ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๔

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และเค้าโครงผลงานฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ตามลิงค์ประกาศนี้

 

ดาวน์โหลด ประกาศ