กองกลาง สรุปการเรียนรู้ การจัดทำ Workshop แผนพัฒนารายบุคคล (IDP )

#บุคลากร กองกลาง ได้กำหนดเป้าหมายระดับส่วนงานร่วมกัน ในการพัฒนาตนเอง ทั้งสมรถนะหลัก (Core Competency : CC) และสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency : FC) ให้ถึงเป้าหมายระดับส่วนงาน #ระดับ ๓ กำหนดระยะเวลาในการพัฒนาร่วมกันไว่อย่างชัดเจน ภายใน ๖ เดือน (ม.ค. – มิ.ย. ๖๓) รอบประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ ๒ ซึ่งในการทำ Workshop ได้ให้ทุกรูป/คน ประเมินระดับสมรรถนะของตนเอง (ระดับ ๐ – ระดับ ๕) และให้เพื่อนร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินร่วมกันว่าที่เลือกแต่ละระดับ เพราะอะไร เป็นการสะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาของแต่ละบุคคลได้อย่างตรงจุด เพื่อนำไปสู่การเลือกเครื่องมือ กระบวนการ และแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อบรรลุเป้าหมายของส่วนงาน และมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
#ทั้งนี้ ทักษะ ต้องมี ๒ ระดับ คือ
๑. ทักษะพื้นฐานที่ต้องมี ตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
๒. ทักษะพิเศษ ที่ต้องพัฒนาให้มี เพื่อให้ทุกคน พัฒนาไปถึงเป้าหมาที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลง ทักษะที่เคยเป็นทักษะพิเศษ เช่น ทักษะด้านดิจิทัล ความสามารถในการใช้โปรแกรมคำนวณขั้นสูง
รวมทั้งทักษะด้านภาษาอังกฤษ #ต้องถูกจัดไปในกลุ่มของทักษะพื้นฐานที่ต้องมี
#ทิ้งท้ายไว้ให้คิด ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ในครั้งนี้ ได้ให้บุคลากรกองกลางทุกท่าน ประเมินตนเอง ว่าสมรรถนะ หรือทักษะพื้นฐานที่ต้องมี ตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย นั้น เป็นไปตามเป้าหมายแล้วหรือยัง ถ้ายังต้องพัฒนาตนเองอย่างไร เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร และให้วิเคราะห์ภาระงานตนเอง ว่าต้องเพิ่ีมเติมทักษะพิเศษเรื่องอะไรบ้าง แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในเดือนถัดไป (ก.พ. ๖๓)

ไฟล์วิดิโอการประชุม ๑

ไฟล์วิดิโอการประชุม ๒

ไฟล์วิดิโอการประชุม ๓