลวงศ์คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1017นางสาวสุดารัตน์ นาเมืองรักษ์ครูสพฐ.Click!
1018นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตาผู้รับชมสพป.สพ.1Click!
1019พระมหารักศักดิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ (บุญชัย)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1020พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ดร. คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1021นางวิไลพร ไล้เสนครูสพป.สบ.เขต1Click!
1022นางสาวพนารัตน์ จรูญวิรุฬห์บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครClick!
1023นางอรวรรณ เลขกุลครูโรงเรียนบ้านเขาแก้วClick!
1024พระมหาวุฑฒ์ สุวุฑฺฒิโก (บุญเสนอ), ดร.นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1025นางสาวประภัสสร สิ่งประสงค์ครูสพป.Click!
1026นางศิริรัตน์ เรืองอร่ามครูผู้สอนโรงเรียนClick!
1027ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ สุวรรณครูสพฐClick!
1028พระมหาโยธิน มหาวีโร (มาศสุข)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1029นางสาวณัฐกมล ศรีละพันธ์ผู้ดูแลเด็กเทศบาลเมืองแม่โจ้Click!
1030พระวรุต วิสุทฺโธ คนเพียรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1031อรัญญา มูสีสุทธิ์ศึกษานิเทศก์สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1Click!
1032ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย เพิ่มผลครูมัธยมสพม.กำแพงเพชรClick!
1033นางสาวปิยาภรณ์ ประทีป ณ ถลางครูผู้ดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตยClick!
1034นางสาวจินตหรา ชาตรีประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปClick!
1035พระใบฎีกาวีรินทร์ ทีปกโร (สีดาคำ)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1036นางนิษฐารัชต์ ภัทร์สินธัญพรสพป.อบ.1สพป.อบ.1Click!
1037นายเอกวิทย์ รักชังครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทองเอนวิทยาClick!
1038นางสาวชรินทร์ทิพย์ โพธิ์นอกครูสพป.ชัยภูมิ เขต1Click!
1039สรวงสุดา เจริญวงค์ครูสพฐClick!
1040นางสาวสุภาณี รำทะแยครูสพป.พบ.2Click!
1041นางอุไรวรรณ อ่อนคำครู โรงเรียนClick!
1042นางสาวปณิดา ชื่นจิตต์ครูสพป.นศ 2Click!
1043นางเกศราภรณ์ บุญเรืองนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1044วรดา ผะก่าคำแหลงครูอปท พะเยาClick!
1045นางอมิสรา ช่องวารินทร์ครูสพม.Click!
1046นายประหยัด ทัพธานีผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันClick!
1047พระพรชัย พุทฺธสโร (ศรีคำยงค์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1048นางสาวจันทรัช หมื่นโฮ้งเข้าร่วมการอบรมสช. โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์Click!
1049นางสาวจตุพร อรุณโรจน์--Click!
1050นางอรสา ไม้ไหวครูกทม.Click!
1051นางสาวสกุลรัตน์ พิมพ์นาคครู.สพฐ.Click!
1052นางสาวสุนิสา ปรีชุ่มครูสพม.อุทัยธานี ชัยนาทClick!
1053นางสาววรรณกนก เลื่อนลอยครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์Click!
1054นางสาวไลลา ดาโอ๊ะครู สพป.สงขลา 3Click!
1055นางกรรณนิการ๋ คำฝั้นครูผู้สอนสพม.อุตรดิตถ์ เขต 1Click!
1056อารมย์ เอียดแก้วครูผู้สอนสช.Click!
1057นางประพินท์ สังขาคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1058นางเพ็ญนภา ชนะชัยครูสถานศึกษาClick!
1059นางอมรรัตน์ จันกฤษผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหินกองClick!
1060พระสุเมธ สุจิณฺโณนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1061พระครูปลัดสมชัย นิสฺสโภ (ประกอบพรชัย), ดร.คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1062ฐิติมา อารีย์ครูโรงเรียนวัดโป่งClick!
1063นางสาวอุมาพร ตรีเล็กผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.นาเตย จ.พังงาอปท.พังงาClick!
1064ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุขผู้บริหาร มจรมจร ส่วนกลางClick!
1065นางสาวนวพรรษ ศิริวงศ์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1066นางสาวปัทมาวดี อุตอามาตย์บุคลากรทางการศึกษาสพป.ยโสธร เขต 1Click!
1067ณัฐมนพรรณ ศิริโชติทวีครูอปท.Click!
1068พระครูใบฎีกาวีระชัย มณิรตโน (มณีรัตน์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1069ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1070นางสาวนิตยา อำภาข้าราชการครูสพฐ.Click!
1071ศรีไพร กุณาครูสพป.ชม.เขต 2Click!
1072นางสาวจุไรวรรณ หนูขาวครูโรงเรียนบ้านเขาซกClick!
1073นายธนลภย์​ วงเดชประชาชนประชาชนClick!
1074นางสาวสุพียา สะมะแอนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1075นางสาวหัทยาพร แสงดีครูโรงเรียนบ้านทุ่งคาClick!
1076นางอรพรรณ ศรีจันทร์ครูสพป.สน.เขต1Click!
1077พระปลัดเขตขันฑ์ อิสฺสโร (คนงานดี)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1078นางสาวมาริษา เพชรเวียงครูสพฐ.Click!
1079นางสาวสุดาภรณ์ นากรณ์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
1080นางสาวรัตนา เหล่าชุมพลครูทต.ห้วยเกิ้งClick!
1081นายนิติ อร่ามเรืองสกุลครูสพม.สมุทรปราการClick!
1082นางสาวรัตนา จิตมณีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1083สามเณรนคร ดุจวารีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1084นางเกษม​ศรี​ สิทธิ​บุตร​ครู​อบต.Click!
1085นางเจนจิรา ชัยสวัสดิถานนท์ครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้Click!
1086นายสุชาติ เตชะพนาลัยครูสพป.ชม.2Click!
1087สามเณรพีระฉัตร เนื้อทองนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1088นางสาวณัฏฐาวรีย์ เสือแก้วครูพนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารClick!
1089นางสาวฤดีมาศ งามสง่าครูสพม.ปราจีนบุรีนครนายกClick!
1090สุปราณี ธรรมใจกูลครูเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วClick!
1091นางสาวมนัสนันท์ สารีผลครูสพป.สุพรรณบุรีClick!
1092ยศวดี ประทุมวรรณนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1093ศักนรินทร์ ทองรักจันทร์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1094นาย ชัชชัย ชูชิดครู คศ.1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานีClick!
1095นางอริตากมล นนท์สุรัตน์ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬClick!
1096นางสาวลัดดา เสรีเชษฐพงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นClick!
1097นางจรรทิมา เวลาดีผู้อำนวยการสถานศึกษาศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองClick!
1098ไพลิน พุ่มไสวนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1099นางดอกไม้ คำแย้มครูสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1Click!
1100นางสาวฐิติมา ทับทิมทองนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1101นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ครูโรงเรียนบ้านสันปงClick!
1102นายพิทักษ์ เชี่ยวชาญบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารClick!
1103นายพัฒนพงศ์ รักช่วยครูกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นClick!
1104นางวราพร พงษ์ปลัดผู้บริหารโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)สพป.ปทุมธานีเขต 1Click!
1105นางสาวชญาณี จิตต์ซื่อคุณครูโรงเรียนClick!
1106ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นครูสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษClick!
1107นางสาววสิริกานดา ศรประสิทธิ์ครูอปท.Click!
1108นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตาครูสพฐClick!
1109นภนาท​ วิไล​ลักษณ์​เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1110นายชนุดร โสน้ำเที่ยงบุคคลทั่วไปโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาClick!
1111นางวิไลพร​ อินทเคหะครูสพป.สระบุรี​ เขต​ 1Click!
1112นางสาวสิริพร มนัสครูโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยาClick!
1113ดร.สราวุฒย์ วิจิตรปัญญาคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1114นายณกฤตวัชร จันตาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาClick!
1115จีระศักดิ์ จันดีนิสิตมจร วิทยาลัยClick!
1116นางสาวพรชนก ศรีผ่อง--Click!
1117เบญญาภัสร์ มากะเตบุคคลการวิทยาศาสตร์สพป.บุรีรัมย์เขต2Click!
1118สิบตรี พงศกร ชุมศรีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1119นางเพ็ญศรี กองเกิดผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน สังกัด สพฐ.Click!
1120วัชราภรณ์ ดาวเรืองผู้ดูแลเด็กเทศบาลเมืองแม่โจ้Click!
1121นางสาวปาริฉัตร นวลโยมครูสพฐClick!
1122พระจิรภัทร์ ปภสฺสรจิตฺโต (บุตรจันทร์) นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
1123ปรีชญา คมพยัคฆ์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1124ระวีวรรณ หนูแก้วนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1125นางสาวรุ่งนภา ปัญโยครูโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพนClick!
1126นางสาววัฒนา อุบลแย้มโรงเรียนวัดช่องลมสพป.สุพรรณบุรีClick!
1127ประดิสิษฐ์ ประคองสายเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1128นางกรรณิกา ไทยเดิมครูสชClick!
1129พระใบฎีกาสันชัย สญฺชโย (รักษ์เส้ง)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1130นางสาวนฤมล เพชรแววครูสังกัด สพฐ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1Click!
1131นางสาวกาญจนา มาลัยทองเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1132นางรัตนาวดี สนิทนาข้าราชการครูสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2Click!
1133นายชูชาติ โรจนอังกูรครูโรงเรียนอุตรดิตถ์Click!
1134ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนาพร โกเมศครูสสศClick!
1135นางนันท์นภัส ชัยสงครามครูโรงเรียนวัดองครักษ์สพป.สพ.1Click!
1136นางจิรพันธ์ อัตจริตบุคคลทั่วไปสพม.Click!
1137นางสาวจงจิตร นาใจเย็นผู้ดูแลเด็กอปท.Click!
1138นางสาวณัฎฐา ตันติพิศาลพงศ์ปชช ทั่วไปสช.Click!
1139นางสาวแก้วตา. เชียงแก้วรองผู้อำนวยการสพมClick!
1140นางสาววรินทราพร ธรรมประชาครูโรงเรียนดงมูลวิทยาคมClick!
1141นางสาวรัตติยา ชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์Click!
1142พระมหานพดล สุจิณฺโณคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1143พระครูใบฎีกาโสภณ ญาณวิสุทฺโธอดีตนิสิตมจร วิทยาลัยClick!
1144พระสราวุฒิ ปณฺฑิตธมฺโม (ปุริโสตะโย)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1145สามเณร กฤษฎา บุญกฤษนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1146จิตตรัตน์ เสนดำรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒Click!
1147นางสาวเอมวิการ์ คงนาวังเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1148นางสาวนิสากร อินทร์ทุ่ม --Click!
1149นางสาวกัญญารัตน์ ลาปะบุคคลทั่วไปสพฐ.Click!
1150นางน้ำผึ้ง ฮ้อเจริญทรัพย์ครูสพป.ปทุมธานีเขต1Click!
1151​เตช​ธร​ สมประสงค์​นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1152นายสมพงษ์ ปุราถาเนเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
1153นางหยาดพิรุณ สระแก้วครู สังกัด สพฐทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.สุรินทร์Click!
1154นางสาวสุดใจ ชนาภัทรกูลชาครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมClick!
1155นางสุรีย์พร อยู่จิตร์ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม.ราชบุรีClick!
1156นางสาวณัฐนันท์ พลหาญครูทต.กันทรอมClick!
1157พระปลัดบุญช่วย ฐิตจิตฺโต, ดร. สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยClick!
1158นายคำภีร์ ภูมะลีครูสพฐ.Click!
1159นางสาวเสาวลักษณ์ บุญทีครูรร.ห้วยจริงวิทยาClick!
1160นางสาวณัฎฐ์ชญาลักษณ์ คำปัญญาธิกุลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1161เกตุมะณี อินต๊ะชัยพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110Click!
1162นางสาวกมัยธร มงคลกุลเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1163นางสาวภัททิรา คำสุริครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาClick!
1164พระยุทธนา ภาณุวฑฺฒโน (เกษศิลป์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
1165ส.อ.อนันต์​ สิทธิ์​ภาพ​นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1166พระกิตติศักดิ์ สุเมโธนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1167พิมรพรไพ ไกรสะอาดเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1168นางชาลินี พรมชมชาครูสพป.ขก.5Click!
1169 นางสาวสุพิชญา ทิพย์ประยูรครูผู้สนใจสพป.ลป 2Click!
1170พระมหาบุญส่ง พุทฺธสโร (พุดทา)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1171นางสาวสุจิตรา เพิงคามครูสพฐClick!
1172นางสุดารัตน์ ฉวีวงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯClick!
1173พระครูพิศิษฏ์ประชานาถคณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1174นางสาวสุพัตรา ปทุมคณารักษ์ครูผู้สอนโรงเรียนClick!
1175นางสาววิมล แก้วประภาสสพป.สฎ.เขต1สพป.สฎ.เขต1Click!
1176นางสาวณัฏฐิกา มณีแสงครูสพฐ.Click!
1177นางวรารัตน์ บุญมากสพฐสพฐClick!
1178พระมหาอาศิร วชิรนาโคเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1179นางสาวสุกัญญารัตน์ เดือนขาวเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1180นางจรวยพร คงมีโรงเรียนสรรพวิทยาคมสพม.ตากClick!
1181พระอนุวัฒน์ ขนฺติโก ( แก้วจันทร์เพียง )นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1182นางสาวปรางทิพย์ มั่นธรคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1183นางสาวสุวิมล หลอดคำครูผู้ช่วยสพป. ชัยภูมิ เขต 2Click!
1184พระคำมอญ กน.ตสีโลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1185ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดชคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1186นางเศวตกนิษฐ์ ศรีสนายครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชClick!
1187นางปราณี ไชยมงคลผู้ดูแลเด็กเทศบาลเมืองแม่โจ้Click!
1188นางสาวฉัตรสุดา พิมพาครูสพฐ.Click!
1189นายทวีศักดิ์ ภู่ชัยประชาชนประชาชนClick!
1190นางสาวรัฐกรณ์ อิ่มจันทร์ครูสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษClick!
1191นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์ครู สังกัด สพฐ.สพฐ.Click!
1192นายจิระยุทธ์ จันภักดีครู โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว สพป.ศรีสะเกษ เขต 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานClick!
1193นางสาววิราย แซ่หว้าครูสพม เลย หนองบัวลำภูClick!
1194นางพิมพ์สุชา บัวชุมครูผู้สอน สพป.นครพนมเขต 1สพฐ.Click!
1195นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธ์พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษClick!
1196นายพัชรกุล นารีนุชเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1197ธวัชชัย คำวุ่นนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1198นางสาวสุนิสา นิลบุตรครูโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์Click!
1199นางสาวธนาภา พาประจงครูโรงเรียนบ้านหนองดุมClick!
1200นางสาวเพ็ญศิริ ไทยลาครูกระทรวงศึกษาธิการClick!
1201นางสาวเกวลิน ไชยจันดีครูสพม.สมุทรปราการClick!
1202นางสาวปัทมา จีนดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยาโรงเรียนกระบุรีวิทยาClick!
1203นางจรัญญา จันทรขนิฐ์โรงเรียนโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยClick!
1204นางกันยุมา อินทร์เขียวครูอปท.Click!
1205นางรัตนาภรณ์ เอียดเหตุบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกClick!
1206พระอธิการสุทธิพงษ์ วิสุทฺธจิตฺโต ( ถิ่นทิพย์ )--Click!
1207นางภัทราวรรณ ยอดทองเลิศครูสพม.นครราชสีมาClick!
1208นางสาวปรางค์ทิพย์ สะและราดครูผู้สอนสช.Click!
1209นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ์ครูสพม พงภกรนClick!
1210พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี, ดร.ผู้บริหาร มจรมจร วิทยาลัยClick!
1211นางสาวจันจิรา สุกแสงคณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1212นางสาวกุลปรียา ไพศาลเรืองรุ่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสพฐ., สพม. กท.1Click!
1213ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1214นางสาวเกษสรินทร์ สีน้ำย้อม--Click!
1215นายธนภณ กลั่นเชื้อครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์Click!
1216นายกิตติพงศ์ กาบคำครู สพป.ชม. 2Click!
1217นางนริสา สัจจาผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมารีClick!
1218น.ส.ธนพร ทริยาครูสพป.พังงาClick!
1219นางสาวพรรณวิภา อุปนันท์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1220นางสาวปกีรตา การะหงษ์บุคลากรทางการศึกษาสพฐ.Click!
1221พระมหาวิญญู กิตฺติเมธี (แสนจำลา)ครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธวรารามClick!
1222นางสาวสุรีพร มณีแสงครูโรงเรียนClick!
1223Phra Vonkham Vilananthaนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1224นางสาวพรพิมล​ ผึ่งกันครูโรงเรียนวัดรังสิตสพป.ปทุมธานี​ เขต1Click!
1225นางมนัสชนก​ หมื่นศรีธารามครูสช.Click!
1226วิกานดา ศรีศักดาเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1227นายปิยะณัฐ อุทกนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1228นางประทุมมาส รู้ยิ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4Click!
1229นางสาวไซตน สะมะแอครูสพป.สงขลา เขต 2Click!
1230นางสาวมุกดา หนูสุวรรณข้าราชการครูสพป.นศ.4Click!
1231จินตนา อินดาครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์Click!
1232พระเอกลักษณ์ อชิโตคณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1233นางปรียา สุวรรณภักดีครูโรงเรียนวัดเทวดารามClick!
1234ดร.สุเนตร ธนศิลปพิชิตคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1235นางสาวขวัญเฉลิม บุญปกครูทม.สระบุรีClick!
1236นางโสน ปะละสีครูอปท.Click!
1237จ่าสิบตรีเอกชัย ลิโกครูสำนักบริหารการศึกษาพิเศษClick!
1238นางสาวจารุลักษณ์ ธนายศบุญญวัฒน์ครูสพม.ชัยภูมิClick!
1239นางสาวจิราภรณ์ เวฬุวนารักษ์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1240พระกิตติธัช สนฺตจิตฺโต (กิตติเมธีชัย)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1241นายศรีวิชัย ชัยฉลาดครูสพฐ.Click!
1242นางสาวภัทรวดี ทิพทุรักษ์ข้าราชการครูสพฐ.Click!
1243นางขวัญตา นวลแป้นข้าราชการครูสพป.นศ.4Click!
1244นายคมสัน คุ้มพันธ์เเย้มนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1245น.ส.ปิยพร วันสุทธะครูสพป.ขก.5Click!
1246นาราภัทร แซ่หว้าครูสพป. พิษณุโลก เขต 3Click!
1247นางสาวเด่นนภา วงษาครูสพปClick!
1248พระมหาวรวัฒน์ อภินนฺโท (วิชัย)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1249นางสาวอรพรรณ ดวงศรีครูที่สนใจครํClick!
1250นางสาววราพร เบ้าตันครูสช.Click!
1251นางสาวแพรวนภา วิเศษตุ่นครูสพปClick!
1252นางสาว อรทัย เจียมใจนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1253นางสาวสุภัทรา สิริจามรครูอปทClick!
1254พระอธิการปฐมพงศ์ ฐานวโรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1255นางสาวหทัยญา หลังยาหน่ายครูผู้สอนสช.Click!
1256นางสาวสุรีรัตน์ สารภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาสำนักงานพระพุทธศาสนาClick!
1257พระชัยวัฒน์ ชยธมฺโม (จินดาพาณิชย์)เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1258นางสาวศศิธร ธุมาประชาชนทั่วไปสพป.อน.เขต2Click!
1259พระกฤษณะ ปภาโส เปิ้นสูงเนินนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1260นางขวัญตระกูล ชูแก้วโรงเรียนสพป.ตรังClick!
1261นางสาวชุตินันท์ ตันน้อยครูผู้ช่วยสพป. เชียงใหม่Click!
1262นายจอมพณ สมหวังคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1263นางเกศิรินทร์ จุมปาครูสพฐ.Click!
1264นาย นฤเดข คงอยู่นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1265นาย ภูวเนศ สัจจโภชน์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1266นางสาวอังคณา เนยสูงเนินเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร หน่วยวิทยบริการClick!
1267นายอภิศักดิ์ ชโยฬารครูสพป.Click!
1268นายพุทธิพงษ์ กันทะรสผู้บริหาร มจรมจร วิทยาลัยClick!
1269นางเบญจมาศ แสวงจิตรครูรร.ท.3 วัดบ้านอ้อยClick!
1270นางสาวธัญญา. สุพงษ์ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกันทรอมอุดมClick!
1271นางสาวจิรภรณ์ ศรีสุวรรณครูสพป.สุราษฎร์ธานีเขต1Click!
1272นางสาวกาญจนา จูมทีครูสพป.นฐ1Click!
1273พระปลัดกิตติเชษฐ์ สนฺตกาโย (ศิริวาลย์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1274สามเณร​เต​เลโซ​ จิ​รพัฒน์​ว​รา​กุล​นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1275พระปลัดรังสรรค์ นิพฺภโย (วิจารณ์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1276พระมหากุศลิน สุนฺทรสิริเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1277นางรัชนี บุญเรืองครูสพฐClick!
