ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร จำนวน ๘๒ อัตรา

ระกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠเพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดสัดส่วนอัตรากำลังตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ และประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ᅠᅠ๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ᅠᅠᅠตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๗ ของประกาศนี้

ᅠᅠ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

ᅠᅠᅠดูเพิ่มเติม

ᅠᅠ๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

ᅠᅠᅠดูเพิ่มเติม

ᅠᅠ๔. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ᅠᅠᅠดูเพิ่มเติม

ᅠᅠ๕. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

ᅠᅠᅠดูเพิ่มเติม

ᅠᅠ๖.   เกณฑ์ตัดสิน

ᅠᅠᅠᅠ๖.๑  ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

ᅠᅠᅠᅠ๖.๒  การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ᅠᅠ๗. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน  ดังนี้

  • ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๕ อัตรา

ᅠᅠดูเพิ่มเติม

  • ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๕๐ อัตรา

ᅠᅠดูเพิ่มเติม

  • ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๕ อัตรา

ᅠᅠดูเพิ่มเติม

    • ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๒๒ อัตรา

ᅠᅠดูเพิ่มเติม

ᅠᅠ๘. กำหนดการดำเนินงาน

ᅠᅠดูเพิ่มเติม

ᅠᅠᅠᅠผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ᅠᅠ

(พระพรหมวัชรธีราจารย์, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


*หมายเหตุ : กรุณาเช็คอีเมล์ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล์เท่านั้น)

**ดาวน์โหลดเอกสาร :
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท คณาจารย์ประจำ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท คณาจารย์ลูกจ้าง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท เจ้าหน้าที่ประจำ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง