มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เปิดรับสมัคร

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดสัดส่วนอัตรากำลังตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ

ไฟล์ดาวน์โหลด

ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อของทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทร. ๐๔๔-๐๕๖๐๒๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และวันหยุดนักขัตฤกษ์