1278พระพิทักษ์ โชติญาโณ (ชีพอุดม)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1279พระมหาจารุวัฒน์ สุพิบาลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1280Samanera Lucky Vorapanyaนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1281นายชลธัช ชลพนากรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1282นางสาวศิรินทรา เทพมาลัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการClick!
1283นางสาวชุติกากาญจน์ สะแหละครูสพป.เชียงใหม่ เขต 2Click!
1284นางสาวปวีณา ดุจดาคณาจารย์ ของ มจรโรงเรียนบ้านบุ่ง อุบลClick!
1285พระจักรกฤษ ชุตินฺธโรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1286นางสาว จิระภา ไก่สระแก้วนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครClick!
1287นางศิริลักษณ์ ธนูชาญครูสพฐClick!
1288พระวีรยุทธ สุชาโต/พงพรมนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1289กาญจนา แก้วบำรุงครูศพด.อบต.นาเตยClick!
1290นางสาวสุบินรัตน์ รัตนศิลาคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1291พระมหาเมธา อภินนฺโทครูสอนปริยัติธรรมโรงเรียนพระปริยัติธรรมClick!
1292สามเณรพงษ์เพชร ดีบุปผานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1293สามเณร เศรษฐพงค์ หารเทศนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1294ดร.เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิตคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1295Phra Sounthone Vonlayvanhนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1296นายสิทธิศักดิ์ คงชูดีครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่นClick!
1297นายอับดุลฮาลีม มาหิเละครูโรงเรียนบ้านคางาClick!
1298พระอ๋อน ถาวโร (สีทากุล)พระสอนศีลธรรมใน รร.มมร.Click!
1299นางสาวธารารัตน์ แก้วทุยครูสพป.Click!
1300นายสุทธ​สง่า​ อุษา​ปัญญา​ทวี​บุคลากร​ทางการศึกษา​สพม.Click!
1301นางสาวศิริเพ็ญ จันทรวิบูลย์ครูสพปClick!
1302พระศรัณยู สิริเมโธ (หมื่นอ้าย)เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1303นายกฤษดากรณ์ กองเงินเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1304นายศิริพงษ์ กันทแปลงครูโรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อยClick!
1305นางสาวสสิภักษร์ พิชิตวิจัยครูสพป.สระแก้ว เขต1Click!
1306นางสาวชัญญะพิชญ์ ระดมครูครูClick!
1307นางสาววสุรัตน์ เนียมศรีสกุลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1308นางสาวกมลทิพย์ มณีโรจน์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1309นางรัตนา ดิษฐภักดีครูสพฐClick!
1310นางรัตนา วันเย็นครูสพม.Click!
1311นางสาวสโรชา อรรคศรีวรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1312นางสาวจารุวรรณ มาสุขครูสพป.รบ.1Click!
1313นางสม เลิศศรี ครูเทศบาลตำบลกันทรอมClick!
1314อารเดช ศรีวังแก้วนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1315เกียรติยศ บุญศรีข้าราชการครูสพป.เชียงใหม่เขต2Click!
1316นายรัชชเมธ จันทนวลคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1317นางสาวฐิติรัชต์ นวลไทยบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกClick!
1318พระณัฐธวัชพงศ์ ขนฺติธโร (ชำนาญวัฒนชัย)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1319นางสาวขอตีเย๊าะ เล๊าะหวีครูผู้สอนสพป.ปัตตานี เขต 1Click!
1320นางพรอุมา รากวงค์ครู สพม.นครพนมClick!
1321ว่าที่ร.ต.หญิงประภาศรี รักษาพลข้าราชการครูสพป.ลบ 1Click!
1322ว่าที่ร้อยตรีธนัท เล็กเภาครูสพฐ.Click!
1323นายอติวิชญ์ ชัยมงคลศิริกุลครูโรงเรียนClick!
1324นายนิพนธ์ ไกรแสงครู สพฐสพมClick!
1325นายสุบิน วันนันตาคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1326Phra Xaypanya Siphanomนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1327นายเอกสิทธิ วงค์โห้ผู้สังเกตการสำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6Click!
1328นางสาวกรรณิกาณ์ บุญยงครูสพฐ.Click!
1329นางสาวธิดารัตน์ พาโนมัยครูสพป.กทม.Click!
1330นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคลครูสพม.สมุทรปราการClick!
1331นางสาวภัทธวรรณ จันทะกีครู สพฐมจร วิทยาเขตClick!
1332พระปลัดทัศนพล เขมจาโร, ดร.เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1333นางสุกัญญา ลิ้มเจริญรอง.ผอ.รร.เทศบาล 3 วัดบ้านอ้อยClick!
1334นายณัฐพร ปุ๋ยรักษานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1335พระธิติถัน ฐตสีโล (แผ่นทอง)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1336ด่บตำรวจวุฒิชัย ภูงามนิลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดClick!
1337นางภิญญดา พัฒนพงศ์ครูโรงเรียนClick!
1338นายวัชรากรณ์ วัชรสิทธิ์ครูสพฐ.Click!
1339นางกันยารัตน์ ผกาพวงคุณครูโรงเรียนสุรนารีวิทยาClick!
1340นางสาวสุพัชชา อุตะมะชะนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1341นางวรรณว ยิ้มแก้วครูศดว.ควนเผยอClick!
1342นางจินตนา สุดสูงครูอปท.Click!
1343ณัจฉรียา บุญประภาครูผู้สอนสพป.ปข.1Click!
1344พระ เอก ถาวโรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1345นางสาวลักขณา เหง้าละครครูโรงเรียนClick!
1346อิศรา ดำด้วงโรมนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1347พระนพดล อธิปญฺโญ (เภาสระคู)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1348นายวรวัฒน์ ราชิวงศ์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1349นายจักรพงศ์ เพ็ญเวียงผู้บริหาร มจรมจร วิทยาลัยClick!
1350นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจบุคคลภาคนอกที่ให้ความสนใจโรงเรียนระดับประถมศึกษาClick!
1351ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงค์คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1352พระมหาสนอง ปัจโจปการี, ผศ.ดร.ผู้บริหาร มจรมจร วิทยาลัยClick!
1353นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพครู สพป.พะเยา เขต 1สพป.พะเยา เขต 1Click!
1354พระภูวนาถ นาถเสวี (กนฺตสีโล)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1355พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร.ผู้บริหาร มจรมจร วิทยาเขตClick!
1356นางสาวศิริลักษณ์ สว่างวงค์บุคคลภายนอกสพฐClick!
1357นางสาวนุชจิรา คุณมะนะครูสพป.สุรินทร์ 1Click!
1358ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ปรีชา​ ศรี​สอนใจ​คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1359นางประคอง สุวรรณนิตย์ครูสพฐ.Click!
1360นางสาวโชติมา เรืองประดิษฐ์ครู สพป.ตราดClick!
1361พระพรหม บัวเปื่อย ติสฺสโรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1362เอนก มิมาชานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1363นางสาวศุภลัษณ์ ปาเตี้ยผู้สนใจเข้าร่วม-Click!
1364นางธนานิช บุญศรีสมฤทธิ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถClick!
1365นางณัฐากรณ์ พราหมณ์เพชรครูสพป.นศ.4Click!
1366ปณิตา วรัจฉรียกุล--Click!
1367นายธนวัฒน์ ช่วยพัทลุงนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1368นางสาวกิ่งดาว สุภานิรันดร์ครูโรงเรียนClick!
1369นางสาวปัทมาวดี สุวรรณโณครูสพป.สข.2Click!
1370นางสาวธิวาภรณ์ ไชยรัตน์ทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนพัทลุงClick!
1371นายสราวุฒิ วะสารชัยเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1372พระสงกรานต์ ชินวโร (เทือกทอง)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1373พระยุทธชัย ปภากโร (ดื่มโชค)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1374พระมหารังสรรค์ ธีรวฑฺฒโนคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1375พระมหาทิวา ทินฺนญาโณ นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1376นางวรรษธณพร นากระโทกครูครูClick!
1377พระอภิวัฒน์ แก้วปัตโชติ (อภิวฑฺฒโน) นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1378พระอภิวัฒน์ พิลาพรม จนฺทวํโส นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1379พระชนะภรณ์ นาถธมฺโม (วงษ์นาง)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1380นางสาวอารีรัตน์ ยิ้มเยี่ยมสุขครูโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนาโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนาClick!
1381นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์ทิพย์ครู สังกัด สพฐ.สพฐ.Click!
1382นายณัฐกรณ์ ดวงประภาครูสพป.รอ.2Click!
1383นาย วุฒิพงศ์ บุญทะสินนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1384นางสาวจันทร์เพ็ญ อินธิแสงพนักงานราชการร.ร.บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษาClick!
1385พระแสงสวรรค์ เล็งสวัสดิ์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1386พระยุรนันท์ โชติปุญฺโญ (บุญเรือง)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1387นางกาญจนา เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1388นางสาวจุฑารัตน์ ใจจิตครูสชClick!
1389นางสาวพรทิพย์ สีผายครูโรงเรียนวัดโคกสลุงClick!
1390นางสาวณฐยา ราชสมบัติผู้บริหาร มจรมจร วิทยาเขตClick!
1391นางสาวปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทักษ์คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1392สุรีพร คืนดีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1393นางสาวเพชรรัตน์ ดลภักดีครูครูClick!
1394สามเณรภูวนัย เทพนวล นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1395นางสาวจีรวรรณ ฉลอมผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศClick!
1396นางอรนุช กุณาครูสพป.ชม.เขต 2Click!
1397พระปลัดทศพล ติ๊บปะละ ( อธิปัญโญ )นักศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลClick!
1398นางสาวสมใจ ภัทรพงศานติ์ครู สพม.กท2Click!
1399นางสาววิภาวัลย์ เขียวพุ่มพวงครูผู้สอนสพป.Click!
1400นางสาวสุจิราภรณ์ ม่วงเงินครูมจร ส่วนกลางClick!
1401นางสาวปรีดา หนูชูครูสพป.ภูเก็ตClick!
1402นางสาวสิริรักษ์ กล่อมเดชครูสพฐClick!
1403พระเตวิช เตวิชฺโช (ติดยง)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1404นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อยครูผู้สอนสถานศึกษา สพม.เชียงใหม่Click!
1405พระกมลฤทธิ์ ภารสาโร (ภารสาร)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1406นายศุภโชค ใครอุบลสพป.เลยสพฐClick!
1407นางสาวสุมาลี สาระครูสพป.พจ.2Click!
1408พระเสน่ห์ กิตฺติธโร (มังกรกรรณ์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1409นางนิศารัตน์ เลาแก้วข้าราชการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4Click!
1410นางสาว​จันทิมา​ เที่ยงธรรม​ครูสพฐ.Click!
1411นางสาวพรทิพย์ ชลธีเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1412พระจักรพงศ์ จนฺทสีโล (มาศตุการักษ์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1413พระนภ จิรวฑฺฒโน (พัฒนพงศ์พิสุทธิ์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1414นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1415นางสาวพัชรี มั่งคั่งครูผู้สอนโรงเรียนบ้านสะบารังClick!
1416พระปลัดชัยรัตน์ ปิยสีโล (เกตุสุวรรณ์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1417บรรดิษฐ์ พรมสุขนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1418นางนงนุช. ยังปากน้ำผู้สนใจโรงเรียนClick!
1419พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม, ผศ.ผู้บริหาร มจรมจร วิทยาลัยClick!
1420นางสาวชุติมา คำนนท์ครูสพฐ.Click!
1421ดวงใจ ตันติวัตรกุลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1422นางรวิภา สิงห์ทุยครูผู้สอนสพป.ขอนแก่น เขต 5Click!
1423นายเดชา สารมานิตย์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสพปฺก.สกลนคร เขต 2Click!
1424นายแชล วงษ์หลวงครูโรงเรียนบ้านท่าเล่ สพป.ตาก เขต 1สพป.ตาก เขต 1Click!
1425พระมหาวิรัตน์ พานิชชา (พลทตฺโต)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1426นางสาวอารีญา เกิดหิรัญครูสพป.อย2Click!
1427นางสาวทัศนีย์ ดัชถุยาวัตรครูโรงเรียนบ้านร่วมมิตรClick!
1428นางสาวสุนันท์ ถึงสุขครู อบจองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาClick!
1429สามเณร สุไพร พร นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1430นางสาวสิริพร รังไสย์ข้าราชการครูสพฐ กระทรวงศึกษาธิการClick!
1431พระธีระพงษ์ นรินฺโท (แสนพงษ์)เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1432พระภานุพงศ์ ภาณุวํโสนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1433สามเณรชุติเทพ ตาแสงนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
1434นางสาวหยาดนภา สลามรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเสาไห้Click!
1435พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน (วันณา)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1436ส.ณ.จิรกิตติ์ สายไหมนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1437นางสาวธิดารัตน์ ภูพรรนาแสงเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1438นางสาวรุ่งนภา อุทาวงศ์ครูสพป อบ3Click!
1439นางสุกัญญา ชาภักดีครูโรงเรียนบ้านนาดินดำสพฐ.Click!
1440พระกรรณเทพ เขมวีโร (ชาวเพชร)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1441นางสาวศิรินภา ติ่งต้อยครูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ครูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์Click!
1442พระวิวัฒน์ ธนวํโส (พรมศรี)นักศึกษามมรClick!
1443 นางประโยชน์ ศรีระเริญครูเทศบาลตำบลกันทรอมClick!
1444นางสาวจุรี​รัตน์​ ​เกิด​ดี​ครูสพฐ.Click!
1445พระกรณ์พัฒน์ กนฺตวณฺโณ (พรรษา)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1446นางสาวสายสุนีย์ สิริแสงครูสพฐ.Click!
1447นายวุฒิพงศ์ จันฝุ่นสพฐ.สพฐ.Click!
1448พระครูวินัยธร วชิรวิทย์ อาทิจฺโจ (สุโรพันธุ์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1449นางสาวหนูแดง สิงห์ทองผู้เูแลเด็กโรงเรียนอนุบาลกะไหลClick!
1450นางสาวจิราวรรณ เทพสุคนธ์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1451นางสาวปวีณา ปรือทองครูสพมClick!
1452นางอังคณารักษ์ บุตรสุวรรณ์ครูผู้สอนสพป.Click!
1453พระมหานัฐกานต์ วรเตโช (สุขสุเดช)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1454พระธีรเกียรติ ธีรวโร (สารชาติ)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1455นางกาญจนา ศรีเมฆครูสช.Click!
1456นางอุไรวรรณ เกิดผลครูปฐมวัยสช.Click!
1457นางสาววารินทร์ดา สาและเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโรงเรียนClick!
1458นางจันทร์เพ็ญ ปัญญโรจน์ครูโรงเรียนClick!
1459พระพิสิฐ มหาปุญฺโญ (ภูเขม่า)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1460กัญญารัตน์ สุขอาสานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1461นายหิรัญ บุตรสิงห์ผู้บริหารรร.สพป.พบ.เขต2Click!
1462พระมหาวัชระ ฐิติสิริเมธีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1463นางสาวสุธิดา สุภาผลครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์Click!
1464นางสาวอรทัย สมจริงผู้สนใจสพฐ.Click!
1465นางสาวนุชฎา เกียรติพิมลครูโรงเรียนสพป.ตรัง2Click!
1466นางสาวแพรวนภา กองทิพย์คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1467นางสาวกุลกัลยา บูรณภิวงศ์ประชาชนทั่วไปโรงเรียนวัดหัวเมือง(อุทัยวิทยาคาร)​Click!
1468พระครูปลัด ถวิล เตชพโล (แซ่หั้ง)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1469พระมหาชนินทร์ อธิวโร (ลิขสิทธิพันธุ์)เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1470นางสาว บัณฑิตา อินทรทิพย์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1471พระพุทธพร พุทฺธวโรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1472ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1473นายแสวง ใคร้มุกข์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1474นางสาวจันทิรา จุกหอมครูรร.บ้านหนองเทพClick!
1475พระบุญมา สุขิโตนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1476นายอับดุลเลาะ ขาเร็งครูสช.Click!
1477นางสาวพันทิวา ทับภูมีคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1478นายจ่ามยุ้น ลุงเฮืองคณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1479นางสาวดวงฤดี สุวะไกรครูผู้สอนสอศ.Click!
1480นางสาวนิดตา อุดมสารีรร.สพฐ.Click!
1481นางสาวกนกวรรณ สอนคำแก้วผู้บริหารสถานศึกษาสพป.ขอนแก่นเขต 2Click!
1482ชุติมา พูนศรีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1483นางสาวจีรนุช พันธ์รุ่งมณีครู สพฐสพปClick!
1484นายมะอีสอ มาสนิทครู สช. ยะลาClick!
1485นายศราวุฒิ บัวชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนClick!
1486นางสาวอภิสรา อภัยพรมคณาจารย์ ของ มจรโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยClick!
1487นางข้าวขวัญ บุตรสิงห์ครูรร.สพป.พบ.เขต2Click!
1488นางสุพัตรา อินทรปรีดานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1489สามเณรนิกรวัฒน์ แสงจันทร์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1490พระครูปลัดฉัตรชัย อธิปญฺโญ, ดร.นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1491นางพรสวรรค์ สันดีผู้บริหารสถานศึกษาสพป.ขอนแก่น เขต 2Click!
1492นางสาววโรทัย ภูอาษาครูสพม.Click!
1493นางสาวอมลณัฐ มาลาศรีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1494สิบเอก ธนธัฎฐ์ โทนทองนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1495นางสาวสุนิสา นรสิงห์ข้าราชการครูสังกัดสพฐ.กระทรวงศึกษาธิการClick!
1496นางภัสอรม์ เกียรตินพคุณครูรัฐบาลสพป.เชียงใหม่ เขต 2Click!
1497นางสาวเฟื่องฟ้า ตาท้าวครูบ้านไชยราชClick!
1498นพรัตน์ แก้วอ่อนนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1499สามเณร​คง​ฤทธิ์​ ไขไพวันนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1500นางสาว ปาริชาติ โทรัตน์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครClick!
1501พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ผศ.ดร.ผู้บริหาร มจรมจร วิทยาเขตClick!
1502นางขวัญชนก คงพิบูลย์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1503นางสาวศุภมาศ ชาทีครูสพฐClick!
1504สิบเอกนพดล สมทรัพย์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1505นางสาวอมลณัฐ มาลาศรีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1506นายพนมศักดิ์ นาโพนงามบุคลากรทางการศึกษาสพป.ขอนแก่น เขต 2Click!
1507นางสาวชนิดาภา ฉ่ำเลิศวัฒน์ครูผู้สอนโรงเรียนClick!
1508นางสาวจุฑามณี ไชยแสนภานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1509นางสาวศศิอาภา สายยศครู สพฐ.สพป .Click!
1510นางสาวสุขฤดี อุ่นจายครูสพป.เชียงรายเขต2Click!
1511นางสาวพลอยไพลิน พลอยแก้วครูอปท.Click!
1512นายปยุต ดำเอี่ยมครูสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1Click!
1513พระครูวินัยธรนภนต์ จิณฺณจาโร(ปิยะวงษ์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1514นางสาวพนิดา เทียนเล็กครูมัธยมศึกษาClick!
1515ว่าที่ร้อยตรีหญิงกชพร วรรณศุภกาญจน์ครูสพฐ.Click!
1516ว่าที่ร้อยตรีสอาด ภูนาสรณ์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1517นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ครูสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์Click!
1518นายสุริโย เหมือนวดีครูสพฐClick!
1519นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาวเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1520จินตนา ไชยพันธ์โทนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1521นางสาวอภิญญา ไวกสิกรรมพนักงานราชการโรงเรียนClick!
1522นางวรลักษณ์ โกยรัมย์ครูอปท.Click!
1523นายศราวุฒิ ดลรัชลักษณ์ครูสพฐ.Click!
1524สามเณรดำรงค์ชัย มหามิตรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1525นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ทันครูอปท.Click!
1526นายสำเภา ปู่เพี้ยนครูสพม. นครปฐมClick!
1527นายวรากรณ์ วงษ์วรรณครูโรงเรียนClick!
1528นางสิริรัตน์ ตรีทศสพป.สร.2โรงเรียนบ้านลำเพิญClick!
1529สุจิตรา ชวดรัมย์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1530นายอรรถพล บุญยิ่งนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1531นางสุดสาคร วังสมบัติครู กศน.กศน.Click!
1532นางสาวจุฑามณี​ สุขไสวประชาชนทั่วไปสพป.Click!
1533นางสาวจรัสพร ไชยเครื่องคณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1534นางสาวบุปผา ต๊ะวันครูสพป.อุทัยธานีเขต1Click!
1535นางปภา​วดี​ ธน​ธรรม​พิทักษ์​ครูสพม.พิษณุโลก​อุตรดิตถ์​Click!
1536นางสาวกัลยกร ยอดแก้วครูทน.Click!
1537นายธวัช เหรียญทองครูสพฐClick!
1538สามเณรพลาธิป ซอระสีเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1539นางสาวชนินทร พันชนะประชาชน-Click!
1540ว่าที่ร.ต.หญิงนิจฉรา ขันทยศคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1541นายธรรมนูญ จิตพรมมานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1542ไกรฤกษ์ มุขพันธ์ครูสพฐClick!
1543นางสาวศิริพร บัวงามครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีClick!
1544นางประพาภรณ์ คำริยาครูอบจ.Click!
1545พระฐิติพรรณ จิตฺตทนฺโตนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1546นายสุรศักดิ์ แซ่อื้อนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1547พระชัชวาล อภิญาณกวี นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1548นายอานนท์ เขียวแก้วคณาจารย์ ของ มจรสศศClick!
1549นางสาวปรัชญา พานิชนอกนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1550สามเณร​จิ​ร​ะ​​ศักดิ์​ ​ประดับ​คำนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1551นายเสกสรร ทองจำรูญคณาจารย์ ของ มจรโรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์Click!
1552ผศ.ดร.จตุพล พรหมมีผู้บริหาร มจรมจร วิทยาลัยClick!
1553นางพิชญ์สินี สิทธิ์ทองสีครูครู อปทClick!
1554นายอัศฎา สิทธิแก้วครูสพปClick!
1555สามเณรดำรงค์ศักดิ์ มหามิตรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1556นายพิศาล นุชจันทร์ครูผู้สอน สาม.พล.อต.Click!
1557นางสาวสวิตตา ศรีเมืองครูโรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)Click!
1558นางสาวเขมจิรา มียาครูผู้่วย สพฐ.สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต2Click!
1559นางสาววริศรา รัตนพันธ์ครูอบจ.ชัยภูมิClick!
1560นางนนทิพร พยอมใหม่ครูเทศบาลตำบลกันทรอมClick!
1561นางณัฐนิช เขียวพอนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1562พระมหาสมบูรณ์ ฉนฺทธมฺโมนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1563พระมหาวุฒินันท์ วชิรญาโณนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1564นางพรรณี พงษ์พานทองครูผู้สอนสพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์Click!
1565นายกรัญยศ ขาวพรายครูโรงเรียนClick!
1566สามเณรภราดร ฐานะไชยเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1567พเยาว์ สดใสอปทเทศบาลClick!
1568นางสาวจริยา อันเบ้าครูผู้สอนสพป. มค3Click!
1569พระครูธรรมธรอนุรักษ์ ฐิตารกฺโข (อนุรักษ์ แก้ววิเศษ)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1570นางอณัญญา ริยะสารครูสพฐ.Click!
1571นายชัชพงศ์ เชื้อสาครูสพป. นครปฐม เขต 2Click!
1572พระอนันต์ นิราสโย (จันดากรณ์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1573นางสาวนันทนา จิตรัตน์ครูอัตราจ้างศพดClick!
1574นายสมจิตร อะภัยครูสอนพระพุทธศาสนาแห่งชาติClick!
1575นางสาวสุรัตนา บุญคงครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2Click!
1576นางสาว มณีนุช บุญเเสงนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครClick!
1577นางสาวหนึ่งฤทัย คำมูลมาตย์ครูสพป.สมุทรสาครClick!
1578นาย สัณหกริช เลาห์อุทัยวัฒนานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1579พระครูปลัดอชิรวงศ์ กุสลจิตฺโตนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1580นางสาวอริสา แซ่วีครูสพป.พิจิตร เขต1Click!
1581 นางณัฐชยา ทองลาภข้าราชการครูโรงเรียนบ้านสะบารังClick!
1582นางสาวสุรีพร คำรังษีประชาชนทั่วไปโรงเรียนClick!
1583พระครูใบฎีกานิรันดร์ ปภากโรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1584นายณัฐพล อุทธิยานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1585นางสาว​ถิ​รนันท์​ จำปา​วงค์​นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1586นางสาวณัฐธิดา พันธุเมฆครูโรงเรียนวัดหัวเมือง (อุทัยวิทยาคาร)สพป. อุทัยธานี เขต 2Click!
1587เรืองรอง อวยชัยครูเทศบาลเมืองวารินชำราบClick!
1588พระวิเชียร วชิรธมฺโม (เรืองเกษา)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1589รวีวรรณ ลี้เจริญนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1590นางสาวพัชรี เตปินบุคคลภายนอกสพม.เชียงใหม่Click!
1591พระมหาดำรงค์ สุมงฺคโลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1592นางสาวพรกมล ฟูชัยบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกClick!
1593สามเณรศาสตร์ตราชัย ผลาผลนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1594นางสาววรรณวรางค์ โพธิคามบำรุงเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1595นางสาวบุษยา ลิมปิทีปราการครู สพป.สพป.กจ.1Click!
1596นางอุพิศ จำปามณีครูอปท.Click!
1597นางสาววรรณนิภา สันภูวันครูผู้ช่วยสพป.เชียงใหม่ เขต 3Click!
1598นางสาวขนิษฐา รัตนประทุมครูสพป.กำแพวเพชร เขต 1Click!
1599นายกฤษณ​า​ เสนา​เวียง​คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1600นายศุพกฤษณ์ สืบวงษ์ครูครูClick!
1601นางสาวอภิชญา คัชมาตย์เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1602พระสิทธิพล สิทฺธิพโล (ขำเอนก)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1603นางสาวณัฐฐินันท์ เวชไธสง บุคลากรทางการศึกษา สพป.บร.4Click!
1604นางสาว พิมศิริ ห้วยหงษ์ทองนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1605พระอิทธิกร ถิรจิตโต (เวียงวงษ์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1606ศักดิ์ชัย กาฬสุวรรณครูเทศบาลเมืองวารินชำราบClick!
1607นางสาวกมลพัฒน์ ไชยสงคราม__Click!
1608นายพีระพงศ์ กรมแสงเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1609นางสาวสายสุนีย์ สวัสดีครูสพป.ชม2Click!
1610พระอธิการบุญทิพย์ นันทิโย (มารศรี)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1611พระวุฒิพล โชติวณฺโณ (สนสำริด)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1612สิบเอก อัครพล ศรีสวัสดิ์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1613พระภูธเนศ ภูริภทฺทสิริ (เลิกนอก)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1614นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็งครูสพม.เชียงใหม่Click!
1615นายนัชพล คงพันธ์คณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1616สามเณรศิวดล ม่วงรักนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1617พระปราโมทย์ พุทฺธธมฺโม(แซ่ลี้)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1618พระอธิการเกษม มหาวีโรพระสอนศีลธรรม(นิสิตเก่า)มจร วิทยาเขตClick!
1619นางสาวสุนันทา อุดมศรีครูโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)Click!
1620นางสาววิภาพร ยอดเพชรครูสช.Click!
1621นางสาวนุรอัยณี ดอนิครูสพป.ยล2Click!
1622นายพัลลพ ชัยประโคมประชาชนประชาชนClick!
1623สามเณรเสกสรรค์ ธรรมนิยมนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1624เพ็ญนิภา บัวคอมครู สพฐ.สพฐ.Click!
1625นางสาวธัญธิดา ทองอุไรครูโรงเรียนนันทบุรีClick!
1626นายเขมวัฒน์ วัชรพงศ์มณีนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1627นางสาวศิรินันท์ หาญอาษาครูสพป.อย.1Click!
1628พระดนัย ญาณธีโรเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1629พระอนุชา เตชวโร (เสนาอาจ)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1630นางสาวภาวิณี รุ่มรวยครูสพม.เพชรบุรีClick!
1631นายวินธัย ดอกเกษนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1632นางสาว สุนิตา สอนวงษานักศึกษาวิทยาลัยราชฎัฎสกลนครClick!
