บรรยากาศการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้

บรรยากาศการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ (KM) ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เนื่องในงาน “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” ในเช้าวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
โดยได้นำเสนอเป็นห้องประชุมออนไลน์ ๔ ห้อง

คณะกรรมการห้องประชุมออนไลน์ ๑
บรรยากาศของผู้นำเสนอ
บรรยากาศผู้ฟังในห้องประชุม ๑
คณะกรรมการป้องประชุมออนไลน์ ๒
ผู้นำเสนอห้องประชุม ๒
บรรยากาศผู้ฟังในห้องประชุม ๒
คณะกรรมการห้องประชุมออนไลน์ ๓
การนำเสนอในห้องประชุม ๓
บรรยากาศคณะกรรมการและผู้นำเสนอ ห้องประชุม ๔