e-Book ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม ๑ กันยายน ๒๕๖๖

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๔๔
แก้ไขเพิ่มเติม ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (มีผลบังคับใช้ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)
*******************

*แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวดที่ ๕ ข้อ ๕.๓ “คณะกรรมการกองทุนในหมวดนี้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี นับแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการกองทุน เว้นแต่ คณะกรรมการกองทุนคณะแรกมีวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ๙๐ นับจากวันที่นายทะเบียนอนุมัติการจดทะเบียนกองทุน”

*ดาวน์โหลดเป็นเอกสาร PDF