ประชาสัมพันธ์หลักสูตร IDP+IS

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard: IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒

ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่