กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ รับสมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

*แหล่งข้อมูล : https://pvd.mcu.ac.th/?p=1197