มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แจ้งยกเลิกใบเสร็จ เล่มที่ ๐๐๑๙๑ เลขที่ ๐๑ – ๕๐

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๙/ว ๑๕๘๓ เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน โดยระบุว่า ได้ตรวจสอบพบว่าใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เล่มที่ ๐๐๑๙๑ เลขที่ ๐๑ – ๕๐ ได้สูญหาย นั้น

      มหาวิทยาลัย มอบหมายให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เวียนแจ้งหนังสือดังกล่าว

ดาวน์โหลดจดหมายแจ้งได้ที่นี่