ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจาตัวผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวิทยาลัย อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเทพคุณาธาร (อุทัย อภโย ป.ธ.๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง โทร.๐๖๔-๒๗๒-๗๗๗๓