ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ᅠᅠᅠᅠจึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภท คณาจารย์ลูกจ้างและประเภท เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง รวมจำนวน ๘๙ รูปหรือคน ประกอบด้วย

ᅠᅠก. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๕๓ รูปหรือคน

ᅠᅠสังกัด   ตำแหน่ง                   เลขที่                      ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์    ๑๐๑๑๐๐๓    -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์   ๑๑๓๗๐๐๔    -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์   ๐๓๒๗๐๑๑     พระวชิรรัตนาภรณ์ (ชุมพร) นิติสาโร/วรรณภาพ
ᅠᅠᅠᅠอาจารย์   ๐๓๒๗๐๑๒    นางสาวมณฑกานต์ แป้นกลม

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์    ๐๓๔๗๐๑๐  พระสิทธิสิงหเสนี โสภโณ/สิงหเสนี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์    ๐๓๔๗๐๑๑  พระโสภณวชิรวาที (อาทิตย์) อตฺถเวที/ซองดี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์    ๐๓๔๗๐๑๒  พระครูวิจิตรปทุมรัตน์ ปญฺญาทีโป/นาคมี

ᅠᅠภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์    ๐๓๔๗๐๔๐  นายเฉลิมชัย แก้วกัณหา

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์    ๐๓๒๗๐๑๕   -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์   ๐๕๔๗๐๐๘     นางสาวพรทิพย์ เตชะสมบูรณากิจ

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์   ๐๕๔๗๐๐๙     นางสาวขวัญชนก เหล่าสุนทร

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์   ๐๕๔๗๐๑๐     นางสาวสุดธิดา พาดฤทธิ์

ᅠᅠวิทยาลัยพระธรรมทูต

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์    ๐๑๓๗๐๐๑    -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์   ๑๒๐๗๐๐๘    -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์   ๑๒๔๗๐๓๔    พระธีรัฐภิชศ์ จินฺตามโย/สาละวินพรพนา

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์   ๑๒๔๗๐๓๕    นางสาวสุชาวดี สุพรรณสาร

ᅠᅠหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์   ๑๒๘๗๐๑๕    -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์    ๑๒๘๗๐๐๔     นางสาวทิพย์วรรณ จันทรา

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์    ๑๒๘๗๐๐๕      ผศ.พอพล อุบลพันธุ์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์    ๑๒๘๗๐๒๒     พระปลัดธันวา วิชฺชากโร/พ่วงกุล

ᅠᅠหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์    ๑๓๒๗๐๒๔      นายภพธร แก้วขัน

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์แพร่ วิทยาเขตแพร่

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์    ๑๔๓๗๐๐๔       พระมหาชนินทร์ อธิวโร/ลิขสิทธิพันธุ์

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์    ๑๔๗๗๐๐๖      นายภาณุวัฒน์ อินทรสมบัติ

ᅠᅠหลักสูตรครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตนครราชสีมา

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์   ๑๓๖๗๐๑๓       พระครูสุตธรรมวิสิฐ (มนัสชัย) เมตฺตจิตฺโต/คชสิทธิ์

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๓๙๗๐๒๑        -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๓๙๗๐๒๒        พระสุดสาคร ญาณวีโร/จันทาทิพย์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๓๙๗๐๒๓        -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๓๙๗๐๓๐         ผศ.ดร.ประกอบ คงยะมาศ

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๓๙๗๐๓๑         นายณภิไกร คะตะวงศ์

ᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๓๙๗๐๑๕        พระเสกสรรค์ ฐานยุตฺโต/ไชยชาติ

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๓๙๗๐๒๔       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๓๙๗๐๒๕       พระสมุห์กองสี ญาณธโร/พรมโพธิ์

ᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๓๙๗๐๒๖         -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์           ๑๓๙๗๐๒๗        -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๑๓๙๗๐๒๘          พระดบัสวิน ปภสฺสโร/แสนสุริวงค์

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๓๙๗๐๓๒         -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์       ๑๖๔๗๐๑๙        นายทีปกร บำรุงสรณ์ยิ่ง

ᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๑๕๙๑๐๒๓        พระครูไพโรจน์ญาณโสภณ ญาณกาโร/โรจน์วีรกร

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๑๕๙๗๐๑๑            นายเดชา จันดาพันธ์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๕๙๗๐๑๒           นางพิกุล ภูมิแสน

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๕๙๗๐๑๓           นางสาวสำเร็จ อาจธขันธ์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๕๙๗๐๑๔           นางสุวิมล สมไชย

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๕๙๗๐๑๕           นางจรีรัตน์ ชาติสง่า

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๕๙๗๐๑๖          นายสมาน แก้วคำไสย์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๕๙๗๐๑๗          นายกชภัทร์ สงวนเครือ

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๕๙๗๐๑๘          นายสุรินทร์ นำนาผล

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๕๙๗๐๑๙          -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๕๙๗๐๒๐          -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๒๕๗๐๒๐          พระศรัณยู สิริเมโธ/หมื่นอ้าย

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๒๕๗๐๒๒           พระปลัดธวัชชัย ขตฺติยเมธี/ขัติรัตน์

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๔๘๗๐๐๓           -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๖๐๗๐๑๑                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-        

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๖๐๗๐๑๒                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์                    ๑๖๐๗๐๑๓                 พระนพดล สุทฺธิธมฺโม/มูลทาดี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์                    ๑๖๐๗๐๑๔                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์                    ๑๖๐๗๐๑๕                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์              ๐๗๔๗๐๐๘          พันตำรวจเอกอุทัย อินทรักษ์

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์             ๑๕๘๗๐๐๗           พระสุวรรณ สุเมธปุญฺโญ/ขำโพธิ์ทัย

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์               ๑๕๘๗๐๑๙                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์                    ๐๗๒๗๐๐๑                พระสมุห์อำนวย จิตฺตทนฺโต/วิชัย

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์                    ๐๕๒๗๔๐๓                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์   ๑๖๕๑๐๐๑    พระครูวิวิธธวัชชัย (ภัทรเวทย์) วรปุญฺโญ/วรดีพัฒนรัตน์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์   ๑๖๕๑๐๐๒    พระครูโพธิวรคุณ (ศุภเดช) สุภกิจฺโจ/แสงพิทักษ์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์   ๑๖๕๑๐๐๓    พระสมคิด นาถสีโล/สุขนิล

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์                    ๑๑๓๑๐๑๓                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์                    ๑๑๓๑๐๑๘                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๐๕๒๗๒๐๔       นาวาเอกสมชาติ ไกรลาสสุวรรณ

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๐๕๒๗๒๑๐        พระสมุห์อาคม อาคมธีโร/กุญแจนาค

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์                    ๐๕๒๗๒๐๗                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์                    ๑๔๓๑๐๑๘                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์            ๑๕๓๗๐๒๓                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ᅠᅠอาจารย์                   ๑๕๓๗๐๐๕                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์           ๑๕๓๗๐๑๔                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์            ๓๒๑๗๒๐๔                พระมหาภัสดา พฺรหฺมทสฺสี/พุ่มผึ้ง

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์            ๓๒๑๗๒๐๙                 พระปลัดอภิสิทธิ์ ธมฺมวุฑฺโฒ/สีพาแลว

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์            ๒๘๑๗๑๑๕                นายนิคม ปักษี

ᅠᅠหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วัดกลางพระอารามหลวง จ. กาฬสินธุ์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๑๓๒๗๐๓๕            พระมหามีชัย กิจฺจสาโร/แสงคำภา

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๑๓๒๗๐๓๖            พระครูปริยัติพุทธิคุณ ฐิตคุโณ/ภูมุงคุณ

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๑๓๒๗๐๓๗            พระมหาวราทิต อาทิตวโร/คำกมล

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์        ๑๓๒๗๐๓๘            พระมหาบัวพันธ์ ฉนฺทโสภโณ/ประสังคะโท

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์         ๑๓๒๗๐๓๙            พระมหาเศรษฐา เสฏฺฺฐมโน/หินศิลา


ᅠᅠข. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๓๖ รูปหรือคน

ᅠᅠᅠᅠสังกัด   ตำแหน่ง                   เลขที่                      ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ᅠᅠᅠᅠกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ         

         ᅠᅠᅠᅠนายช่างเทคนิค            ๐๑๕๙๐๐๓                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๐๔๔๘๐๐๒                 -ไม่มีผู้เข้าสอบข้อเขียน-

ᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาควิชาภาษาต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๐๔๓๘๐๐๓                 -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠบัณฑิตวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๐๑๑๘๐๐๑                 นายณัฐชนนท์ บุญพิทักษ์

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสันติศึกษา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๐๑๑๘๐๑๑                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๑๓๒๘๐๐๕      พระมหาสุรศักดิ์ ธีรงฺกุโร/เกือมรัมย์

ᅠᅠᅠᅠนักวิเทศสัมพันธ์           ๑๓๒๘๐๐๖        พระไพวัน ปญฺญาวชิโร/บัวละคำ

ᅠᅠส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ᅠᅠᅠᅠนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ๑๐๑๘๐๐๔                 นายอรุณ ลือจันดา

ᅠᅠᅠᅠนักประชาสัมพันธ์          ๑๐๑๘๐๐๘                 นายสมรรถชัย มั่งคำมี

ᅠᅠกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๐๐๘๘๐๐๑                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๐๙๑๘๐๐๑                นางสาวนนทวรรณ โพไพบูลย์

ᅠᅠส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา              ๐๘๒๘๐๐๑                  -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠวิทยาลัยพระธรรมทูต

ᅠᅠᅠᅠนักวิเทศสัมพันธ์            ๐๑๓๘๐๐๑                 พระคำเสา สุจิตฺโต/ดาววันอ้วน

ᅠᅠหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๐๕๔๘๐๐๓                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๐๕๔๘๐๐๔                 นางสาวจิตราพร ทองอยู่

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๐๕๔๘๐๐๕                 นายณรงค์ชัย คงเพ็ชร

ᅠᅠหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการการเงินและบัญชี    ๐๕๒๘๐๐๔      นางสาวกชพรรณ บุญเทียน

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๐๒๒๘๐๐๒                 นายธราธิป วรสายัณห์

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๐๒๓๘๐๐๓                 นางสาวเกษริน บุตรา

ᅠᅠกองคลังและทรัพย์สินสำนักงานอธิการบดี

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการพัสดุ            ๐๐๔๘๐๐๓                 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาลาคะ

ᅠᅠวิทยาเขตหนองคาย

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ๑๙๑๘๐๐๑           -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักการภารโรง             ๑๘๒๙๐๐๒               -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠส่วนงานบริหารสำนักงานวิทยาเขตแพร่

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป    ๔๑๑๘๐๐๒        พระรังสิมัน จารุวํโส/ศศิรัตนศรีโสภณ

ᅠᅠส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ๔๒๑๘๐๐๒                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๕๖๑๘๐๐๕                 นางสาวอริศรา ชวดชัยภูมิ

ᅠᅠสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการโสตทัศนศึกษา    ๓๕๑๘๐๐๕                -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา

ᅠᅠᅠᅠนักประชาสัมพันธ์          ๓๕๑๘๐๐๖                 -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๓๔๑๘๐๐๔                -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠᅠᅠนักทรัพยากรบุคคล        ๓๔๑๘๐๐๕                 -ไม่มีผู้เหมาะสม-         

ᅠᅠวิทยาเขตเชียงใหม่

ᅠᅠᅠᅠพนักงานขับรถ             ๒๒๒๙๐๐๑                 นายศิวดล อมาตยกุล

ᅠᅠสำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตสุรินทร์

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา          ๔๖๑๘๐๐๓                 นายวสันต์ ใจใหญ่

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา          ๓๙๑๘๐๐๑                พระทัชพงศ์ สงฺวุฑฺโฒ/ทองดี

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

ᅠᅠᅠᅠนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ๖๑๑๘๐๐๔                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ๖๑๒๘๐๐๒                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการโสตทัศนศึกษา    ๕๙๒๘๐๐๒        -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     ๕๙๑๙๐๐๓             -ไม่มีผู้เข้าสอบข้อเขียน-

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา          ๕๙๒๘๐๐๖                 -ไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์-

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา          ๒๕๒๘๐๐๕                 -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการพัสดุ            ๔๘๑๘๐๐๘                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๐๕๒๘๔๐๑                 นายชโลธร ปัทมสูต

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการพัสดุ           ๐๕๒๘๔๐๒                 นางสุมา เยี่ยงศรีรงค์

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการคอมพิวเตอร์    ๑๑๓๒๐๐๘                นายธนภัทร ศรีรัตน์

ᅠᅠสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ᅠᅠᅠᅠนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ๕๘๑๒๐๐๕     พระพัฒนวัชร์ ญาณสิริ/พูลสวัสดิ์  

ᅠᅠสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา ศรีทวารวดี

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๕๘๒๒๐๐๒                 นางสาวฉัตรระวี มณีขัติย์

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์เลย

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๓๓๒๘๐๐๒                 -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠสำนักงานวิทยาลัยหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วัดกลางพระอารามหลวง จ. กาฬสินธุ์

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการการเงินและบัญชี  ๑๓๒๘๐๑๔         นางสาวรักกมล ดลปัดชา

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา          ๑๓๒๘๐๑๕                 –ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา          ๑๓๒๘๐๑๖                 –ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ๑๓๒๘๐๑๗      พระวาสนา ฐานวุฑฺโฒ/พลทองเติม

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการพัสดุ            ๑๓๒๘๐๑๙                 –ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠสำนักงานวิชาการหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วัดกลางพระอารามหลวง จ. กาฬสินธุ์

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๑๓๒๘๐๑๘                 –ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๕๓๑๘๐๐๓                 นายปรเมศ เมฆแสน

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการพัสดุ            ๕๓๒๘๐๐๓                -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๖๑๒๘๐๐๑        พระมหาพัฒนา วฑฺฒนญาโณ/มาตสีหา

ᅠᅠᅠᅠนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ๖๐๑๒๐๐๓     นายอัครเดช บุญหิรัญไพศาล

ᅠᅠสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ᅠᅠᅠᅠเจ้าหน้าที่ธุรการ           ๓๒๑๙๒๐๑                 นางสาวศิริเพ็ญ ไชยสมบัติ

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ๖๔๑๘๒๐๒           -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา          ๖๔๑๘๒๐๓               นายภัทพงษ์ แพงโตนด

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการการเงินและบัญชี  ๖๔๑๘๒๐๕    -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา          ๖๔๑๘๒๐๖              -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา          ๖๔๑๘๒๐๗             นายชานนท์ หมวกเสนา

ᅠᅠᅠᅠนักทรัพยากรบุคคล        ๖๔๑๘๒๐๘           นางสาวสุกัญญา เรืองรุ่ง

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป       ๖๔๑๘๒๐๙            นางสาวรัตนา สายสร

ᅠᅠᅠᅠบรรณารักษ์                ๖๔๑๘๒๑๐                นายสุภชัย เสือสูงเนิน

ᅠᅠᅠᅠนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖๔๑๘๒๑๑  นางสาวสาวิกา บัวบาน

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการพัสดุ           ๖๔๑๘๒๑๒                 นายเรืองศักดิ์ ขอนทอง

ᅠᅠᅠᅠให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หากไม่ส่งเอกสารรายงานตัว ตามวัน และเวลากล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่    ๑๒    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๗

ᅠᅠᅠ

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


*รายการเอกสารแนบท้ายประกาศและเอกสารที่ต้องเตรียมมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง และประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

 • ๑. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) (บค. ๐๘)  จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๒. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน  (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๓. เอกสารการสมัครสอบที่เคยแนบในระบบการสมัครสอบทุกชนิด  จำนวน   ๑  ชุด
 • ๔. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว   จำนวน   ๑  ใบ
 • ๕. สำเนาสมุดฝากธนาคารทหารไทยธนชาต (เฉพาะส่วนกลาง)  จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๖. สัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง (บค.๔๙.๑)    จำนวน   ๒  ฉบับ
  – ๖.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน   ๒  ฉบับ
  – ๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน   ๒  ฉบับ
 • ๗. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖)   จำนวน   ๒  ฉบับ
  – ๗.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน   ๒  ฉบับ
  – ๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน   ๒  ฉบับ
 • ๘. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑)  จำนวน   ๒  ฉบับ
  – ๘.๑ สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน   ๒  ฉบับ
  – ๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน   ๒  ฉบับ
  – ๘.๓ สำเนาทะเบียนสมรส  จำนวน   ๒  ฉบับ

**หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บค. ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองกลาง เมนู ดาวน์โหลด หัวข้อ เอกสาร บค. หัวเรื่องแบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล


***ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้