ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

*************************

ㅤㅤㅤㅤตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเลขที่ใบสมัครสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้

  • ประเภทคณาจารย์ประจำ
เลขที่ใบสมัคร ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๑๐๐๖ นายศุภกิจ ภักดีแสน
๒๐๒๓๑๐๑๓ นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
๒๐๒๓๑๐๑๙ นางสาวกรองวิภา สมณาศักดิ์
๒๐๒๓๑๐๒๒ พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร/ทาอินทร์
๒๐๒๓๑๐๒๙ พระปลัดประพจน์ สุปภาโต/อยู่สำราญ
๒๐๒๓๑๐๓๐ นายสมชาย ชูเมือง
๒๐๒๓๑๐๓๑ พระมหาภูมิพัฒน์ ญาณวุฑฺโฒ/คำมี
๒๐๒๓๑๐๔๔ พระไพศาล จนฺทธมฺโม/วงศ์ภูงา
๒๐๒๓๑๐๗๖ Ven. Ariyarathana Wilgamuwe
  • ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัคร ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๑๐๐๐๑ พระครูโสภณปริยัติกิจ นิกฺกสาโว/พงศตุ้ย
๒๐๒๓๑๐๐๐๒ นายศรัณยู หมื่นอ้าย
๒๐๒๓๑๐๐๑๒ พระมหาวสันต์ วสนฺตเวที/หงอกชัย
๒๐๒๓๑๐๐๑๕ นายพงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล
๒๐๒๓๑๐๐๒๐ พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม/เฮียงเหี่ย
๒๐๒๓๑๐๐๒๖ พระมหาพุทธิวงศ์ ณฏฺฐญฺญู/สุวรรณรัตน์
๒๐๒๓๑๐๐๒๗ พระอุทิศ อาสภจิตฺโต/สุขแสง
๒๐๒๓๑๐๐๓๒ MR. SAI NAWSENG
๒๐๒๓๑๐๐๔๑ นายรัตกร แสงสุด
๒๐๒๓๑๐๐๔๒ พระมหานำเกียรติ วิสุทฺโธ/ทองทวี
๒๐๒๓๑๐๐๕๓ นายกชภัทร์ สงวนเครือ
๒๐๒๓๑๐๐๕๔ นายประสิทธิ์ แก้วศรี
๒๐๒๓๑๐๐๖๖ นายวราสะยะ วราสยานนท์
๒๐๒๓๑๐๐๖๗ นายสมโภชน์ โว้วงษ์
๒๐๒๓๑๐๐๘๐ นายอุทัย อินทรักษ์
๒๐๒๓๑๐๐๘๑ นายไพฑูรย์ อุทัยคาม
๒๐๒๓๑๐๐๘๒ พระสมุห์อำนวย จิตฺตทนฺโต/วิชัย
๒๐๒๓๑๐๐๔๘ นายสิรภพ สวนดง
  • ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ
เลขที่ใบสมัครสอบ ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๑๐๐๐๓ นายชานนท์ ฮาดภักดี
๒๐๒๓๑๐๐๑๔ นางนิชาภา เพิ่มพรพิทักษ์
๒๐๒๓๑๐๐๑๖ นางสาวอมลรดา สีดาคำ
๒๐๒๓๑๐๐๒๑ นายสมหมาย จรลำโกน
๒๐๒๓๑๐๐๔๐ นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาลาคะ
๒๐๒๓๑๐๐๕๒ นางสาวสินจัย บุญทศ
๒๐๒๓๑๐๐๕๕ นายณัฐชนนท์ บุญพิทักษ์
๒๐๒๓๑๐๐๕๗ นายจันทร์ธรรม อินทรีเกิด
๒๐๒๓๑๐๐๖๘ นายณัฐพล แสนเมืองมา
๒๐๒๓๑๐๐๗๗ นาวสาวชนิกานต์ ธรรมเจริญ
  • ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัคร ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๑๐๐๐๕ พระนภดล ชุตินฺธโร/วงศ์สม
๒๐๒๓๑๐๐๐๗ นางสาวนัฐนันญ์ เกษประทุม
๒๐๒๓๑๐๐๑๐ นางสาวอริศรา ชวดชัยภูมิ
๒๐๒๓๑๐๐๒๓ นางสาวชนัดดา โสภาสิทธิ์
๒๐๒๓๑๐๐๒๔ นายรณรงค์ เคนรักษา
๒๐๒๓๑๐๐๒๘ พระพลวัฒน์ สพโล/พวงปากกา
๒๐๒๓๑๐๐๓๕ นายกฤตภาส ณ เชียงใหม่
๒๐๒๓๑๐๐๓๖ นายพัสกร ปิงชัย
๒๐๒๓๑๐๐๓๗ นายกิตติ นงนุช
๒๐๒๓๑๐๐๓๘ พระมหาอนุรักษ์ สุนฺทรวิลาโส/หินซุย
๒๐๒๓๑๐๐๓๙ นางสาวกมลกานต์ มั่นหมาย
๒๐๒๓๑๐๐๔๓ พระมหาวิชัย โชติโย/สุทธิบุตร
๒๐๒๓๑๐๐๔๖ พระรังสิมัน จารุวํโส/ศศิรัตนศรีโสภณ
๒๐๒๓๑๐๐๕๐ นายทรงวุฒิ ตรังวัฒนา
๒๐๒๓๑๐๐๕๑ นางสาวกนกวรรณ บุญคะเณ
๒๐๒๓๑๐๐๕๖ นางสาวณัฐกาญจน์ ชมเชย
๒๐๒๓๑๐๐๕๘ นางสาวชุติณัชชา สุขวงษ์
๒๐๒๓๑๐๐๖๐ นายมนตรี กลิ่นสักโก
๒๐๒๓๑๐๐๖๙ นายปัณณวัฒน์ งามแสง
๒๐๒๓๑๐๐๗๑ พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ/ชนะพจน์

ㅤㅤㅤㅤขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน

  • ประเภทคณาจารย์ประจำ และคณาจารย์ลูกจ้าง ในวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
  • ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ และเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ㅤㅤㅤณ ห้อง C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ข้อกำหนดในการสอบ

                ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. และเตรียมความพร้อมด้านหน้าห้องสอบ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

                ๑. อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าห้องสอบ (ผู้เข้าสอบต้องนำมาทุกคน)

                     ๑) ปากกาลูกลื่น น้ำยาลบคำผิด

                     ๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่น ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรแสดงตน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

                ๒. ข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ

                     ๑) ห้าม นำกระเป๋าเครื่องเขียน กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระ เครื่องคำนวณทุกชนิด เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารและเอกสารทุกชนิดหรืออุปกรณ์ช่วยบันทึกเข้าห้องสอบ

                     ๒) ห้าม นำแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

                     ๓) ไม่ควร นำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมา เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

                     ๔) เจ้าหน้าที่ไม่รับฝากและไม่รับผิดชอบสิ่งของหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

                     ๕) เมื่อเวลาผ่านไป ๓๐ นาที มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา

                     ๖) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการสอบให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามคำชี้แจงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น

ㅤㅤㅤเพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมในการสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ โดยมหาวิทยาลัยถือว่า ผู้เข้าสอบข้อเขียนได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเข้าห้องสอบตามประกาศแล้ว และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตรวจค้นเป็นการเฉพาะบุคคลได้ หากมีข้อสงสัยที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยผู้เข้าสอบจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้ และกรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงานสอบ สามารถพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบข้อเขียนทันที

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ㅤㅤㅤ

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง


*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