ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ᅠᅠᅠอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๓ มกราคมพ.ศ. ๒๕๖๗ และประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ รวมจำนวน ๒๑ รูปหรือคน ประกอบด้วย

ᅠᅠก. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๑๔ รูปหรือคน

ᅠᅠสังกัด   ตำแหน่ง                            เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ᅠᅠภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠอาจารย์          ๐๓๒๑๐๐๖       พระสมุห์โชคดี วชิรปญฺโญ/ราโชกาญจน์

ᅠᅠภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠอาจารย์      ๐๓๓๑๐๐๕       พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ/ฉลองนิติติ์กุล

ᅠᅠภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠอาจารย์       ๐๓๔๑๐๐๘       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠวิทยาลัยพระธรรมทูต

ᅠᅠᅠอาจารย์        ๐๑๓๑๐๐๔       พระปราบศึก อุทโย/วิจิตรศักดิ์

ᅠภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์

ᅠᅠᅠอาจารย์        ๐๒๓๑๐๑๐     พระเกรียงศักดิ์ สิริสกฺโก/ศรีโชติ
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ    ᅠสำรอง
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ   นางสาวพิชญานันต์ พงษ์ไพบูลย์

ᅠᅠภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ᅠᅠᅠอาจารย์        ๐๕๔๑๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย

ᅠᅠᅠอาจารย์            ๑๑๒๑๐๑๐        -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠᅠอาจารย์            ๑๑๒๑๐๑๔       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์

ᅠᅠᅠอาจารย์        ๑๓๖๑๐๐๒       พระปรัชญา ชยวุฑฺโฒ/ถิ่นแถว

ᅠᅠᅠอาจารย์        ๑๓๖๑๐๐๕       พระมหาเอกพันธ์ วรธมฺมญฺญู/มะเดื่อ

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

ᅠᅠᅠอาจารย์       ๑๑๖๑๐๐๑       นายวิโรจน์ วิชัย

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

ᅠᅠอาจารย์          ๑๑๖๑๐๑๐       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ᅠᅠᅠอาจารย์      ๑๒๐๑๐๑๐       นางสาวปุญญาดา จงละเอียด

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

          อาจารย์         ๑๕๘๑๐๐๕       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

ᅠᅠᅠอาจารย์       ๑๖๑๑๐๐๗       นายสมชาย ชูเมือง

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ᅠᅠᅠอาจารย์       ๑๔๒๑๐๐๓    พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ อภิปุญฺโญ/ศิริรัตน์

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๑๓๑๐๐๓       นายปภังกร สายบัว

ᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ᅠᅠอาจารย์             ๑๔๙๑๐๐๘       นายอานุรักษ์ สาแก้ว

ᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ᅠᅠᅠอาจารย์        ๑๔๙๑๐๐๑       นายวีระพงศ์ เกียรติไพรยศ


ᅠᅠข. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๗ รูปหรือคน

ᅠᅠสังกัด   ตำแหน่ง                            เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ᅠᅠสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

ᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา              ๐๐๓๒๐๓๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠศูนย์อาเซียนศึกษา

ᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา             ๑๒๑๒๐๐๑       พระสวณัฐกร ฐิตปรกฺกโม/แสนสุข

ᅠกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

ᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป          ๐๐๖๒๐๐๒       -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป          ๐๐๑๒๐๑๓       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

ᅠᅠᅠนักวิเทศสัมพันธ์              ๐๐๗๒๐๑๖       นางสาวปวีณา สิงห์คำคา

ᅠᅠสถาบันภาษา

ᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป         ๔๗๑๒๐๐๓       นายนครินทร์ สมจันทร์

ᅠᅠสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์

ᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา                    ๐๕๑๒๐๐๒       นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร

ᅠᅠสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา                    ๐๓๑๒๐๐๒       พระเตวิช โชติญาโณ/พันธเดช

ᅠวิทยาเขตนครราชสีมา

ᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป                 ๑๒๕๒๐๐๓       นางสุภาพ มั่งสันเทียะ

ᅠᅠᅠนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ๑๒๕๒๐๐๘   นายวิฑูรย์ เพียรวิชัยกูล

ᅠᅠวิทยาเขตพะเยา

ᅠᅠᅠบรรณารักษ์                         ๑๓๘๒๐๐๖       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่              มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๗

ᅠᅠ

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


*รายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

 • ๑. ใบรายงานตัวเข้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (บค. ๐๓)  จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๒. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นภิกษุ (บค.๐๕)   จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๓. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นฆราวาส (บค.๐๖)  จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๔. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)  จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๕. เอกสารการสมัครสอบที่เคยแนบในระบบการสมัครสอบทุกชนิด  จำนวน   ๑  ชุด
 • ๖. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน   ๑  ใบ
 • ๗. สำเนาบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต (เฉพาะส่วนกลาง)  จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๘. สัญญาจ้างทดลองปฏิบัติงาน (บค.๕๕.๒) กรณีทดลองปฏิบัติงาน  จำนวน   ๒   ฉบับ
  – ๘.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน   ๒   ฉบับ
  – ๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน   ๒   ฉบับ
 • ๙. สัญญาจ้างบุคลากรประจำ (บค.๕๕) กรณีที่ได้คำสั่งแต่งตั้งแล้ว  จำนวน   ๒   ฉบับ
  – ๙.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน จำนวน   ๒   ฉบับ
  – ๙.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน   ๒   ฉบับ
 • ๑๐. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖)  จำนวน   ๒   ฉบับ
  – ๑๐.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน   ๒   ฉบับ
  – ๑๐.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน   ๒   ฉบับ
 • ๑๑. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑) จำนวน ๒  ฉบับ
  – ๑๑.๑ สำเนาบัตรประชาชน        จำนวน   ๒   ฉบับ
  – ๑๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน          จำนวน   ๒   ฉบับ
  – ๑๑.๓ สำเนาทะเบียนสมรส        จำนวน   ๒   ฉบับ

**หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บค. ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองกลาง เมนู ดาวน์โหลด หัวข้อ เอกสาร บค.หัวเรื่องแบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล


***ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้