ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๒ อัตรา


ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง   รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดสัดส่วนอัตรากำลังตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

. ตำแหน่งที่จะสรรหา

ตำแหน่งที่จะสรรหา รายละเอียดปรากฏตามข้อ  ๗  ของประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

ดูเพิ่มเติม

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

ดูเพิ่มเติม

๔.   ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ดูเพิ่มเติม

๕.   รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

ดูเพิ่มเติม

๖.   เกณฑ์ตัดสิน

๖.๑  การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๕.๑ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

๗.       รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

ลำดับ

ที่

ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อาจารย์ เลขที่ ๐๔๓๗๐๐๖ (กบม. ๔/๒๕๖๗ พฤ. ๔ เม.ย. ๖๗) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเองและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังและอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย

๔. มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๕. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่หาวิทยาลัยกำหนด

๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

อาจารย์ เลขที่ ๐๔๓๗๐๐๓ (กบม. ๔/๒๕๖๗ พฤ. ๔ เม.ย. ๖๗) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา  เพื่อรับปริญญาของตนเองและได้รับการเผยแพร่    ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้  บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย

๔. มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๕. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๘. กำหนดการดำเนินการ

ที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่
รับสมัครสอบ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ยื่นใบสมัคร online ที่ URL

https://hr.mcu.ac.th/HRIS/RecruitMCU/ApplicantLogIn.aspx หรือ QR Code

ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ อาคารสำนักงานหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น G (สำนักงานชั่วคราว) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สอบสัมภาษณ์ ๔-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ประกาศรายชื่อผู้ สอบได้ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

รายงานตัว ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง

ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(พระพรหมวัชรธีราจารย์, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

***หมายเหตุ*** กรุณาเช็คอีเมล์ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล์เท่านั้น)

*ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง