ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำ และเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

  • ประเภทคณาจารย์ประจำ

ᅠᅠกลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๒๓ รูปหรือคน คือ

ᅠᅠสังกัด   ตำแหน่ง         เลขที่                       ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ᅠᅠภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๐๓๒๑๐๐๖                 พระสมุห์โชคดี วชิรปญฺโญ/ราโชกาญจน์

ᅠᅠภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๐๓๓๑๐๐๕                 พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ/ฉลองนิติติ์กุล

ᅠᅠภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠอาจารย์          ๐๓๔๑๐๐๘                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠวิทยาลัยพระธรรมทูต

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๐๑๓๑๐๐๔        ๑. พระปราบศึก อุทโย/วิจิตรศักดิ์
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๒. พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน/จันทาพูน

ᅠᅠภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๐๒๓๑๐๑๐         ๑. นางสาวธรรมอธิษฐาน พรบันดาลชัย
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๒. พระเกรียงศักดิ์ สิริสกฺโก/ศรีโชติ
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๓. นางสาวพิชญานันต์ พงษ์ไพบูลย์
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๔. พระมหาราชัน จิตฺตปาโล/มูลลา

ᅠᅠภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๐๕๔๑๐๐๑                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์ ๑๑๒๑๐๑๐                นายจักรี ศรีจารุเมธีญาณ

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๑๒๑๐๑๔                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๓๖๑๐๐๒                พระปรัชญา ชยวุฑฺโฒ/ถิ่นแถว

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๓๖๑๐๐๕                พระมหาเอกพันธ์ วรธมฺมญฺญู/มะเดื่อ

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๑๖๑๐๐๑        ๑. พระมหาจักรพันธ์ สุรเตโช/สุระโพธา
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๒. พระครูพิลาสธรรมากร (ณัฐพล) จนฺทิโก/ประชุณหะ
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๓. นายวิโรจน์ วิชัย
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๔. พระมหาวีรเดช อธิปญฺโญ/จะปา

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๑๖๑๐๑๐                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๒๐๑๐๑๐                นางสาวปุญญาดา จงละเอียด

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๕๘๑๐๐๕                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์          ๑๖๑๑๐๐๗                 นายสมชาย ชูเมือง

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์  ๑๔๒๑๐๐๓      ๑. พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ (นิรันดร์) อภิปุญฺโญ/ศิริรัตน์
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๒. พระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป/คำเคน

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๑๓๑๐๐๓  นายปภังกร สายบัว

ᅠᅠ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๑๔๙๑๐๐๘      ๑. นายอานุรักษ์ สาแก้ว
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๒. นายวราสะยะ วราสยานนท์

ᅠᅠ หลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๔๙๑๐๐๑  นายวีระพงศ์ เกียรติไพรยศ

ᅠᅠ ᅠᅠ ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

  • ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง

ᅠᅠกลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๕๗ รูปหรือคน คือ

ᅠᅠสังกัด ตำแหน่ง เลขที่   ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๐๑๑๐๐๓  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๑๓๗๐๐๔  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๐๓๒๗๐๑๑  พระวชิรรัตนาภรณ์ (ชุมพร) นิติสาโร/วรรณภาพ
ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๐๓๒๗๐๑๒  นางสาวมณฑกานต์ แป้นกลม

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๐๓๔๗๐๑๐  พระสิทธิสิงหเสนี โสภโณ/สิงหเสนี

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๐๓๔๗๐๑๑  พระโสภณวชิรวาที (อาทิตย์) อตฺถเวที/ซองดี

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๐๓๔๗๐๑๒  พระครูวิจิตรปทุมรัตน์ ปญฺญาทีโป/นาคมี

ᅠᅠภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๐๓๔๗๐๔๐  นายเฉลิมชัย แก้วกัณหา

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๐๓๒๗๐๑๕  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๐๕๔๗๐๐๘  นางสาวพรทิพย์ เตชะสมบูรณากิจ

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๐๕๔๗๐๐๙  นางสาวขวัญชนก เหล่าสุนทร

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๐๕๔๗๐๑๐  นางสาวสุดธิดา พาดฤทธิ์

ᅠᅠวิทยาลัยพระธรรมทูต

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๐๑๓๗๐๐๑  -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๑๒๐๗๐๐๘  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๒๔๗๐๓๔  พระธีรัฐภิชศ์ จินฺตามโย/สาละวินพรพนา

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๒๔๗๐๓๕  นางสาวสุชาวดี สุพรรณสาร

ᅠᅠหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๑๒๘๗๐๑๕  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๒๘๗๐๐๔  นางสาวทิพย์วรรณ จันทรา

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๒๘๗๐๐๕  ผศ.พอพล อุบลพันธุ์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๒๘๗๐๒๒      ๑. นายณรงค์กร ดำรงคดี
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๒. พระปลัดธันวา วิชฺชากโร/พ่วงกุล

ᅠᅠหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๒๗๐๒๔  นายภพธร แก้วขัน

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์แพร่ วิทยาเขตแพร่

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๔๓๗๐๐๔  พระมหาชนินทร์ อธิวโร/ลิขสิทธิพันธุ์

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠอาจารย์   ๑๔๗๗๐๐๖  นายภาณุวัฒน์ อินทรสมบัติ

ᅠᅠหลักสูตรครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตนครราชสีมา

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๖๗๐๑๓  พระครูสุตธรรมวิสิฐ (มนัสชัย) เมตฺตจิตฺโต/คชสิทธิ์

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๙๗๐๒๑  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๙๗๐๒๒  พระสุดสาคร ญาณวีโร/จันทาทิพย์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๙๗๐๒๓  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๙๗๐๓๐  ผศ.ดร.ประกอบ คงยะมาศ

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๙๗๐๓๑  นายณภิไกร คะตะวงศ์

ᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๙๗๐๑๕  พระเสกสรรค์ ฐานยุตฺโต/ไชยชาติ

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๙๗๐๒๔  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๙๗๐๒๕  พระสมุห์กองสี ญาณธโร/พรมโพธิ์

ᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๙๗๐๒๖  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๙๗๐๒๗  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๙๗๐๒๘  พระดบัสวิน ปภสฺสโร/แสนสุริวงค์

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๙๗๐๓๒  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๖๔๗๐๑๙  นายทีปกร บำรุงสรณ์ยิ่ง

ᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๕๙๑๐๒๓  พระครูไพโรจน์ญาณโสภณ ญาณกาโร/โรจน์วีรกร

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๑๕๙๗๐๑๑  นายเดชา จันดาพันธ์

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๑๕๙๗๐๑๒  นางพิกุล ภูมิแสน

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๑๕๙๗๐๑๓  นางสาวสำเร็จ อาจธขันธ์

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๑๕๙๗๐๑๔  นางสุวิมล สมไชย

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๑๕๙๗๐๑๕  นางจรีรัตน์ ชาติสง่า

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๕๙๗๐๑๖  นายสมาน แก้วคำไสย์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๕๙๗๐๑๗       ๑. นายกชภัทร์ สงวนเครือ
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๒. นายสกล คามบุศย์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๕๙๗๐๑๘  นายสุรินทร์ นำนาผล

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๕๙๗๐๑๙  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๕๙๗๐๒๐  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๒๕๗๐๒๐  พระศรัณยู สิริเมโธ/หมื่นอ้าย

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๑๒๕๗๐๒๒  พระปลัดธวัชชัย ขตฺติยเมธี/ขัติรัตน์

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๔๘๗๐๐๓  นายสิรภพ สวนดง

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๑๖๐๗๐๑๑  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๖๐๗๐๑๒  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๖๐๗๐๑๓  พระนพดล สุทฺธิธมฺโม/มูลทาดี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๖๐๗๐๑๔  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๖๐๗๐๑๕  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๐๗๔๗๐๐๘  พันตำรวจเอกอุทัย อินทรักษ์

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๕๘๗๐๐๗      ๑. พระสุวรรณ สุเมธปุญฺโญ/ขำโพธิ์ทัย
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๒. นายรัตกร แสงสุด

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๕๘๗๐๑๙  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๐๗๒๗๐๐๑  พระสมุห์อำนวย จิตฺตทนฺโต/วิชัย

