ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๒ อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

*****************************

ᅠᅠᅠᅠเพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดสัดส่วนอัตรากำลังตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ᅠᅠᅠᅠตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๗ ของประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

ᅠᅠᅠᅠ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙

ᅠᅠᅠᅠ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๗ ของประกาศนี้

ᅠᅠᅠᅠ๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติด

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

ᅠᅠᅠᅠ๓.๑ ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท ให้นำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)

ᅠᅠᅠᅠ๓.๒ หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ᅠᅠᅠᅠ๓.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ᅠᅠᅠᅠ๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ภาพสีหน้าตรง

ᅠᅠᅠᅠ๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ᅠᅠᅠᅠ๓.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ สติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน

ᅠᅠᅠᅠ๓.๗ หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ᅠᅠᅠᅠ๓.๘ หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุในข้อ ๗ ของประกาศนี้

ᅠᅠᅠᅠ๓.๙ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

ᅠᅠᅠᅠ๓.๑๐ แบบ บค. ๐๑ ข้อปฏิบัติในการสมัครงานกับมหาวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠ๓.๑๑ แบบ บค. ๐๒ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

หมายเหตุ   – โหลด แบบ บค.๐๑ และ แบบ บค.๐๒ ได้ที่  www.central.mcu.ac.th (เมนู ดาวน์โหลด เอกสาร บค.)

ᅠᅠᅠᅠ- ให้แนบไฟล์เอกสารที่เป็นไฟล์ .PDF และไฟล์ .JPG เท่านั้น

๔.   ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ᅠᅠᅠᅠ๔.๑ ระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี   จำนวน   ๑๐๐  บาท

ᅠᅠᅠᅠ๔.๒ ระดับ ปริญญาตรี   จำนวน   ๒๐๐  บาท

ᅠᅠᅠᅠ๔.๓ ระดับ ปริญญาโท  จำนวน  ๓๐๐  บาท

ᅠᅠᅠᅠ๔.๔ ระดับ ปริญญาเอก  จำนวน   ๔๐๐  บาท

ᅠᅠᅠᅠ- ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (ตามวุฒิที่สมัคร) พร้อมแนบสลิปการโอน

๕.   รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

ᅠᅠᅠᅠ(เฉพาะประเภทคณาจารย์)

ᅠᅠᅠᅠ๕.๑   ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๖)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

ᅠᅠᅠᅠ๕.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา  

ᅠᅠᅠᅠ๕.๓   ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบสัมภาษณ์

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠพิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ความรู้รอบตัว ทักษะความ สามารถทางภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์ สาธิตการสอนและการใช้สื่อหรืออุปกรณ์การสอน

ᅠᅠᅠᅠ(เฉพาะประเภทเจ้าหน้าที่)

ᅠᅠᅠᅠ๕.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

 ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ(๑) ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน)

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

 ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ(๒) ความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการปฏิบัติงานจริง เช่น ความสามารถในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานธุรการ งานฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

ᅠᅠᅠᅠ๕.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจกับงานนั้น ๆ

ᅠᅠᅠᅠ๕.๓ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบสัมภาษณ์

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠพิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ความรู้รอบตัว มนุษยสัมพันธ์ และทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ

๖.   เกณฑ์ตัดสิน

ᅠᅠᅠᅠ๖.๑  ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

ᅠᅠᅠᅠ๖.๒  การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯถือเป็นที่สิ้นสุด

๗.   รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน 

 • ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๑๑ อัตรา ดังนี้
  ลำดับที่ ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ­๑ นักวิจัย เลขที่ ๐๖๑๑๐๐๕ (กบม. ๕/๒๕๖๕_พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๖๕) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต

  ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ไม่จำกัดสาขาวิชา

  ๓. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย

  ๔. มีทักษะในการอ่าน เขียน และโต้ตอบภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

  ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

  อาจารย์ เลขที่ ๐๕๓๑๐๐๒ (กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต

  ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์

  ๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

  ๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
  เรียนการสอนได้ดี

  อาจารย์ เลขที่ ๓๔๑๑๐๐๑ (กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕) โรงเรียนบาลีเตรียมอุดม ศึกษา ๑. เป็นบรรพชิต

  ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิต ศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  ๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

  ๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
  เรียนการสอนได้ดี

  อาจารย์ เลขที่ ๓๔๑๑๐๑๒ (กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖) โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

  ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท คณะครุ
  ศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

  ๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี

  อาจารย์ เลขที่ ๑๓๖๑๐๐๘ (กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖) วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

  ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

  ๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและ ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

  ๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม   เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี

  อาจารย์ เลขที่ ๑๕๘๑๐๐๔ (กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๑. เป็นบรรพชิต

  ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
  รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

  ๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

  ๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี

  อาจารย์ เลขที่ ๓๔๓๑๐๐๕ (กบม. ๓/๒๕๖๖_อ. ๒๑ มี.ค. ๖๖) โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา ๑. เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต

  ๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์    สาขาวิชาการการสอนภาษาอังกฤษ

  ๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  ๔. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

  ๕. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
  เรียนการสอนได้ดี

  อาจารย์ เลขที่ ๑๔๙๑๐๐๘ (กบม. ๓/๒๕๖๖_อ. ๒๑ มี.ค. ๖๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

  ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาสัมพันธ์

  ๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

  ๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
  เรียนการสอนได้ดี

  อาจารย์ เลขที่ ๑๔๙๑๐๐๙ (กบม. ๓/๒๕๖๖_อ. ๒๑ มี.ค. ๖๖) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

  ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาสัมพันธ์

  ๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

  ๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี

  ๑๐ อาจารย์ เลขที่ ๑๔๙๑๐๐๑ (กบม. ๕/๒๕๖๕ พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๖๕) หลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๑. เป็นบรรพชิต

  ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

  ๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

  ๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี

  ๑๑ อาจารย์ เลขที่ ๑๔๙๑๐๐๒ (กบม. ๕/๒๕๖๕ พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๖๕) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๑. เป็นบรรพชิต

  ๒. สำเร็จการศึกษาระตับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาสัมพันธ์

  ๓. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน

  การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

  ๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนไต้ดี

 • ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๘ อัตรา ดังนี้
ลำดับ

ที่

ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อาจารย์ เลขที่ ๑๐๑๑๐๐๓ (กบม. ๓/๖๒_พฤ. ๑๔ มี.ค. ๖๒) เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติ
ศึกษา

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี

๒. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๓๗๐๑๐ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี

๓. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๒๗ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕)  โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาหลัก สูตรและการสอน (หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสังคมศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์ และสอดคล้องกับสาขาวิชาสังคมศึกษา

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความ สามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนได้ดี

๔. อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๓ (กบม. ๑/๒๕๖๖_อ. ๑๐ ม.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี
๕. อาจารย์ เลขที่ ๑๐๑๗๐๐๕ (กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร (ภาคเสาร์-อาทิตย์) บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัต กรรมการสื่อสาร (ภาคเสาร์-อาทิตย์) บัณฑิตวิทยาลัย ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๖. อาจารย์ เลขที่ ๑๐๑๑๐๐๑ (กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖)  โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสันติศึกษาหรือสาขาพระพุทธศาสนา

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

อาจารย์ เลขที่ ๑๒๔๗๐๒๖ (กบม ๓/๒๕๖๖_อ ๒๑ มี.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตเชียงใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

๖. ถ้ามีประสบการณ์ในการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ เลขที่ ๑๒๔๗๐๓๐ (กบม ๓/๒๕๖๖_อ ๒๑ มี.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตเชียงใหม่ หลักสูตรสงเคราะห์
ศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตเชียงใหม่
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้ดี

 •  ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๑๖ อัตรา ดังนี้
ลำดับที่ ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๘๑๒๐๐๑ (กบม. ๕/๒๕๖๕_พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๒๒๐๐๕ (กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕)

 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัด    สาขาวิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๔๑๒๐๐๒ (กบม. ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัด
สาขาวิชา

๓. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อย
กว่า ๑ ปี

๔. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๐๗๓๒๐๐๕ (กบม. ๑/๒๕๖๖_อ. ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชากเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งสายงาน

๓. มีความสามารถเขียนชุดคำสั่ง PHP และ MySQL ได้ดี

๔. มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และทำงานเป็นทีมได้ดี

๕. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๒๒๐๐๓ (กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖) กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๑๔๔๒๐๐๑ (กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๑๓๖๒๐๐๒ (กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖) สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธ ศาสนา การจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๑๒๒๐๐๘ (กบม. ๓/๒๕๖๖_อ. ๒๑ มี.ค. ๖๖) สำนักงานพระสอนศีลธรรม ๑. เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๖. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ตามที่กำหนด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ ๐๑๐๒๐๐๒ (กบม๔/๒๕๖๖_จ. ๓ เม.ย. ๖๖) กองกิจการวิทยาเขต ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๐ นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๐๗๒๐๐๖ (กบม.๔/๒๕๖๖_จ. ๓ เม.ย. ๖๖) กองวิเทศสัมพันธ์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๑ นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๑๓๔๒๐๐๖ (กบม.๔/๒๕๖๖_จ. ๓ เม.ย. ๖๖) สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตสุรินทร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ  สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๒ นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๑๒๑๓๐๐๒ (กบม.๔/๒๕๖๖_จ. ๓ เม.ย. ๖๖) วิทยาเขตขอนแก่น ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๓ นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๐๘๒๒๐๑๒ (กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕) วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาการเงินการบัญชี ด้านการเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๔ นักวิชาการพัสดุ เลขที่ ๑๓๔๒๐๐๓ (กบม. ๕/๒๕๖๕_พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๖๕) สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตสุรินทร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินการบัญชี หรือด้านกฎหมาย

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๕ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ ๑๑๐๒๐๑๐ (กบม.๕/๒๕๖๕_พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านสังคมศาสตร์

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๖ นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๑๑๙๒๐๐๕ (กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕)

 

สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

 • ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๑๗ อัตรา ดังนี้
ที่ ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
นายช่างเทคนิค เลขที่ ๐๑๕๙๐๐๓ (กบม ๑๐/๒๕๖๔_พฤ. ๑๑ พ.ย. ๖๔) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ๑. เป็นคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 ๒ นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๕๕๘๐๐๑ (กบม. ๔/๒๕๖๕_ศ. ๒๐ พ.ค. ๖๕) เงินรายได้ของหลักสูตรนิติศาสตรมหา บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์
หรือด้านการเงินและบัญชี

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๒๘๐๐๗ (กบม. ๕/๒๕๖๕_พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๖๕) เงินรายได้ของสำนักงานพระสอนศีล ธรรม สำนักงานพระสอนศีลธรรม ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๓๔๘๐๐๗ (กบม. ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาค วิชาหลัก สูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๑๘๐๐๔ (กบม. ๑/๒๕๖๖ อ. ๑๐ ม.ค. ๖๖)  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานที่ดี

นักจัดงานการทั่วไป เลขที่ ๐๑๑๘๐๑๓ (กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของหลัก สูตรพุทธศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (ภาคพิเศษ) ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขา วิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักจัดงานการทั่วไป เลขที่ ๐๑๑๘๐๑๔ (กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖)  โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (ภาคพิเศษ) ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักวิเทศสัมพันธ์ เลขที่ ๐๒๑๘๐๐๔ (กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สำนักงานคณบดี คณะพุทธศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๙. นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๙๒๘๐๐๒ (กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๐ นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๘๘๐๐๑ (กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หรือที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

๑๑ นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๒๘๐๐๖ (กบม. ๓/๒๕๖๖_อ. ๒๑ มี.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของสำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานพระสอนศีลธรรม ๑. เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ    สื่อสารได้ดี

๕. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ตามที่กำหนด

๑๒ นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๒๘๐๐๙ (กบม. ๓/๒๕๖๖_อ. ๒๑ มี.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของสำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานพระสอนศีลธรรม ๑. เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการบริการได้ดี

๑๓ นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๐๑๒๘๐๑๒ (กบม. ๓/๒๕๖๖_อ. ๒๑ มี.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของสำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานพระสอนศีล ธรรม ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินการบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๖. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ตามที่กำหนด

๑๔ นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๓๓๘๐๐๑ (กบม. ๔/๒๕๖๖_จ. ๓ เม.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ภาควิชาบริหารการ ศึกษา คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๖. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ตามที่กำหนด

๑๕ นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๓๔๘๐๐๕ (กบม. ๔/๒๕๖๖_จ. ๓ เม.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาสังคมศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับสาขาวิชาสังคมศึกษา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๖ นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๓๔๘๐๐๖ (กบม. ๔/๒๕๖๖_จ. ๓ เม.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศึกษารัฐศาสตร์ รัฐประ ศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับสาขาวิชาสังคมศึกษา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๑๗ นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๖๙๐๐๔ (กบม. ๔/๒๕๖๖_จ. ๓ เม.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของกองกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติ งานในหน้าที่

๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

               ๘. กำหนดการดำเนินการ

ที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่
รับสมัครสอบ ๒๐ เมษายน ถึง
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ยื่นใบสมัคร online ที่ URL

https://hr.mcu.ac.th/HRIS/RecruitMCU/ApplicantLogIn.aspx หรือ QR Code

ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สอบข้อเขียน ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สอบสัมภาษณ์ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ สอบได้ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

๗. รายงานตัว ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง

ᅠᅠᅠᅠผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ᅠᅠᅠᅠโดยที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาสถานการณ์และมาตรการทางสาธารณสุขตามนโยบายภาครัฐและมหาวิทยาลัย โดยจะประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกและกำหนดการอื่น ๆ ในภายหลังผ่านเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  https://central.mcu.ac.th

ᅠᅠᅠᅠ

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ᅠᅠᅠᅠ

(พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

**หมายเหตุ**

 • กรุณาเช็คอีเมล์ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล์เท่านั้น)
 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๗๙๑-๗

**ดาวน์โหลดเอกสาร**