ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

*****************************

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภท วิชาการ จำนวน ๗ รูป/คน ประกอบด้วย

สังกัด            ตำแหน่ง                   เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

อาจารย์                     ๐๓๓๑๐๐๗       พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี/ชรินทร์

อาจารย์                    ๐๓๓๑๐๑๘       พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม/การเพียร

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

          อาจารย์                     ๐๓๔๑๐๐๑       นายวีระพงษ์ แพงคำฮัก

          อาจารย์                     ๐๓๔๑๐๐๒       นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

อาจารย์                     ๑๓๒๑๐๐๗       นางสาวนาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร์

อาจารย์                     ๑๓๒๑๐๐๒       -ไม่มีผู้เหมาะสม-

วิทยาลัยพระธรรมทูต

อาจารย์                     ๐๑๓๑๐๐๒       พระมหาประยูร โชติวโร/คำมา

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

          อาจารย์                     ๑๔๒๑๐๐๘       นางสุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

                   นักวิจัย                      ๐๖๑๑๐๐๕       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

                   อาจารย์                     ๐๔๓๑๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

                   อาจารย์                    ๐๕๓๑๐๐๒       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

                   อาจารย์                    ๓๔๑๑๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

 

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

รายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

๑. ใบรายงานตัวเข้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (บค. ๐๓)                      จำนวน   ๑  ฉบับ

๒. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นภิกษุ (บค.๐๕)                    จำนวน   ๑  ฉบับ

๓. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นฆราวาส (บค.๐๖)                จำนวน   ๑  ฉบับ

๔. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)               จำนวน   ๑  ฉบับ

๕. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                 จำนวน   ๑  ฉบับ

๖. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว                                                                 จำนวน   ๑  ใบ

๗. สำเนาบัญชีธนาคารทหารไทย                                                     จำนวน   ๑  ฉบับ

๘. สัญญาจ้างทดลองปฏิบัติงาน (บค.๕๕.๒) กรณีทดลองปฏิบัติงาน              จำนวน   ๒   ฉบับ

๘.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                  จำนวน   ๒   ฉบับ

๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                           จำนวน   ๒   ฉบับ

๙. สัญญาจ้างบุคลากรประจำ (บค.๕๕) กรณีที่ได้คำสั่งแต่งตั้งแล้ว                จำนวน   ๒   ฉบับ

๙.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                  จำนวน   ๒   ฉบับ

๙.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                           จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๐. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖)                       จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๐.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๐.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๑. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑)  จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๑.๑ สำเนาบัตรประชาชน                                                        จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๑.๓ สำเนาทะเบียนสมรส                                                        จำนวน   ๒   ฉบับ

หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บค. ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองกลาง เมนู ดาวน์โหลด หัวข้อ เอกสาร บค. หัวเรื่องแบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้