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๐๕๒๗๔๐๓  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๖๕๑๐๐๑  พระครูวิวิธธวัชชัย (ภัทรเวทย์) วรปุญฺโญ/วรดีพัฒนรัตน์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๖๕๑๐๐๒  พระครูโพธิวรคุณ (ศุภเดช) สุภกิจฺโจ/แสงพิทักษ์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๖๕๑๐๐๓  พระสมคิด นาถสีโล/สุขนิล

ᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๑๑๓๑๐๑๓  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๑๑๓๑๐๑๘  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๐๕๒๗๒๐๔  นาวาเอกสมชาติ ไกรลาสสุวรรณ

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๐๕๒๗๒๑๐  พระสมุห์อาคม อาคมธีโร/กุญแจนาค

ᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๐๕๒๗๒๐๗  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์  ๑๔๓๑๐๑๘  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๕๓๗๐๒๓  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๕๓๗๐๐๕  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๕๓๗๐๑๔  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๓๒๑๗๒๐๔  พระมหาภัสดา พฺรหฺมทสฺสี/พุ่มผึ้ง

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๓๒๑๗๒๐๙  พระปลัดอภิสิทธิ์ ธมฺมวุฑฺโฒ/สีพาแลว

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๒๘๑๗๑๑๕  นายนิคม ปักษี

ᅠᅠหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วัดกลางพระอารามหลวง จ. กาฬสินธุ์

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๒๗๐๓๕  พระมหามีชัย กิจฺจสาโร/แสงคำภา

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๒๗๐๓๖  พระครูปริยัติพุทธิคุณ ฐิตคุโณ/ภูมุงคุณ

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๒๗๐๓๗  พระมหาวราทิต อาทิตวโร/คำกมล

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๒๗๐๓๘  พระมหาบัวพันธ์ ฉนฺทโสภโณ/ประสังคะโท

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์  ๑๓๒๗๐๓๙  พระมหาเศรษฐา เสฏฺฺฐมโน/หินศิลา

ᅠᅠᅠᅠทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง

  • ประเภท เจ้าหน้าที่ประจำ

ᅠᅠ กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๑๓ รูปหรือคน คือ

ᅠᅠ สังกัด ตำแหน่ง  เลขที่    ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ᅠᅠสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

ᅠᅠᅠᅠ นักวิชาการศึกษา   ๐๐๓๒๐๓๑  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠศูนย์อาเซียนศึกษา

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา   ๑๒๑๒๐๐๑  พระสวณัฐกร  ฐิตปรกฺกโม/แสนสุข

ᅠᅠกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

  ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป  ๐๐๖๒๐๐๒  นายชัชวาลย์ เทียงเป

ᅠᅠ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

  ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป  ๐๐๑๒๐๑๓  -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

  ᅠᅠᅠᅠนักวิเทศสัมพันธ์   ๐๐๗๒๐๑๖  นางสาวปวีณา สิงห์คำคา

ᅠᅠ สถาบันภาษา

  ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป  ๔๗๑๒๐๐๓  ๑. นายนครินทร์ สมจันทร์
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๒. นายรุ่งชาติ สมานทอง

ᅠᅠสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์

  ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา   ๐๕๑๒๐๐๒  นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร

ᅠᅠ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์

  ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา   ๐๓๑๒๐๐๒  พระเตวิช โชติญาโณ/พันธเดช

ᅠᅠวิทยาเขตนครราชสีมา

  ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป  ๑๒๕๒๐๐๓  ๑. นางสาวปรีชญา คมพยัคฆ์
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๒. นางสุภาพ มั่งสันเทียะ
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๓. นายวรนุช แบบนา
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๔. นายคำนวน ไทยอัฐวิถี
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๕. นายธนกิจ ณีสูงเนิน

ᅠᅠᅠᅠ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑๒๕๒๐๐๘  นายวิฑูรย์ เพียรวิชัยกูล

ᅠᅠวิทยาเขตพะเยา

  ᅠᅠᅠᅠบรรณารักษ์   ๑๓๘๒๐๐๖  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

***ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ

  • ประเภท เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

ᅠᅠกลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๔๗ รูปหรือคน คือ

ᅠᅠสังกัด ตำแหน่ง   เลขที่  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ᅠᅠกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

  ᅠᅠᅠᅠนายช่างเทคนิค    ๐๑๕๙๐๐๓ -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

  ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป  ๐๔๔๘๐๐๒ -ไม่มีผู้เข้าสอบข้อเขียน-

ᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาควิชาภาษา ต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์

  ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป  ๐๔๓๘๐๐๓ นางสาวเมธปิยา เคนบุบผา

ᅠᅠ บัณฑิตวิทยาลัย

  ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป  ๐๑๑๘๐๐๑ นายณัฐชนนท์ บุญพิทักษ์

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสันติศึกษา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย

  ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป   ๐๑๑๘๐๑๑ -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป   ๑๓๒๘๐๐๕ พระมหาสุรศักดิ์ ธีรงฺกุโร/เกือมรัมย์

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป   ๑๓๒๘๐๐๖   ๑. พระไพวัน ปญฺญาวชิโร/บัวละคำ
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๒. นายกฤตวิทย์ รารามนัส

ᅠᅠส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

  ᅠᅠᅠᅠนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑๐๑๘๐๐๔ นายอรุณ ลือจันดา

ᅠᅠᅠᅠนักประชาสัมพันธ์  ๑๐๑๘๐๐๘ นายสมรรถชัย มั่งคำมี

ᅠᅠ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป   ๐๐๘๘๐๐๑ -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป  ๐๙๑๘๐๐๑  นางสาวนนทวรรณ โพไพบูลย์

ᅠᅠ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา   ๐๘๒๘๐๐๑ -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠวิทยาลัยพระธรรมทูต

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป  ๐๑๓๘๐๐๑ พระคำเสา สุจิตฺโต/ดาววันอ้วน

ᅠᅠหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป  ๐๕๔๘๐๐๓ -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป  ๐๕๔๘๐๐๔ นางสาวจิตราพร ทองอยู่

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป   ๐๕๔๘๐๐๕ นายณรงค์ชัย คงเพ็ชร

ᅠᅠหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

ᅠᅠᅠᅠ นักวิชาการการเงินและบัญชี  ๐๕๒๘๐๐๔  นางสาวกชพรรณ บุญเทียน

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป  ๐๒๒๘๐๐๒ นายธราธิป วรสายัณห์

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป  ๐๒๓๘๐๐๓ นางสาวเกษริน บุตรา

ᅠᅠ กองคลังและทรัพย์สินสำนักงานอธิการบดี

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการพัสดุ   ๐๐๔๘๐๐๓ นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาลาคะ

ᅠᅠวิทยาเขตหนองคาย

  ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ๑๙๑๘๐๐๑ -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักการภารโรง    ๑๘๒๙๐๐๒ -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠส่วนงานบริหารสำนักงานวิทยาเขตแพร่

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป   ๔๑๑๘๐๐๒ พระรังสิมัน จารุวํโส/ศศิรัตนศรีโสภณ

ᅠᅠส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

  ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ๔๒๑๘๐๐๒ -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠ วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

  ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป   ๕๖๑๘๐๐๕ นางสาวอริศรา ชวดชัยภูมิ

ᅠᅠสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา

  ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ๓๕๑๘๐๐๕  พระฐิติ กิตฺติปญฺโญ/จำนงค์สุข

ᅠᅠ สำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา

  ᅠᅠᅠᅠนักประชาสัมพันธ์  ๓๕๑๘๐๐๖ นายนพรัตน์ เพียรวิชัยกูล

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป  ๓๔๑๘๐๐๔  ๑. นายสุกิจจ์ บุตรเคน
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ  ๒. นายธนบดี ณีสูงเนิน

ᅠᅠᅠᅠนักทรัพยากรบุคคล   ๓๔๑๘๐๐๕ นายรภิวัฒน์ ปกรณ์ปริยาภรณ์

ᅠᅠวิทยาเขตเชียงใหม่

  ᅠᅠᅠᅠพนักงานขับรถ   ๒๒๒๙๐๐๑ นายศิวดล อมาตยกุล

ᅠᅠสำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตสุรินทร์

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา   ๔๖๑๘๐๐๓       ๑. นายวสันต์ ใจใหญ่
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๒. นางสาวสุมลา ตอรบรัมย์

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา   ๓๙๑๘๐๐๑  พระทัชพงศ์ สงฺวุฑฺโฒ/ทองดี

