ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

******************************

            ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเลขที่ใบสมัครสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้

  • บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
เลขที่ใบสมัครสอบ ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๒๑๑๐๐๙ พระศิรัสกร ทตฺตชีโว (ทองไพรวรรณ)
๒๐๒๒๑๑๐๑๒ พระมหาวรวิทย์ อติเมโธ (ศรีเขียวรัตน์)
๒๐๒๒๑๑๐๑๖ นายชรินทร์ พุ่มพวง
๒๐๒๒๑๑๐๑๙ พระมหาพชรพล พชรเมโธ (พื้นบาท)
๒๐๒๒๑๑๐๒๒ นายณฐวัตร กนกพิทักษ์กุล พงษ์สาริกิจ
๒๐๒๒๑๑๐๒๗ พระอ๋อน ถาวโร (สีทากุล)
๒๐๒๒๑๑๐๒๘ นางสาวสมฤทัย บุญคำมูล
๒๐๒๒๑๑๐๒๙ นายศิโรดม วชิรวราภรณ์
๒๐๒๒๑๑๐๓๑ นางสาวทิพยาภรณ์ ทองแช่ม
๒๐๒๒๑๑๐๓๔ นายภูวนัย ปริศนา
๒๐๒๒๑๑๐๓๖ นายลิขิต บุญละคร
๒๐๒๒๑๑๐๓๗ พระสมุห์ประสิทธิ์ วชิโย (แก่นชา)
๒๐๒๒๑๑๐๔๐ พระครูใบฎีกาณัฐกิต มหิสฺสโร (อนุรักษ์ตระกูล)
๒๐๒๒๑๑๐๔๑ พระมหาสาม อคฺคธมฺโม (แสงวงค์)
๒๐๒๒๑๑๐๔๕ พระครูใบฎีการัชพล ปภสฺสโร (เหลืองทองเปลว)
๒๐๒๒๑๑๐๔๘ พระครูธรรมบาลพิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต (ยอยอด)
๒๐๒๒๑๑๐๔๙ นายประดิสิษฐ์ ประคองสาย
๒๐๒๒๑๑๐๕๐ นายธรรมรักษ์ วีระพงศ์
๒๐๒๒๑๑๐๕๒ นายกิตติชาติ ละเอียด
๒๐๒๒๑๑๐๕๓ พระธนพล วรสีหพโล (วระสิงห์)
๒๐๒๒๑๑๐๕๔ นายดอน สตาเจริญ
๒๐๒๒๑๑๐๕๕ นายชลอ ชัยบุญชนะเกียรติ
๒๐๒๒๑๑๐๕๖ พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท (เบ้าทอง)
๒๐๒๒๑๑๐๖๖ พระมหาศิริศักดิ์ สาสนเมธี (ธีรวุฒิธรรมกุล)
๒๐๒๒๑๑๐๖๘ นายธานินท์ เมียส
๒๐๒๒๑๑๐๗๐ พระเพิ่มพูน วิสุทฺโธ (สุทธินัง)
๒๐๒๒๑๑๐๗๓ พระพุทธพร พุทฺธวโร (ลพทองคำ)
๒๐๒๒๑๑๐๗๕ นายนพดล สีทอง
๒๐๒๒๑๑๐๗๙ พระมหากฤษดา ขนฺตฺยาภินนฺโท (เสือสา)
๒๐๒๒๑๑๐๘๑ นายเกรียงไกร พัฒนะโชติ
๒๐๒๒๑๑๐๘๕ นายรพีภัทร เปาวะนา
๒๐๒๒๑๑๑๐๔ พระสุรศักดิ์ เตชปญฺโญ (ชัยขาว)
๒๐๒๒๑๑๑๐๖ นายวุฒิศักดิ์ บุญมาก
๒๐๒๒๑๑๑๐๗ นายนพรัตน์ ประเสริฐศักดิ์
  • ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
เลขที่ใบสมัครสอบ ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๒๑๑๐๐๗ พระกนกวรรณ กิตติธมฺโม (ครัวกลาง)
๒๐๒๒๑๑๐๑๗ นางสาววราภร นาคำ
๒๐๒๒๑๑๐๕๑ พระมหากิตติมศักดิ์ ถิรวชิโร (กลั่นแสง)
๒๐๒๒๑๑๐๖๑ นางสาววรรณทนี สุวรรณจิรไพศาล
๒๐๒๒๑๑๐๖๕ พระมหาสมชาย ปญฺญาวชิโร (ศรีสมพงษ์)
๒๐๒๒๑๑๐๘๓ นางสาวณกาณฑ์ หิรัญวัชรปภา
๒๐๒๒๑๑๐๙๐ นายฐิติพงษ์ บุญญะสิทธิ์
๒๐๒๒๑๑๐๙๔ Ven. Souvan Thavone
๒๐๒๒๑๑๐๙๕ Ven. Chanthaphone Keomany
๒๐๒๒๑๑๐๙๘ พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ (ฤทธิ์กระจ่าง)
๒๐๒๒๑๑๑๐๐ พระเอกภพ กิตฺติสมฺปนฺโน (สิมวงษ์)
๒๐๒๒๑๑๑๐๓ นางสาวภัทรวรินทร์ หาญนา
  •    ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ
เลขที่ใบสมัครสอบ ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๒๑๑๐๒๑ นายคณพศ ภูมิสิทธิ์
๒๐๒๒๑๑๐๓๒ พระอุดมบัณฑิต (สุทฺธิญาณเมธี/สีไม้)
๒๐๒๒๑๑๐๓๓ นางสาวณัชชา อมราภรณ์
๒๐๒๒๑๑๐๓๕ นายสุทิศ สวัสดี
๒๐๒๒๑๑๐๓๘ นายสมบัติ วงศ์กำแหง
๒๐๒๒๑๑๐๓๙ นายรัตพีรพัฒน์ ทะมานนท์
๒๐๒๒๑๑๐๔๓ พระวชิรวิชญ์ ฐิตวํโส (ภัทรเกียรตินันท์)
๒๐๒๒๑๑๐๔๖ พระสุรชัย สุรชโย (หงส์ตระกูล)
๒๐๒๒๑๑๐๖๐ พระมหานพพร ปุญฺญชโย (บุญญธรรม)
๒๐๒๒๑๑๐๖๒ นายเผด็จ จงสกุลศิริ
๒๐๒๒๑๑๐๖๓ นางสาวรัศมี ภักดีศิริวงษ์
๒๐๒๒๑๑๐๖๔ ศาสตราจารย์เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
๒๐๒๒๑๑๐๗๑ พระเทิดศักดิ์ สตฺตินฺธโร (ศรีวิรัตน์)
๒๐๒๒๑๑๐๗๒ Ven. Ugyen Tshering
๒๐๒๒๑๑๐๗๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร
๒๐๒๒๑๑๐๗๖ นางสาวศิริประภา แก้วบุญใสย
๒๐๒๒๑๑๐๗๗ นายณฐภัทร อ่ำพันธุ์
๒๐๒๒๑๑๐๗๘ นางสาวอภัสราพร หงษ์วิลัย
๒๐๒๒๑๑๐๘๔ พระมหาทรงวิทย์ วริทฺธิฐายี (ศิริ)
๒๐๒๒๑๑๐๘๙ นายสิทธิชัย ธารพล
๒๐๒๒๑๑๐๙๒ นางสาวศรันย์กร ชมพูนุท ณ อยุธยา
๒๐๒๒๑๒๑๐๖ พระครูปรีชากิจจาทร ปญฺญาธโร (ถนอมศักดิ์ จันทา)

             

ข้อกำหนดในการสอบ

ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. และเตรียมความพร้อมด้านหน้าห้องสอบ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

๑. อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าห้องสอบ (ผู้เข้าสอบต้องนำมาทุกคน)

๑) ปากกาลูกลื่น น้ำยาลบคำผิด

๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่น ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรแสดงตน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

๒. ข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ

๑) ห้าม นำกระเป๋าเครื่องเขียน กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระ เครื่องคำนวณทุกชนิด เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารและเอกสารทุกชนิดหรืออุปกรณ์ช่วยบันทึกเข้าห้องสอบ

๒) ห้าม นำแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

๓) ไม่ควร นำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมา เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

๔) เจ้าหน้าที่ไม่รับฝากและไม่รับผิดชอบสิ่งของหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

๕) เมื่อเวลาผ่านไป ๓๐ นาที มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา

๖) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการสอบให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามคำชี้แจงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น

เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมในการสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ โดยมหาวิทยาลัยถือว่า ผู้เข้าสอบข้อเขียนได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเข้าห้องสอบตามประกาศแล้ว และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตรวจค้นเป็นการเฉพาะบุคคลได้ หากมีข้อสงสัยที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยผู้เข้าสอบจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้ และกรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงานสอบ สามารถพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบข้อเขียนทันที

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

*ดาวน์โหลดเอกสาร