คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ฉบับภาษาอังกฤษ

*ดาวน์โหลดเป็น PDF

**แหล่งข้อมูล : https://www.soc.go.th/?page_id=23408