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  ᅠᅠᅠᅠนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖๑๑๘๐๐๔ -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ๖๑๒๘๐๐๒  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ᅠᅠᅠᅠ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ๕๙๒๘๐๐๒ -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ๕๙๑๙๐๐๓ -ไม่มีผู้เข้าสอบข้อเขียน-

ᅠᅠᅠᅠ นักวิชาการศึกษา   ๕๙๒๘๐๐๖ นายอนุวัชช์ สอนสนาม

ᅠᅠ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา   ๒๕๒๘๐๐๕ นายธีระวัฒน์  ไกรวงศ์

ᅠᅠ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ᅠᅠᅠᅠ นักวิชาการพัสดุ   ๔๘๑๘๐๐๘ -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป   ๐๕๒๘๔๐๑ นายชโลธร ปัทมสูต

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการพัสดุ    ๐๕๒๘๔๐๒ นางสุมา เยี่ยงศรีรงค์

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ᅠᅠᅠᅠ นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ๑๑๓๒๐๐๘   นายธนภัทร ศรีรัตน์

ᅠᅠสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ᅠᅠᅠᅠนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๕๘๑๒๐๐๕ พระพัฒนวัชร์ ญาณสิริ/พูลสวัสดิ์

ᅠᅠสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา ศรีทวารวดี

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป  ๕๘๒๒๐๐๒ นางสาวฉัตรระวี มณีขัติย์

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์เลย

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป  ๓๓๒๘๐๐๒ นางอัญญาภรณ์ แพงมาพรหม

ᅠᅠ สำนักงานวิทยาลัยหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วัดกลางพระอารามหลวง จ. กาฬสินธุ์

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการการเงินและบัญชี ๑๓๒๘๐๑๔ นางสาวรักกมล ดลปัดชา

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา   ๑๓๒๘๐๑๕ –ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา   ๑๓๒๘๐๑๖ –ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ๑๓๒๘๐๑๗ พระวาสนา ญานวุฑฺโฒ/พลทองเติม

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการพัสดุ   ๑๓๒๘๐๑๙ –ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠ สำนักงานวิชาการหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วัดกลางพระอารามหลวง จ. กาฬสินธุ์

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป  ๑๓๒๘๐๑๘ –ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป   ๕๓๑๘๐๐๓ นายปรเมศ เมฆแสน

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการพัสดุ   ๕๓๒๘๐๐๓  -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

  ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป  ๖๑๒๘๐๐๑ พระมหาพัฒนา วฑฺฒนญาโณ/มาตสีหา

ᅠᅠᅠᅠนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖๐๑๒๐๐๓ นายอัครเดช บุญหิรัญไพศาล

ᅠᅠสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ᅠᅠᅠᅠเจ้าหน้าที่ธุรการ   ๓๒๑๙๒๐๑ นางสาวศิริเพ็ญ ไชยสมบัติ

ᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ๖๔๑๘๒๐๒  -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา   ๖๔๑๘๒๐๓ นายภัทพงษ์ แพงโตนด

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการการเงินและบัญชี ๖๔๑๘๒๐๕ -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา   ๖๔๑๘๒๐๖ -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการศึกษา   ๖๔๑๘๒๐๗ นายชานนท์ หมวกเสนา

ᅠᅠᅠᅠนักทรัพยากรบุคคล  ๖๔๑๘๒๐๘ นางสาวสุกัญญา เรืองรุ่ง

ᅠᅠᅠᅠนักจัดการงานทั่วไป  ๖๔๑๘๒๐๙ นางสาวรัตนา สายสร

ᅠᅠᅠᅠบรรณารักษ์   ๖๔๑๘๒๑๐ นายสุภชัย เสือสูงเนิน

ᅠᅠᅠᅠนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖๔๑๘๒๑๑ นางสาวสาวิกา บัวบาน

ᅠᅠᅠᅠนักวิชาการพัสดุ    ๖๔๑๘๒๑๒ นายเรืองศักดิ์ ขอนทอง

ᅠᅠᅠᅠทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๙ มกราคมพ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

****ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

ᅠᅠᅠเกณฑ์การตัดสิน

ᅠᅠᅠᅠผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ᅠᅠ ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

ᅠᅠᅠᅠ๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

ᅠᅠᅠᅠ๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

ᅠᅠᅠᅠ๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

ᅠᅠᅠᅠ๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

ᅠᅠᅠᅠ๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

ᅠᅠ

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง