ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๓๙ อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประเภท เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

************************************

ᅟᅟᅟᅟเพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ᅟᅟᅟᅟอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ᅟᅟᅟᅟ๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๗ ของประกาศนี้

ᅟᅟᅟᅟ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๗ ของประกาศนี้

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟ๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติด

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

                     ๓.๑ ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท ให้นำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)

                     ๓.๒ หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                     ๓.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                     ๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ภาพสีหน้าตรง

                     ๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                     ๓.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ สติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน

                     ๓.๗ ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                     ๓.๘ หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุในข้อ ๗ ของประกาศนี้

                     - ผลสอบ MCU-GET                               ไม่ต่ำกว่า ๒๒๐ คะแนน

                     - ผลสอบ TOEFL Paper Based                 ไม่ต่ำกว่า ๓๖๗ คะแนน

                     - ผลสอบ TOEFL Computer Based            ไม่ต่ำกว่า ๑๖๕ คะแนน

                     - ผลสอบ TOEFL Internet Based              ไม่ต่ำกว่า   ๖๖ คะแนน

                     - ผลสอบ IELTS                                     ไม่ต่ำกว่า  ๕.๐ คะแนน

                     - ผลสอบ TOEIC                                    ไม่ต่ำกว่า ๕๔๕ คะแนน

                     - ผลสอบ CU-TEP                                  ไม่ต่ำกว่า   ๖๖ คะแนน

                     - ผลสอบ TU-GET                                  ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน

     หมายเหตุ    - ผลรับรองไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันสมัครเข้ารับการคัดเลือก

                     ๓.๙ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

                     ๓.๑๐ แบบ บค. ๐๑ ข้อปฏิบัติในการสมัครงานกับมหาวิทยาลัย

                     ๓.๑๑ แบบ บค. ๐๒ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

      หมายเหตุ   - โหลด แบบ บค.๐๑ และ แบบ บค.๐๒ ได้ที่  www.central.mcu.ac.th (เมนู ดาวน์โหลด
                       เอกสาร บค)

                     - ให้แนบไฟล์เอกสารที่เป็นไฟล์ .PDF และไฟล์ .JPG เท่านั้น

๔. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

                  ๔.๑ ระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี         จำนวน           ๑๐๐  บาท    
                  ๔.๒ ระดับ ปริญญาตรี                    จำนวน           ๒๐๐  บาท 
                  ๔.๓ ระดับ ปริญญาโท                    จำนวน           ๓๐๐  บาท 
                  ๔.๔ ระดับ ปริญญาเอก                   จำนวน           ๔๐๐  บาท

  •  ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (ตามวุฒิที่สมัคร) พร้อมแนบสลิปการโอน
  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๗๙๑-๗
๕. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

                     ๕.๑   ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

                             ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๖)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

                      ๕.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

                              ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา  / เฉพาะตำแหน่ง

                      ๕.๓  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบสัมภาษณ์

                             พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ความรู้รอบตัว ทักษะความ สามารถทางภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์ (*ประเภทคณาจารย์)  สาธิตการสอนและการใช้สื่อหรืออุปกรณ์การสอน

๖. เกณฑ์ตัดสิน

                     ๖.๑ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

                     ๖.๒  การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ᅟᅟᅟᅟ๗. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน จำนวน ๓๙ อัตรา ดังนี้

ที่ ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
นายช่างเทคนิค

เลขที่ ๐๑๕๙๐๐๓

(กบม ๑๐/๒๕๖๔_พฤ. ๑๑ พ.ย. ๖๔) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ๑. เป็นคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 ๒ นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๐๕๕๘๐๐๑

(กบม. ๔/๒๕๖๕_ศ. ๒๐ พ.ค. ๖๕) เงินรายได้ของหลักสูตรนิติศาสตรมหา บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชานิติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์
หรือด้านการเงินและบัญชี

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๐๓๔๘๐๐๗

(กบม. ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาค วิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์และ
สอดคล้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๐๐๑๘๐๐๔

(กบม. ๑/๒๕๖๖ อ. ๑๐ ม.ค. ๖๖)  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี

 

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัด
สาขาวิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๕. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานที่ดี

นักวิเทศสัมพันธ์

เลขที่ ๐๒๑๘๐๐๔

(กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

สำนักงานคณบดี

คณะพุทธศาสตร์

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัด
สาขาวิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักวิชาการการเงินและบัญชี

เลขที่ ๐๑๒๘๐๑๒

(กบม. ๓/๒๕๖๖_อ. ๒๑ มี.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของสำนักงานพระสอนศีลธรรม

สำนักงานพระสอนศีล ธรรม ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน
การบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๕. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ตามที่กำหนด

นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๐๕๕๒๐๐๒

(กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์)

ภาควิชานิติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชีและ
การเงิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๐๕๒๘๐๐๑

(กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์)

ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๐๕๒๘๐๐๓

(กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์)

ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๐ นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๐๕๒๘๐๑๐

(กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์)

ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๑ นักวิชาการศึกษา

เลขที่ ๐๕๒๘๐๑๒

(กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์)

ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
๑. เป็นคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๒ นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๑๐๒๘๐๐๒

(กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 

๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๓ นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๑๐๒๘๐๐๓

(กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๔ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ ๖๑๑๘๐๐๔

(กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๕ นักวิชาการศึกษา

เลขที่ ๐๕๓๘๖๐๔

(กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๖ นักวิชาการการเงินและบัญชี

เลขที่ ๕๙๑๘๐๐๔

(กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน
การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๗ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เลขที่ ๕๙๒๘๐๐๒

(กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โฆษณา และประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๘ นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๕๙๑๘๐๐๕ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๙ นักวิชาการศึกษา

เลขที่ ๕๙๒๘๐๐๓ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๒๐ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เลขที่ ๕๙๑๙๐๐๑ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๑. เป็นคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

๓. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

 

๒๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เลขที่ ๕๙๑๙๐๐๓ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๑. เป็นคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

๓. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

 

๒๒ นักวิชาการศึกษา

เลขที่ ๒๕๒๘๐๐๕

(กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษาหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๒๓ นักวิชาการพัสดุ

เลขที่ ๒๕๑๘๐๐๒

(กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์หรือรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์การคลัง

๓. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๒๔ พนักงานขับรถ

เลขที่ ๒๕๑๙๐๐๑

(กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ๑. เป็นคฤหัสถ์

๒. มีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๓. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๒๕ นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๐๔๔๘๐๐๒

(กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิต ศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์
๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๒๖ นักวิชาการศึกษา

เลขที่ ๔๘๒๘๐๐๕

(กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๒๗ นักวิชาการพัสดุ

เลขที่ ๔๘๑๘๐๐๘

(กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๒๘ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เลขที่ ๕๘๒๘๐๐๒

(กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๒๙ นักวิเทศสัมพันธ์ เลขที่ ๐๕๒๘๐๑๓ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) เงินรายได้ของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ ๑. เป็นคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต    ทางด้านมนุษยศาสตร์ หรือทางด้านสังคมศาสตร์
๓. มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่    มหาวิทยาลัยกำหนด
๔. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่าง   เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๓๐ นักวิชาการการเงินและบัญชี

เลขที่ ๗๔๑๘๐๐๑

(กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สาขาด้านบัญชี ด้านการเงิน

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๓๑ นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๗๔๒๘๐๐๑

(กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

ศรีไพบูลย์

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานได้ดี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๓๒ นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๐๑๒๘๐๐๒ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของสำนักงานพระสอนศีลธรรม

สำนักงานพระสอนศีลธรรม ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๓๓ นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๐๑๒๘๐๐๓ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของสำนักงานพระสอนศีลธรรม

สำนักงานพระสอนศีลธรรม ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๓๔ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ ๐๑๒๘๐๑๐ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของสำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานพระสอนศีลธรรม ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๓๕ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เลขที่ ๑๙๑๘๐๐๑ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตหนองคาย

วิทยาเขตหนองคาย ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๓๖ นักการภารโรง

เลขที่ ๑๘๒๙๐๐๒ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตหนองคาย

วิทยาเขตหนองคาย ๑. เป็นคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๓. มีประสบการณ์ในการทำงานและการบริการได้ดี

๔. มีทักษะมุนษสัมพันธ์ที่ดี

๓๗ นักวิชาการศึกษา

เลขที่ ๖๔๑๘๑๐๕ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

สำนักงานวิชาการ

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

๑. บรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๓๘ นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ ๐๕๓๘๖๐๑ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี ๑. บรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๓๙ นักจัดการงานทั่วไป
เลขที่ ๐๓๔๘๐๐๖ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาหลัก สูตรและการสอน หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสังคม
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๘. กำหนดการดำเนินการ

ที่

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่

รับสมัครสอบ

๒๑-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ยื่นใบสมัคร online ที่ URL

https://hr.mcu.ac.th/HRIS/RecruitMCU/ApplicantLogIn.aspx
หรือ QR Code

ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สอบข้อเขียน

๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐–๑๔.๓๐ น.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สอบสัมภาษณ์

๑๙ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้ สอบได้

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (https://central.mcu.ac.th)

รายงานตัว

๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง

ᅟᅟᅟᅟผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียก ผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ᅟᅟᅟ

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*** ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ ***