วันอาทิตย์, มิถุนายน 13

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเลือกและการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเลือกและการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หมวด ๖ ข้อ ๖.๑ การจ่ายเงินสะสมเงินสมทบ ให้สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง โดยให้มหาวิทยาลัยหักจากค่าจ้างของสมาชิก

ทั้งนี้สมาชิกสามารถจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราที่เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ ร้อยละ ๔ ถึงร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เว้นแต่สมาชิกที่เป็นพนักงานประจำของโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาจุฬาบรรณาคาร อาคาร ๙๒ ปีปัญญานันทะ และมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราที่เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง

สมาชิกที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมกองทุน สามารถดำเนินการยื่นความจำนงภายในวันที่ ๑ – ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (pointing right) https://forms.gle/LSi7XtDATYJV5Z248

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณนารอน เวียงจันทร์
โทร.๐๘๒-๔๔๔๔๑๕๖
Line id : poolek2043

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

*แหล่งข่าว : https://pvd.mcu.ac.th/?p=415

Share.