1633พระพงศธร งอนเงี้ยง (เตชวโร)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1634นางสาวเพ็ญฤดี มณีวรรณครูโรงเรียนบ้านดอยคำClick!
1635นางสาวสุดใจ แอบเพชรครูสพป.Click!
1636กันต์ศักดิ์ ประสารวงค์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1637ว่าที่ ร.ต.วัฒสันต์ แสงจันดาครูอปทClick!
1638นายศุภโชค แก้วสง่าประชาชนท่ัวไปโรงเรียนClick!
1639นางสาว วิสสุตา พิมพิลานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายClick!
1640สามเณรภูมิพัฒน์ อุปจักร์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1641นายจันทรัสม์ ตาปูลิงคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1642นางสาว สมฤทัย บุญคำมูลเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1643นางสาวใจทิพย์ เสียงใสครูโรงเรียนชุมชนวัดบางขันClick!
1644นางสาวธนากร พบชัยภูมินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิClick!
1645นายมนพภรณ์ เกิดสุขคณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1646นางสาว ปวีณา ฉอสันเทียะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครClick!
1647พระธีรวุฒิ ธนิสฺสโร (ไชยทิพย์)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1648นายนพดล น้อยเหนื่อยครูสพฐ.Click!
1649นางละไม สีหาอาจครูครูClick!
1650นางสาวนวพรรษ ศิริวงศ์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1651นายณัฐพล พื้นบนครู สพป.สุรินทร์ เขต 2Click!
1652นางสาวสัญศณีย์ เล้าใจครูสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์Click!
1653นางสาวศุภาวีร์ เมือหลวงหน่ายครู สพฐสพม.พล อตClick!
1654นางสาวสรินทร์ภรณ์ พินิจเวชการครูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Click!
1655นางสาวกุลิสรา แดนดำรงสินครูโรงเรียนลานกระบือวิทยาClick!
1656กฤษติกาล ฮาบพนมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครClick!
1657นางยุวากร โข่กำนันครูอยจ.ศรีสะเกษClick!
1658นางนิภาภรณ์ หล้าสุดตาครูโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติClick!
1659พระภิญโญ ปญฺญาทีโป (เอี่ยมสุวรรณ)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1660นางสาววนิดา บัวแก้วครูสพป.สระแก้ว เขต 2Click!
1661นายชนินทร แดงทองดีครูสพม.กท 1Click!
1662พระชวาลา ฐิตเตโช (ตั้งปัญญาสกุล)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1663นายสมหมาย เทพนุ้ยครูโรงเรียนClick!
1664คมสัน เปรมทองนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1665นางสาวศิริวิมล กดสันเทียะเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1666นายวรานนท์ กงลาครูสพฐClick!
1667นางสาวพนิดา ไวยานิกรณ์ครูสพปClick!
1668พระครูวศินวรกิจ ดรคณาจารย์ ของ มจรวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
1669Ven. Sophart Von นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1670ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงครูสพม.สงขลา สตูลClick!
1671Pra Phonesamay Phongphavanhนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1672เด็กชายกฤษฎา งามวิลัยนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศClick!
1673พระใบฎีกาคณาธิป สนฺตจิตฺโต (ภาไตรวัฒน์)เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1674อรุณี มาเอดะครูสพป.กระบี่Click!
1675นางสาวนาฎอนงค์ ประพิณครูสพม.นมClick!
1676นางสาวณิชารีย์ เหลืองอร่ามครูสพม.Click!
1677นางสาวดวงฤดี ธนะสารเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1678นายพรพงศ์ หงษ์ชูตาครูสพป.บึงกาฬClick!
1679นางณชญาดา วงค์วิชัยครู ของ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สพฐ.Click!
1680พระกรณ์พัฒน์ กนฺตวณฺโณ (พรรษา)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1681พระยันดิษฐ สิริวณฺโณพระสอนศีลธรรมมจร วิทยาลัยClick!
1682พระมหาภาธร อาภาธโร (อินทะพูล),ดร.คณาจารย์ ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1683สามเณรเสกศักดิ์ ลาภโตนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาClick!
1684ส.อ.ชัยยา นันฝั้นนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1685พระเศรษฐวุฒิ มนฺตาคโม (เหมนแก้ว)นิสิต มมรมมร วิทยาเขตศรีธรรมโศกราชClick!
1686นางสาวอัจฉรา จุทองครูกรุงเทพมหานครClick!
1687นงวรัญญา พลสวัสดิ์ครูอปท.Click!
1688นางสาวอาภรทิพย์ ศรีประเสริฐบุคคลทั่วไป-Click!
1689ดร.พูนศักดิ์ กมลคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1690กฤษฎา เกตุหอมนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครClick!
1691นางสาวจันทนา สุขกุลเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1692นางสาวศศินันท์ พิบูลรัตน์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1693อรวรรณ สำริทธ์ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตClick!
1694พระอธิการภูริวัตร อภินนฺโท (กุลดา)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1695นางสาวทิพวรรณ การะเกตุเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1696นางสาวนลินี จุลหงส์ครูสพฐ.Click!
1697นางสาวสุทธินี สุปิยพันธุ์ครูสพป.สมุทรสาครClick!
1698พระมหาอรรถนนท์ รตินฺธโร เจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1699นายสิทธิกร พันศิริเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1700พระภาสกร ปภสฺสโร (อิ่นทา)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1701นางสาวผกามาศ คงเกื้อครูสพม.สมุทรปราการClick!
1702นางสาวอัญชุลี รัตนพรนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1703นายดนุพล ภักดีเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1704นายเนรมิต ขจิตวิชยานุกูลนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีClick!
1705นางสาววันดี ถีระแก้วครูสพป.อ่างทองClick!
1706พระ​จักรกฤษณ์​ ญาณ​ธ​โร​นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1707นาย สมบัติ มิลภานิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1708พระพงษ์อนันต์ ฐานุตฺตโร (ปรุกระโทก)นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1709น.ส.ยุภา ชีพนุรัตน์ทั่วไปสพฐ.Click!
1710ว่าที่ ร.ต.หญิงนาลิวรรณ สอนสืบบุคคลทั่วไป-Click!
1711ณัฐวุฒิ สายรัตน์นิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร ส่วนกลางClick!
1712ดร.อัษฎานิษฐ์ โคตรชัยเจ้าหน้าที่ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1713นางสาวสุปรียา หมานโส๊ะคณาจารย์ ของ มจรสพป.สงขลา เขต2Click!
1714สามเณรธีระวุธ เกื้อญาตินิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1715สามเณรพีระฉัตร เนื้อทองนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1716นางสาว รัตนพร ขาวทั่วนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามการท่องเที่ยวและกีฬาClick!
1717นางสาวศรัญญา เทียมเพ็ชรครูสพฐ.Click!
1718กูยาวาเฮ๊ะ อาเบะครูโรงเรียนบ้านลดาสพปปน.1Click!
1719พระครูปริยัติธรรมธัชนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาลัยClick!
1720ผศ.ดร.จรัส​ ลีกาคณาจารย์ ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!
1721นางสาวสุทธิดา เดือยขุนทดนิสิต/นักศึกษา ของ มจรมจร วิทยาเขตClick!